Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Kullamaa kalmistu eeskiri

Väljaandja:Kullamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2015, 15

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kullamaa kalmistu eeskiri

Vastu võetud 13.06.2008 nr 17
RT IV, 23.10.2013, 37
jõustumine 01.07.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.06.2016RT IV, 19.06.2015, 222.06.2015

Määrus kehtestatakse „Kalmistuseaduse“ § 7 lõike 1 alusel.
[RT IV, 19.06.2015, 2 - jõust. 22.06.2015]

§ 1.  Üldsätted

 (1) Kullamaa kalmistuks loetakse piiritletud maa-ala, millest üks osa on Kullamaa valla omand ja üks osa EELK Kullamaa Püha Johannese koguduse omand.
[RT IV, 19.06.2015, 2 - jõust. 22.06.2015]

 (2) Kalmistu on üldkasutatav maa- ala, mis vastavalt Kullamaa valla üldplaneeringule on ettenähtud surnute ja tuha matmiseks.
[RT IV, 19.06.2015, 2 - jõust. 22.06.2015]

 (3) Kalmistu haldamisel ja kasutamisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigustloovatest aktidest ning käesolevast eeskirjast.Kultuurimälestiste riiklikusse registrisse kantud kalmistu osa (sh Kullamaa kirikuaed ja kalmistu) ning mälestiste registrisse kantud hauaplatside ja rajatiste puhul tuleb järgida muinsuskaitseseadusest ja looduskaitseseadusest tulenevaid nõudeid.
[RT IV, 19.06.2015, 2 - jõust. 22.06.2015]

 (4) Kalmistu eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile kalmistul viibijatele.

 (5) Kalmistu juurde kuuluvad parklad, veevõtukohad, jäätmekogumiskohad, piirdeaed, teadete- tahvlid.

 (6) Kalmistu on avatud iga päev. Kalmistuvaht peab olema kättesaadav tööpäevadel kella 9.00-16.00. Kalmistuvahi kontaktandmed avaldatakse Kullamaa valla veebilehel.
[RT IV, 19.06.2015, 2 - jõust. 22.06.2015]

 (7) Kalmistu haldamist korraldavad Kullamaa Vallavalitsus oma kalmistu osal ja EELK Kullamaa Püha Johannese kogudus oma kalmistu osal.
[RT IV, 19.06.2015, 2 - jõust. 22.06.2015]

 (8) Kalmistu haldaja peab koguma kalmistule maetud isikute, hauaplatside ja hauaplatside kasutajate kohta kalmistuseaduses nimetatud andmeid. Kalmistu kohta peetakse kalmistu registrit, mis on avalikustatud Kullamaa valla veebilehel.

[RT IV, 19.06.2015, 2 - jõust. 22.06.2015]

 (9) Kalmistu kohta peetav dokumentatsioon kuulub säilitamisele Kullamaa Vallavalitsuse arhiivis.

 (10) Kalmistu eeskiri ja vajalikud kontaktandmed peavad olema kalmistu teadetetahvlil.

 (11) Kalmistul osutatavate tasuliste teenuste hinnad kehtestatakse kalmistu haldajate poolt.
[RT IV, 19.06.2015, 2 - jõust. 22.06.2015]

 (12) [Kehtetu - RT IV, 19.06.2015, 2 - jõust. 22.06.2015]

§ 2.  Hauaplatside eraldamine

 (1) Hauaplatsi suuruse ja asukoha määrab kalmistuvaht, kuulates ära platsi tulevase kasutaja ettepaneku.
[RT IV, 19.06.2015, 2 - jõust. 22.06.2015]

 (2) Hauaplats eraldatakse vastavalt taotleja soovile ühe- või mitmekohalisena. Kalmistuvahil on õigus otsustada kuni neljakohalise platsi andmise üle. Suuremad hauaplatsid eraldatakse kooskõlastatult vallavalitsusega. Üldjuhul on maa-ala suurus 2,5 x 1,2 m ühe kirstu matmiskoha kohta ning 1,0 x 1,0 m ühe urni matmiskoha kohta.

