Teksti suurus:

Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord Torgu vallas

Väljaandja:Torgu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2013, 42

Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord Torgu vallas

Vastu võetud 31.01.2011 nr 2

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 282 lg 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord reguleerib hoolduse seadmist ja hooldaja määramist Torgu vallas.

 (2) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, kui eestkoste seadmine sellele isikule ei ole vajalik.

 (3) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse sotsiaalhoolekande seaduse § 9 lg 2 ja 3 nimetatud isikutele ning isikutele, kelle tegelik ja Eesti rahvastikuregistri andmetel märgitud elukoht on Torgu vallas.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) hooldatav on puudega isik, kellele on tema anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotuse või kõrvalekalde tõttu määratud keskmine, raske või sügav puude aste;
 2) hooldaja on teovõimeline isik, kes on sotsiaalhoolekande seaduse ja käesoleva korra alusel määratud hooldust vajava isiku hooldajaks;
 3) hooldusvajadus on isiku abivajadus hügieenitoimingutel, söömisel, riietumisel, liikumisel, suhtlemisel, juhendamisel ning järelevalve vajadus, mille teeb hoolduse seadmiseks kindlaks sotsiaalametnik vastava küsimustiku alusel;
 4) eestkostja on kohtu poolt täisealisele piiratud teovõimega isikule varalistele ja isiklike õiguste ning huvide kaitseks määratud isik.

§ 3.  Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotlemine

 (1) Taotluse hoolduse seadmiseks esitab hooldust vajav isik Torgu Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes) koos isikut tõendava dokumendi ja arstliku ekspertiisi puude raskusastme kohta.

 (2) Taotluse hooldaja määramiseks esitavad hooldust vajav isik ja potentsiaalne hooldaja ühiselt vallavalitsusele. Potentsiaalne hooldaja esitab koos taotlusega isikut tõendava dokumendi.

§ 4.  Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine

 (1) Hoolduse seadmiseks ja määramiseks vajaliku hooldusvajaduse hindamise viib läbi vallavalitsuse sotsiaalametnik hiljemalt 10 tööpäeva jooksul, arvates taotluse saamise päevast.

 (2) Hooldusvajaduse hindamisel teeb sotsiaalametnik kindlaks hooldust vajava isiku abivajaduse, hooldaja ülesanded ja hooldaja võimekuse hooldaja ülesannete täitmiseks.

 (3) Hooldust teostab hooldust vajavale isikule vallavalitsuse poolt määratud hooldaja. Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava nõusolekul.

 (4) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse taotluse esitamise päevast, kuid mitte varem kui hoolduse seadmisele õiguse tekkimise päevast.

 (5) Otsus hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks teeb vallavalitsus, tuginedes sotsiaalkomisjoni ettepanekul hiljemalt 15 tööpäeva jooksul, arvates taotluse saamise päevast.

 (6) Hoolduse seadmisel ja hooldaja määramisel määratakse kindlaks vallavalitsuse korraldusega hooldatava hooldusvajadus ning hooldaja ülesanded ja vastavalt haldusmenetluse seadusele võib vallavalitsus seada kõrvaltingimused, milleks on järelevalve teostamise kord hooldaja ülesannete täitmise üle ja kohustus hooldajal osaleda koolitustel, mis täiendavad tema oskusi hooldaja ülesannete täitmisel.

 (7) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse tähtajaliselt:
 1) tähtajaliselt määratud arstliku ekspertiisi otsuse alusel puude raskusastme kehtivuseni;
 2) tähtajatult määratud arstliku ekspertiisi otsuse alusel kaheks aastaks;

 (8) Hooldajaks määratud isikul on õigus taotleda hooldajatoetus vastavalt Torgu Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

§ 5.  Hoolduse mitteseadmine ja hooldaja mittemääramine

 (1) Hooldust ei seata isiku üle, kellel puudub pidev abi ja hooldusvajadus vaimse või kehalise puude tõttu oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

 (2) Hooldust ei seata ja hooldajat ei määrata isikule, kellele osutatakse muud abi või sotsiaalteenuseid, mis tagavad tema hooldusvajaduse rahuldamise.

 (3) Hooldajaks ei määrata isikut, kes ei tule toime hooldust vajava isiku hooldusvajaduse rahuldamisega (isiku tervis, puue ei võimalda tal seda teha, elukoha tegelik kaugus, töökorraldus ei võimalda hooldust vajava isiku hooldusvajadust rahuldada).

 (4) Hooldust ei seata ja hooldajat ei määrata, kui hooldust vajav isik või potentsiaalne hooldaja ei ole nõus hoolduse seadmise või hooldaja määramisega.

 (5) Hooldust ei seata ja hooldajat ei määrata isikule, kellele on kohtu poolt seatud eestkoste ning määratud eestkostja.

 (6) Otsuse hoolduse mitteseadmise ja hooldaja mittemääramise kohta tehakse osapooltele teatavaks vähemalt 15 tööpäeva jooksul, arvates taotluse laekumisest hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks.

§ 6.  Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise lõpetamine

 (1) Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine lõpetatakse vallavalitsuse korralduse alusel järgmistel juhtudel:
 1) hooldatava või hooldaja avalduse alusel;
 2) hooldatava elama asumisel hoolekandeasutusse;
 3) hooldatava või hooldaja surma korral;
 4) hooldatava hooldusvajadus on ära langenud;
 5) hooldaja ei suuda täita hooldajale määratud ülesandeid;
 6) hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
 7) hooldatavale on kohtu poolt seatud eestkoste ning määratud eestkostja.

 (2) Hooldatav või hooldaja on kohustatud vallavalitsust teavitama käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud juhtudest hiljemalt 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest.

 (3) Otsuse hoolduse seadmise ja hooldaja määramise lõpetamise kohta tehakse teatavaks hiljemalt 15 tööpäeva jooksul, arvates taotluse laekumisest hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks.

§ 7.  Rakendussätted

  Torgu Vallavalitsusel kinnitada hoolduse seadmise ja hooldajaks määramise taotlus ja hoolduse lõpetamise vorm.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 04. veebruar 2011. a.

Mihkel Undrest
volikogu esimees