Teksti suurus:

Puudega lapse tugiisikuteenuse osutamise kord

Väljaandja:Torgu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2013, 43

Puudega lapse tugiisikuteenuse osutamise kord

Vastu võetud 15.06.2012 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 24 lg 1 p 1 ja p 3 ning § 126 lg 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab puudega lapse tugiisikuteenuse (edaspidi tugiisikuteenus/teenus) osutamise tingimused ja korra Torgu valla raske ja sügava puudega lastele, nende peredele.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
 1) puudega laps - 0-18-aastane isik (põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppimise korral kuni 19-aastane isik), kellele on Sotsiaalkindlustusameti pensioniameti peaspetsialisti otsusega määratud raske või sügav puue;
 2) tugiisikuteenus - isiku või pere nõustamine ja juhendamine tema igapäeavases elukeskkonnas (haridusasutus/kodu) vastava ettevalmistusega isiku poolt;
 3) tugiisik - füüsiline isik, kes toetab ja jälgib last haridusasutuses või kodus, juhendab pereliikmeid lapse arengut toetava kasvukeskkonna tagamiseks.

§ 3.  Teenuse eesmärk ja sisu

  Tugiisikuteenuse eesmärk on puudega lapse ema ja tema pereliikmete toimetuleku soodustamine tagades neile arengut toetava kasvukeskkonna järgmiste tegevuste abil:
 1) lapse individuaalne toetamine lasteaias/koolis lapsele määratud õppetegevuses;
 2) lapse toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas;
 3) lapse turvalisuse järgimine peres;
 4) lapse puudest lähtuvate vajalike tingimuste olemasolu jälgimine (vajalikud abivahendid, toetused, teenused, tugivõrgustik jm);
 5) sotsiaalametniku kursis hoidmine lapsega/perega toimuvate muutustega.

2. peatükk Tugiisikuteenuse korraldamine 

§ 4.  Teenusele õigustatud isikud

 (1) Tugiisikuteenust on õigus taotleda raske ja sügava puudega lapse seaduslikul esindajal (lapsevanem ja eestkostja) või perehoolduslepingu alusel last hooldaval isikul (edaspidi taotleja), kelle enda ja lapse elukohana Eesti Rahvastikuregistris on registreeritud Torgu vald.

 (2) Ettepaneku tugiisikuteenuse osutamiseks võib kokkuleppel lapse seadusliku esindajaga teha ka haridusasutuse juht, kus laps viibib (lasteaed, kool).

§ 5.  Teenuse osutamine

 (1) Taotleja esitab vormikohase avalduse Torgu Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus). Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

 (2) Taotlusega koos esitatakse taotleja ja puudega lapse isikut tõendav dokument ning spetsialisti otsus puude määramise kohta. Olemasolu korral ka lapse rehabilitatsiooniplaan.

 (3) Sotsiaalametnik selgitab tugiisikuteenuse vajaduse ja teeb ettepaneku vallavalitsusele teenuse määramiseks või mittemääramiseks.

 (4) Tugiisikuteenust osutatakse ja tugiisik määratakse vallavalitsuse korraldusega 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest. Otsusest teavitatakse teotlejat ühe nädala jooksul otsuse tegemisest.

 (5) Tugiisikuks võib olla isik, kes omab või on omandamas sotsiaaltöö alast, psühholoogilist, puudega lapse tugiisiku koolitus alast sobivat haridust või omab töökogemust eelpool nimetatud valdkonnas.

 (6) Teenuse osutamise sisu, maht ja sagedus määratakse kindlaks lepinguga.

 (7) Tugiisik on kohustatud esitama vallavalitsusele töö aruande teenuse osutamisele järgneva kuu 5 kuupäevaks.

§ 6.  Finantseerimine

 (1) Tugiisikuteenuse osutamise ja arendamise kulud kaetakse riigieelarvest teenuste korraldamiseks, osutamiseks ja arendamiseks ettenähtud vahenditest (toimetulekutoetuse, riiklikult rahastatava lapsehoiuteenuse ülejäägi jm. vahenditest) ja/või vallaeelarvest.

 (2) Teenuse hinnaks on tugiisiku töötasu, mille määrab vallavalitsus. Tugiisikut tasustatakse vastavalt töölepingule.

 (3) Vahendite mittepiisavuse korral võib vallavalitsus erandkorras teenuse osutamise lõpetada, kui see ei kahjusta oluliselt teenuse saaja igapäevaeluga toimetulekut.

 (4) Tugiisikuteenuse osutamine puudega lapsele on pere jaoks üldjuhul tasuta.

 (5) Teenuse osutamise ja arendamise kulude katteks võib kasutada taotleja omaosalust.

 (6) Teenuse eest tasu võtmisel võetakse arvesse teenust saava pere sissetulekuid, teenuse kasutamise põhjust ja muid juhtumiga seotud asjaolusid.

 (7) Otsuse teenust saaavalt puudega lapse perelt tasu võtmise või mittevõtmise ning selle suuruse kohta teeb vallavalitsus.

§ 7.  Leping

 (1) Tugiisikuteenuse osutamise aluseks puudega lapsele/ puudega lapse perele on lapse seadusliku esindaja või haridusasutuse, tugiisiku ja vallavalitsuse vahel sõlmitud kolmepoolne leping.

 (2) Lepingus sätestatakse isikule osutatava teenuse sisu, teenuse toimingute ulatus ja osutamise sagedus, samuti teenuse eest tasumisega seotud asjaolud.

 (3) Lepingut võib täiendada ja muuta poolte kokkuleppel, kui selleks tekib põhjendatud vajadus.

 (4) Lepingu kestvus ei ületa 12 kuud, tähtaja möödumisel otsustatakse lepingu pikendamise või lõpetamise vajadus.

 (5) Leping lõpetatakse ennetähtaegselt teenuse vajaduse lõppemisel, pere või tugiisiku soovil kooskõlastatult vallavalitsuse sotsiaalametnikuga või vallavalitsuse attepanekul kui teenuse osutamiseks puuduvad rahalised vahendid.

 (6) Tugiisiku teenuse lepingu ja tugiisikuteenuse osutamise aruande vormi kinnitab vallavalitsus.

§ 8.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 19.06.2012.

Tarmo Mägi
volikogu aseesimees