Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Kullamaa valla raamatukogude teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord

Väljaandja:Kullamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2013, 38

Kullamaa valla raamatukogude teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord

Vastu võetud 25.04.2008 nr 14
jõustumine 01.05.2008

Määrus kehtestatakse „Rahvaraamatukogu seaduse” § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Kullamaa valla raamatukogude teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord sätestab valla raamatukogude mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi tingimused ning korra.

 (2) Mittevajalik on teavik, kui:
 1) teaviku eksemplaarsus raamatukogudes ületab praktilise vajaduse;
 2) teaviku sisu on aegunud;
 3) puudub nõudlus vähemalt viis aastat või
 4) teavik on muutunud kasutuskõlbmatuks.

 (3) Mittevajalikud teavikud kantakse korrakohaselt maha ja üldjuhul utiliseeritakse.

 (4) Kullamaa valla raamatukogudel on lubatud tasuta võõrandada või müüa mittevajalikke teavikuid.

§ 2.  Ettevalmistav töö

 (1) Mahakantud teavikutest valib tasuta võõrandamiseks või müügiks pakutavad välja raamatukogu juhataja.

 (2) Tasuta võõrandamiseks ja müügiks eraldatud teavikutest eemaldatakse raamatukaart, teavikusse lüüakse raamatukogutempli kõrvale kustutustempli jäljend ning kriipsutatakse läbi senikehtinud templi jäljend ja inventarinumbrid.

 (3) Mahakantud teavikute nimekiri avalikustatakse valla kodulehel.

 (4) Müügiks eraldatud teavikute hinna määrab raamatukogu juhataja.

§ 3.  Teavikute tasuta võõrandamine

  Tasuta võõrandamiseks eraldatud teavikuid pakutakse esmalt teistele Kullamaa valla asutustele ja partneritest kultuuri-, haridus- ja sotsiaalasutustele.

§ 4.  Teavikute müük

 (1) Teavikute müük vormistatakse sarnaselt tasuliste teenuste ja viiviste arveldamisega. Müügist saadud vahendid laekuvad vallaeelarve tuludesse ja raamatukogu juhataja ettepanekul võib neid kasutada asutuse täiendavate kulutuste katteks.

 (2) Kui teaviku tahtjaid on rohkem kui üks, saab teaviku omanikuks ostja, kes tasub teaviku eest rohkem.

§ 5.  Lõppsätted

 (1) Järelejäänud teavikuid võib tasuta võõrandada ja müüa selleks korraldatud üritustel.

 (2) Ruumi olemasolul on raamatukogudes eraldi riiul antud teavikute pidevaks pakkumiseks raamatukogu külastajatele.

 (3) Võõrandamata teavikud utiliseeritakse.

 (4) Käesoleva määruse täitmist korraldab raamatukogu juhataja.

§ 6.  Rakendussätted

  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Einar Pärnpuu
Volikogu esimees