 (3) Kalmistuvaht näitab taotlejale kätte hauaplatsi asukoha ja tähistab hauaplatsi piirid kalmistuplaanil ja registris.

 (4) Hauaplats eraldatakse matmiseks tähtajatu kasutamisõigusega.

 (5) Kasutajal on õigus hauaplatsi kasutamine lõpetada juhul, kui hauaplats on jäetud hooldamata ning hauaplatsi kasutaja pole haldaja sellekohast ettekirjutust täitnud kahe aasta jooksul.
[RT IV, 19.06.2015, 2 - jõust. 22.06.2015]

 (6) Hauaplatsi kasutaja võib soovi korral kasutusõiguse üle anda teisele isikule.
[RT IV, 19.06.2015, 2 - jõust. 22.06.2015]

 (7) Hauaplatsi kasutaja surma korral on tema omastel eelisõigus hauaplatsi kasutamiseks.
[RT IV, 19.06.2015, 2 - jõust. 22.06.2015]

 (8) Kasutaja on kohustatud kasutuse üleminekust teisele isikule teada andma kalmistuvahile.
[RT IV, 19.06.2015, 2 - jõust. 22.06.2015]

§ 3.  Matmine

 (1) Kalmistuvaht korraldab matuse registreerimise. Vajalikud dokumendivormid matmise registreerimiseks kehtestab vallavalitsus.
[RT IV, 19.06.2015, 2 - jõust. 22.06.2015]

 (2) Loa matmiseks annab kalmistuvaht maetava isiku surmatõendi alusel.
[RT IV, 19.06.2015, 2 - jõust. 22.06.2015]

 (3) Haua kaevamine ja matmine on ilma kalmistuvahti teavitamata keelatud.

 (4) Matta ei tohi varem kui 36 tunni möödumisel surma saabumisest.

 (5) Eelseisvast matmisest peab olema ette teatatud vähemalt üks ööpäev.

 (6) Matmine on lubatud päikese tõusust päikese loojumiseni.

 (7) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine teisaldamine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul.

 (8) Matja korrastab hauaplatsi pärast matmist. Matmise käigus kõrvalolevale hauale või üldkasutatavale alale tekitatud kahjustused korrastab matja või hüvitab kahjustused kokkuleppel kalmistu haldaja või hauaplatsi valdajaga.

 (9) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,5 m ja kaugus hauaplatsi piirist vähemalt 0,2 m.

 (10) Urniga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 0,8 m ja kaugus hauaplatsi piirist vähemalt 0,5 m.

 (11) Kui haua rajamisel ilmneb ettenähtamatuid takistusi, võib kalmistuvahi loal rajada haua, mille sügavus või kaugus hauaplatsi piirist erineb käesoleva paragrahvi lõigetes 9 ja 10 sätestatust.

§ 4.  Pealematmine

 (1) Pealematmine võib toimuda 30 aasta möödumisel, v.a urnimatus.

 (2) Pealematmisel peab varasem tervena säilinud kirst jääma puutumata.

 (3) Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja eelmise matuse säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse.

 (4) Kultuurimälestiseks tunnistatud haual ei toimu pealematmist.

§ 5.  Omasteta surnu matmine

  Omasteta surnu maetakse selleks eraldatud matmisplatsile valla kulul. Kui omasteta surnul on olemas varasem perekonna hauaplats, maetakse ta võimalusel sinna.

§ 6.  Ümbermatmine

  Surnu ümbermatmine Kullamaa kalmistul toimub kokkuleppel kalmistu haldajaga. Surnu ümbermatmise korraldab kalmistu haldaja.

§ 7.  Hauaplatsi kujundamine ja hooldamine

 (1) Hauaplats on kalmistu osa, mille kujundamisel tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja –nõudeid, et hauaplatsi kujundus ei erineks oluliselt teistest kalmistul olevatest haudadest.

 (2) Liivapinnase puhul tohib kirstuga maetud surnu ümber matta pärast ühe aasta möödumist ja niiske pinnase puhul pärast kolme aasta möödumist surnu eelmisest matmisest.
[RT IV, 19.06.2015, 2 - jõust. 22.06.2015]

 (3) Iga hauaplats tähistatakse risti, hauaplaadi, -kivi või muu tähisega, millele võib kanda soovitatavalt ilmastikukindlalt maetu(te) perekonnanimed, eesnimed, sünni- ja surmadaatumid.

