Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna tunnustuste avaldamise korra täiendamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.03.2012
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2013, 3

Narva-Jõesuu linna tunnustuste avaldamise korra täiendamine

Vastu võetud 29.02.2012 nr 71

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 14 lõike 1 ja Narva-Jõesuu linnavolikogu 26.11.2008 määruse nr 101 alusel.

§ 1.  Narva-Jõesuu linnavolikogu 26.11.2008 määruse nr 101 „Narva-Jõesuu linna tunnustuste avaldamise kord“ § 3 lõikest 4 välja jätta viimane lause.

§ 2.  Muuta Narva-Jõesuu linnavolikogu 26.11.2008 määruse nr 101 „Narva-Jõesuu linna tunnustuste avaldamise kord“ § 4 ja sõnastada uues redaktsioonis:
§ 4. Aukodaniku nimetuse omistamise komisjon
(1) Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetuse omistamise ettepanekute läbivaatamiseks moodustab Narva-Jõesuu linnavolikogu iga aasta detsembrikuu linnavolikogu istungil ajutise komisjoni. Komisjon lõpetab oma tegevuse aukodaniku nimetuse omistamisele.
(2) Komisjoni esimees ja aseesimees valitakse volikogu liikmete hulgast salajase hääletamise teel volikogu poolthäälte enamusega. Komisjoni koosseis kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul volikogu poolthäälte enamusega avalikul hääletamisel. Lisaks komisjoni esimehele ja aseesimehele peab komisjon kuuluma vähemalt viis liiget ja kaks asendusliiget.
(3) Komisjoni liige, kelle kandidatuur esitatakse aukodaniku nimetuse omistamiseks, ei saa osaleda komisjoni töös ja teda asendab asendusliige.

§ 3.  Täiendada Narva-Jõesuu linnavolikogu 26.11.2008 määruse nr 101 „Narva-Jõesuu linna tunnustuste avaldamise kord“ §-ga 41 järgmises redaktsioonis:
§ 41. Aukodaniku nimetuse omistamise ettepanekute läbivaatamine
(1) Linnavalitsus registreerib ja edastab kinnised ümbrikud järgmisel tööpäeval peale ettepanekute laekumise tähtaja möödudes linnavolikogu komisjoni esimehele.
(2) Kõik laekunud ettepanekud avab linnavolikogu komisjoni esimees. Ettepaneku puudulikul vormistamisel komisjoni esimees teatab koheselt sellest ettepaneku esitajale ja annab tähtaja nende kõrvaldamiseks, mille järel võetakse ettepanek läbivaatamisele. Komisjoni esimees esitab aruande oma tegevustest komisjoni esimesel koosolekul.
(3) Kolme tööpäeva jooksul peale ettepanekute esitamise tähtaja möödumist komisjoni esimees kutsub kokku komisjoni.
(4) Komisjon vaatab läbi ettepanekud ja kujundab oma arvamuse aukodaniku kandidaatide suhtes, lähtudes käesoleva määruse § 2 lg 2 sätetest.
(5) Komisjonil on õigus jätta läbi vaatamata peale ettepanekute esitamise tähtaja möödumist laekunud ettepanekud. Ettepaneku esitajale tuleb sellest teatada.
(6) Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokolli kantakse ettepaneku tegija nimi ja kontaktid, kandidaadi nimi ja saavutused, komisjoni liikmete hääletamise tulemused, otsused ja ettepanek linnavolikogule. Protokoll kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed ja protokollija.
(7) Komisjon järgib oma töös konfidentsiaalsuse nõudeid.
(8) Komisjon esitab oma ettepanekud aukodaniku nimetuse omistamiseks hiljemalt 15. jaanuariks linnavolikogule.“

§ 4.  Muuta Narva-Jõesuu linnavolikogu 26.11.2008 määruse nr 101 „Narva-Jõesuu linna tunnustuste avaldamise kord“ § 9 lõike 3 ja täiendada Narva-Jõesuu linnavolikogu 26.11.2008 määruse nr 101 „Narva-Jõesuu linna tunnustuste avaldamise kord“ § 9 lõikega 4 järgmises redaktsioonis:
„(3) Tänukirjale kirjutavad alla Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees ja Narva-Jõesuu linnapea.
(4) Koos tänukirjaga antakse kingitus. Kingituse väärtuse määrab linnavalitsus.“

§ 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Raivo Murd
linnavolikogu esimees