Teksti suurus:

Toitlustuskulude maksmise ja kasutamise kord Haapsalu linna üldhariduskoolides

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2014
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2013, 6

Toitlustuskulude maksmise ja kasutamise kord Haapsalu linna üldhariduskoolides

Vastu võetud 16.10.2013 nr 9
jõustumine 01.11.2013

Määrus kehtestatakse Haapsalu Linnavolikogu 30.09.2011.a määruse nr 37 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Haapsalu linna üldhariduskoolides“ § 2 lg 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala


Määrusega reguleeritakse Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide (v.a Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium), lapsevanema ja toitlustaja omavahelised õigused ja kohustused.

§ 2.   Koolilõuna maksumus ja omaosaluse tasumine

  (1) Koolilõuna ühe toidukorra maksumuse piirhinnaks on Haapsalu Linnavolikogu poolt määratud summa.

  (2) Üldhariduskoolide 1.- 9. klassi õpilaste omaosaluse määr kehtestatakse iga õppeaasta alguseks Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega. Õppeaasta kestel võib koolilõuna omaosaluse määra muuta tulenevalt muudatustest Haapsalu linna eelarves koolilõuna maksumuse katmiseks ettenähtud vahenditest, kuid mitte rohkem kui kaks korda aastas.

  (3) Koolilõuna omaosalust makstakse septembrist juunini.
  1) omaosalusena tasutav summa makstakse Haapsalu Linnavalitsuse poolt esitatud arve alusel hiljemalt toitlustamisele järgneva kuu 20-ndaks kuupäevaks. Maksekorraldusele märgitakse viitenumber ja selgitusse kantakse arve number, kooli nimi ja klass;
  2) arve omaosaluse tasumiseks esitab Haapsalu Linnavalitsus lapsevanema nimele elektrooniliselt;
  3) õpilase puuduma jäämisest tuleb teatada kooli puuduma jäämise päeval enne kella 12 ja samuti puudumise lõppemisest kooli naasmise päevale eelneva päeva kella 12-ks;
  4) enne kl 12 puudumisest teatamise korral võetakse õpilane toidukorralt maha järgmisest päevast, peale kl 12 teatades ülejärgmisest päevast;
  5) üldhariduskoolide 1.-9. klasside õpilaste koolilõunast loobumise korral tuleb lapsevanemal esitada koolile vastavasisuline kirjalik avaldus, mis edastatakse toitlustajale;
  6) koolilõuna eest tasumise täpsustatud kord avaldatakse kooli kodulehel.

§ 3.   Pikapäevarühma toidukorra maksumus ja omaosaluse tasumine

  (1) Pikapäevarühma toitlustamisel on toidukorra maksumuse ülempiiriks Haapsalu Linnavolikogu poolt määratud summa õpilase kohta.

  (2) Pikapäevarühma toitlustamisel on toidukorra maksumuse tasumisel õpilase omaosaluseks 50 % ühe toidukorra kohta.

  (3) Pikapäevarühma toitlustamise omaosalust makstakse septembrist juunini .
  1) omaosalusena tasutav summa makstakse Haapsalu Linnavalitsuse poolt esitatud arve alusel hiljemalt toitlustamisele järgneva kuu 20-ndaks kuupäevaks. Maksekorraldusele märgitakse viitenumber ja selgitusse kantakse arve number, kooli nimi ja klass;
  2) arve omaosaluse tasumiseks esitab Haapsalu Linnavalitsus lapsevanema nimele elektrooniliselt;
  3) õpilase puuduma jäämisest tuleb teatada kooli puuduma jäämise päeval enne kella 12 ja samuti puudumise lõppemisest kooli naasmise päevale eelneva päeva kella 12-ks;
  4) enne kl 12 puudumisest teatamise korral võetakse õpilane toidukorralt maha järgmisest päevast, peale kl 12 teatades ülejärgmisest päevast;

  (4) Hinnavahe pikapäevarühma toidukorra tegeliku maksumuse ja õpilase poolt makstava omaosaluse vahel kaetakse linna eelarve vahenditest.

§ 4.   Koolilõuna ja pikapäevarühma toitlustamise omaosalusest täielik või osaline vabastamine

  (1) Haapsalu Linnavalitsus võib lapsevanema kirjalikul taotlusel ta osaliselt või täielikult vabastada koolilõuna ja pikapäevarühma toitlustamise omaosaluse maksmisest.

  (2) Toitlustamise omaosalusest vabastamisel lähtutakse Haapsalu Linnavolikogu poolt kehtestatud „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrast“.

  (3) Omaosalusest vabastamisel esitab toitlustaja või kool arve omaosaluse ulatuses Haapsalu Linnavalitsusele.

§ 5.   Toitlustamise korraldamine ja toitlustamiskulude eest tasumine

  (1) Toitlustamisega seotud toimingute eest koolis vastutab toitlustusjuht.

  (2) Kool edastab toitlustatavate õpilaste (koolilõuna ja pikapäevarühm) nimekirja ning peab arvestust toitlustavate üle.

  (3) Haapsalu Linnavalitsus väljastab elektrooniliselt igakuiselt lapsevanematele personaalsed arved, kuhu on märgitud toitlustamisteenust saava õpilase nimi, klass, toitlustamisperiood ning tasumisele kuuluv summa (sh võimalike tasaarveldustega puudumise eest). Arvete väljastamise aluseks on koolide poolt toitlustajale antud nimekirjad koos lapsevanema või hooldaja e-posti aadressiga.

§ 6.   Vastutus koolilõuna toetuse vahendite kasutamise eest


Koolilõuna toetuseks eraldatud riigi- ja linnaeelarveliste vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab haridusosakonna juhataja.

§ 7.   Koolilõuna toetuse vahendite kasutamise kontrollimine


Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite kasutamist kontrollib Haapsalu Linnavalitsus.

§ 8.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub 01.11.2013.

  (2) Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavalitsuse 28.08.2013 määrus nr 7 „Toitlustuskulude maksmise ja kasutamise kord Haapsalu linna üldhariduskoolides“ .

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json