 (4) Hauatähised (hauarist, -kivi, -sammas, -plaat), hauarajatised (äärekivi, istepink jms) ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires. Kasutada võib madalhaljastust ja puude kääbusvorme, rahulikke värve. Kõrgema haljastuse (puud ja põõsad kõrgusega üle 2 m) võib rajada vaid kalmistuvahi loal.

 (5) Hauaplatsi kujundab hauaplatsi kasutaja, arvestades käesolevas eeskirjas toodud piiranguid.

 (6) Hauaplatsi hooldamist korraldab hauaplatsi kasutaja.
[RT IV, 19.06.2015, 2 - jõust. 22.06.2015]

 (7) Hauaplatsi kasutaja on kohustatud korrastama hauatähised ja –rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad.
[RT IV, 19.06.2015, 2 - jõust. 22.06.2015]

 (8) Hauaplatsi hooldamisel tuleb plast-, klaas- ja metalljäätmed paigutada selleks ettenähtud konteineritesse. Komposteeruvad jäätmed (lehed, oksad, jms) tuleb viia selleks ettenähtud ja tähistatud kohta.

§ 8.  Vallavalitsuse õigused ja kohustused

 (1) Kalmistu kujunduspõhimõtete eiramisel on Kullamaa Vallavalitsusel õigusteha hauaplatsi kasutajale ettekirjutus.
[RT IV, 19.06.2015, 2 - jõust. 22.06.2015]

 (2) Ettekirjutusega juhitakse hauaplatsi kasutaja tähelepanu kujunduspõhimõtete rikkumisele ning antakse matmisplatsi kasutajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg.
[RT IV, 19.06.2015, 2 - jõust. 22.06.2015]

 (3) Hauaplatsi kasutaja poolsel ettekirjutuse mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel on vallavalitsusel õigus korraldada ettekirjutuse täitmine matmisplatsi kasutaja kulul.
[RT IV, 19.06.2015, 2 - jõust. 22.06.2015]

 (4) Kalmistuvaht on kohustatud hoidma korras kalmistu üldkasutatavad alad.

 (5) Kalmistuvahil on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet rikkuvad või ohtlikud puud ja põõsad.

§ 9.  Keelatud tegevus kalmistul

  Kalmistul on keelatud:
 1) hauaplatsi, -tähise ja -rajatise mistahes rikkumine;
 2) omavoliline lõkke tegemine;
 3) prügi mahapanek selleks mitteettenähtud kohtadesse;
 4) hauaplatsi omavoliline laiendamine;
 5) puude ja põõsaste omavoliline mahavõtmine;
 6) sõitmine kalmistul jalgrattaga või mistahes mootorsõidukiga v.a. invasõidukid ja teenindav transport.
 7) loomade matmine.

§ 10.  Kalmistu laiendamine

  Kalmistut võib laiendada detailplaneeringu alusel. Detailplaneeringus nähakse ette kalmistu jaotus kvartaliteks, hauaplatsidele juurdepääsuteede ja – radade paiknemine, ehitiste asukohad jms.

§ 11.  Kalmistu sulgemine

 (1) Kalmistu suletakse matmiseks volikogu otsusega vallavalitsuse ettepanekul.

 (2) Kalmistu sulgemist käsitlev otsus peab määrama suletud kalmistu edasise kasutamise, hooldamise ja kaitse korraldamise korra.

 (3) EELK Kullamaa Püha Johannese kogudusele kuuluva kalmistu sulgemise otsustab kogudus, kes informeerib sellest Kullamaa Vallavalitsust vähemalt üks aasta enne kalmistu sulgemist.
[RT IV, 19.06.2015, 2 - jõust. 22.06.2015]

§ 12.  Vastutus

  Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust Kalmistuseaduses ettenähtud korras.
[RT IV, 19.06.2015, 2 - jõust. 22.06.2015]

§ 13.  Rakendussätted

  Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2008.