HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kullamaa Lasteaeda laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Kullamaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2013, 31

Kullamaa Lasteaeda laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 30.04.2009 nr 76
jõustumine 04.05.2009

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 2 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Kullamaa valla Lasteaeda (edaspidi lasteaed) laste vastuvõttu, sealt väljaarvamist ja lasteaiakoha kasutamist.

§ 2.   Lapse lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lasteaeda võetakse esmajärjekorras koolieast nooremaid lapsi, kelle elukohaks Eesti Vabariigi rahvastikuregistris on märgitud Kullamaa vald.

  (2) Vabade kohtade olemasolul ja Kullamaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) eelneval nõusolekul võib lasteaeda võtta teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil elavaid lapsi, eelistades Kullamaa vallas töötavate vanemate lapsi.

  (3) Teised kohalikud omavalitsused osalevad lasteaia kulude katmisel Koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud korras.

  (4) Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) lasteaia juhatajale vormikohase kirjaliku avalduse (Lisa 1) hiljemalt 31.maiks. Koos avaldusega tuleb esitada ka perearsti tõend ja lapse sünnitunnistuse koopia.

  (5) Avaldused registreeritakse ja järjestatakse nende laekumise aja järgi. Avalduste alusel toimub lasteaiarühmade komplekteerimine algavaks õppeaastaks.

  (6) Kui laps on lasteaeda vastu võetud, kuid lapse lasteaeda tulek lükkub edasi, arvatakse laps vanusegrupi järjekorras esimeseks. Lasteaeda tuleku edasilükkamise kohta teeb vanem kirjaliku avalduse lasteaia juhatajale. Kui sarnaseid avaldusi on rohkem kui üks, järjestatakse avaldused laekumise järjekorras.

  (7) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt lahkumise kohta peab lasteaia juhataja. Lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamisega seotud vaidlused lahendab vallavalitsus.

  (8) Õppeaasta jooksul võetakse lapsevanema avalduse alusel lapsi täiendavalt vastu vabade kohtade olemasolul.

  (9) Pikemaajaliselt puuduvate laste asemele võib lasteaia juhataja võtta lapsi lasteaeda ka tähtajaliselt kuni puuduva lapse lasteaeda tagasipöördmiseni. Tähtajaliselt lasteaia kohta kasutav lapsevanem peab andma allkirja selle kohta, et on teadlik lasteaiakoha ajutisest iseloomust ja et ta kohustub tähtaja saabumisel lasteaiakoha vabastama.

§ 3.   Lasteaia rühma komplekteerimine

  (1) Lasteaia juhataja komplekteerib ja kinnitab lasteaia järgmise õppeaasta rühmad avalduste laekumise järjekorras 31. augustiks ja esitab laste nimekirja vallavalitsusele 10. septembriks.

  (2) Otsuse lapse lasteaeda vastuvõtmise või mittevõtmise kohta teeb lasteaia juhataja. Lasteaia juhataja teatab vanemale lapse vastuvõtmisest avalduses toodud telefoninumbril või aadressil ning teatab lepingu sõlmimise kuupäeva. Kui lapsevanem ei too lepingus kokkulepitud kuupäevallast lasteaeda ega ole sellest informeerinud, arvab juhataja lapse lasteaiast välja. Vabanenud kohale võetakse vastu järjekorras järgmine laps.

  (3) Eelisjärjekorras võetakse lasteaeda:
  1) lapsed, kellel on jäänud üks aasta kooliminekuni, et realiseerida koolivalmiduse nõudeid;
  2) paljulapselise pere laps (peres on 4 ja enam last);
  3) lapsed, kelle mõlemad vanemad töötavad või soovivad tööle asuda ja kellel pole teisi mittetöötavaid täiskasvanud perekonnaliikmeid;
  4) vallavalitsuse otsusega lasteaeda suunatavad lapsed;
  5) eriõpetust ja –hoolt vajav laps nõustamiskomisjoni otsuse alusel juhul, kui lasteaias on moodustatud sobitus-, tasandus- või erirühm.

  (4) Kui vanemal on võlgnevus vanema poolt tasumisele kuuluva summa osas Kullamaa Lasteaias, ei võimaldata järgmisele lapsele kohta lasteaias enne võlgnevuse tasumist.

  (5) Lasteaiarühmade eelkomplekteerimine algab 1. aprillil, mil lasteaia juhataja kontrollib 31. märtsi seisuga lasteaia järjekorras oleva lapse olemasolu Kullamaa valla elanikeregistris ja koostab vastuvõetavate laste nimekirja, vajadusel seda vallavalitsusega kooskõlastades.

  (6) Lasteaia koha kasutamise kohta sõlmib lasteaia juhataja vanemaga lepingu. Lepingus sätestatakse mõlema poole kohustused, õigused ja vastutus.

  (7) Lasteaia juhataja tutvustab vanemale lasteaeda vastuvõtu ja sealt lahkumise korda ning lasteaia tegevus- ja päevakava, informeerib vanemat tema poolt tasumisele kuuluvatest tasudest, nende suurusest ja tasumise tähtajast.

  (8) Vanemal on õigus saada lasteaiast ja vallavalitsuselt teavet vabade kohtade ja järjekorra kohta lasteaias, vanema poolt makstava tasu suuruse ja selle kehtestamise aluste kohta, samuti muud teavet, mis puudutab lasteaia tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.

§ 4.   Osaajalise koha loomine

  Kooliks valmistuvaid ning erandina nooremaid lapsi võib vastu võtta osaajalistele kohtadele, mis luuakse võimaluste olemasolul. Osaajalise koha kasutamisel arvatakse laps lasteaia nimekirja osaajarühmale kinnitatud õppeperioodiks.

§ 5.   Lapse lasteaiast lahkumine

  (1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on vanema kirjalik avaldus, mis esitatakse lasteaia juhatajale hiljemalt üks nädal enne lahkumist. Avaldusel tuleb märkida lapse lasteaiast lahkumise kuupäev.

  (2) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma toitlustus- ja muu vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteaiast lahkumise kuupäevani. Tasumata jäetud summa nõutakse sisse seaduses sätestatud korras.

§ 6.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast väljaarvamine toimub:
  1) lapsevanema avalduse alusel;
  2) meditsiinilise otsuse alusel, kui laps ei saa tervisliku seisundi halvenemise tõttu viibida lasteaias;
  3) lapse kooliminekul.

  (2) Lapse võib lasteaia juhataja lasteaiast välja arvata:
  1) Kui laps on lasteaiast mõjuva põhjuseta puudunud enam kui kuu aega;
  2) kui vanem on jätnud maksmata enam kui kahe kuu lasteaiatasu, sealjuures on juhataja eelnevalt lapsevanemat kirjalikult võlast teavitanud ja kokkulepet võla tasumiseks pole saavutatud.

  (3) Lapse lasteaiast väljaarvamisel juhataja otsuse alusel kustutatakse laps nimekirjast järgneva kuu esimesel kuupäeval, lapse väljaarvamisest lasteaiast (v.a kui laps läheb kooli) teatab lasteaia juhataja kirjalikult vanemale kahe nädala jooksul.

  (4) Lasteaiast väljaarvatud laps võetakse lasteaeda tagasi käesolevas korras lasteaeda vastuvõtmist reguleerivate sätete alusel.

  (5) Lapse väljaarvamine vormistatakse lasteaia juhataja käskkirjaga.

§ 7.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 4. mail 2009

Üllar Aruksaar
Vallavanem

Kersti Lipu
Vallasekretär

Lisa Avaldus lapse lasteaeda võtmiseks

/otsingu_soovitused.json