Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kullamaa Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Kullamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2013, 45

Kullamaa Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 27.10.2006 nr 47
jõustumine 01.11.2006

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkt 37 ja “Rahvaraamatukogu seaduse” § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Kullamaa Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on tasuta üldkasutatav universaalse koostisega rahvaraamatukogu, mille eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

 (2) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest, UNESCO Rahvaraamatukogude manifestist ja käesolevast põhimäärusest.

 (3) Raamatukogu teeninduspiirkond on Kullamaa, Kullametsa, Silla, Lemmikküla, Päri, Üdruma, Kastja, Koluvere, Kalju ja Leila külad.

 (4) Raamatukogu on Kullamaa Vallavolikogu poolt moodustatud vallavalitsuse hallatav asutus, mille
 1) põhimääruse ja kasutamise eeskirjad kinnitab vallavolikogu,
 2) töötajate koosseisu ja tasuliste teenuste hinnad määrab vallavalitsus.

 (5) Raamatukogu ametlik nimetus on Kullamaa Raamatukogu.

 (6) Raamatukogu postiaadress on: Kullamaa küla 90701 Lääne maakond.

 (7) Raamatukogul võib olla oma nimega pitsat ja sümboolika.

§ 2.  Ülesanded

  Raamatukogu kogub, säilitab ja teeb lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid. Selleks raamatukogu:
 1) osutab tasuta põhiteenuseid (teavikute kohapeal lugemine ja kojulaenutus) Kullamaa valla elanikele ning teistele soovijaile vastavalt Rahvaraamatukogu seadusele, teistele õigusaktidele ja raamatukogu kasutamise eeskirjale;
 2) komplekteerib, töötleb ja korrastab pidevalt oma teavikute kogu, katalooge ja elektroonilisi andmebaase;
 3) kogub ja säilitab oma teeninduspiirkonda puudutavaid materjale ja muud koduloolist ainestikku;
 4) korraldab tasuta koduteeninduse elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei saa ise raamatukogu külastada;
 5) korraldab raamatukogu ja raamatuvarade tutvustamiseks oma teeninduspiirkonna elanikele ja lugejatele mitmesuguseid üritusi;
 6) osaleb Kullamaa valla arengukavade väljatöötamisel, teeb koostööd teiste kohalike haridus-ja kultuuriasutustega, ühingutega, seltsidega;
 7) peab raamatukogutöö arvestust;

 8) teeb koostööd Lääne Maakonna Keskraamatukogu, teiste kohaliku omavalitsuse ja ka Eesti raamatukogudega järgmistes valdkondades:
a) raamatukogudevahelise laenutuse korraldamine,
b) kogude komplekteerimine, töötlemine ja kataloogitöö,
c) töö arvestuse, aruandluse ja analüüsi korraldamine,
d) teatme-bibliograafilise töö korraldamine,
e) kodulookirjanduse andmebaasi kasutamine,
f) erialase täiendõppe, tööalase juhendamise ja konsulteerimise korraldamine.

§ 3.  Õigused

 (1) Raamatukogul on temale pandud ülesannete täitmiseks õigus esitada vallavalitsusele ja vallavolikogule raamatukogu tegevust puudutavaid õigusaktide eelnõusid.

 (2) Raamatukogul on õigus saada Kullamaa valla asutustelt informatsiooni, mis on vajalik põhiülesannete täitmiseks.

 (3) Raamatukogul on õigus omaniku nõusolekul rentida tema valduses ja kasutuses olevat vara (v.a. põhivara ehk teavikud) vastavalt kehtivale seadusandlusele ja vallas kehtivatele eeskirjadele.

 (4) Raamatukogul on õigus müüa või tasuta üle anda mittevajalikke teavikuid vastavalt Eesti Vabariigi kultuuriministri määrusega kehtestatud korrale.

 (5) Raamatukogul on õigus pakkuda oma põhiülesannetega seotud muid tasulisi teenuseid – paljundustööd, tõlkimine, elektrooniliste andmebaaside kasutamine - vastavalt vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirjadele.

§ 4.  Juhtimine, personal

 (1) Raamatukogu tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Töölepingu juhatajaga sõlmib vallavanem.

 (2) Raamatukogu juhataja tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ja kannab vastutust raamatukogu arengu, käesoleva põhimääruse täitmise ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest.

 (3) Raamatukogu juhataja koostab raamatukogu töö korraldamiseks raamatukogu arengukava, tööplaanid, vajalikud haldusdokumendid, raamatukogu eelarve eelnõu; sõlmib oma pädevuse piires lepinguid.

 (4) Raamatukogu juhataja esindab Kullamaa Raamatukogu, annab aru raamatukogu tegevusest vallavolikogule, vallavalitsusele, raamatukogu nõukogule ning esitab statistilised aruanded Lääne Maakonna Keskraamatukogule.

 (5) Raamatukogu juhataja osaleb raamatukogusse puutuvate küsimuste aruteludel kohaliku omavalitsuse organites, teeb ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ning taotleb selleks vajalikke vahendeid.

 (6) Raamatukogu töötajate koosseisu (raamatukoguhoidja, abipersonal) kinnitab vallavalitsus raamatukogu juhataja ettepanekul arvestades vallavolikogu poolt kinnitatud töötasufondi eelarves.

 (7) Raamatukogu personaliga sõlmib, muudab, peatab või lõpetab töölepingu raamatukogu juhataja.

 (8) Personali õigused, kohustused ja vastutus on määratud kindlaks töölepingute, ametijuhendite ja kodukorraga, mis on kooskõlas tööseadusandlusega.

§ 5.  Raamatukogu nõukogu

 (1) Vallavalitsuse korraldusega moodustatakse raamatukoguteeninduse paremaks korraldamiseks raamatukogu juurde nõuandva organina 3-liikmeline raamatukogu nõukogu.

 (2) Vallavalitsus määrab nõukogu koosseisu ühe oma esindaja, ühe kultuuri-ja hariduselu esindaja ning raamatukogu juhataja ettepanekul ühe lugejate esindaja. Nõukogu koosseis kinnitatakse kolmeks aastaks.

 (3) Raamatukogu nõukogu pädevuses on:
 1) raamatukogu tegevuse analüüsimine, finantseelarve ja arengukavade läbiarutamine ning ettepanekute tegemine;
 2) osalemine raamatukogu tegevuse sihtprogrammide ja projektide väljatöötamisel;
 3) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine vallavolikogule ja vallavalitsusele.

 (4) Raamatukogu nõukogu tegevuse aluseks on järgmine töökord:
 1) nõukogu valib oma liikmete seast esimehe, esimehe asetäitja ja sekretäri;
 2) nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 3 korda aastas;
 3) nõukogus tehakse otsuseid lihthäälteenamusega; nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees;
 4) nõukogu koosolekud protokollitakse ja materjalid edastatakse ühe nädala vältel raamatukogu juhatajale ja igale nõukogu liikmele;
 5) nõukogu koosolekutest võtab osa raamatukogu juhataja.

§ 6.  Vara ja finantseerimine

 (1) Raamatukogu vara moodustavad vallavalitsuse ning teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt tema valdusesse ja kasutusse antud varad.

 (2) Raamatukogul on oma eelarve mille kinnitab vallaeelarve koosseisus vallavolikogu.

 (3) Raamatukogu finantseeritakse:
 1) kohaliku omavalitsuse eelarvest;
 2) riigieelarvest;
 3) põhimääruses sätestatud tasuliste teenuste müügist laekunud vahenditest;
 4) sihtfondidest ja –kapitalidest.

 (4) Kullamaa vallaeelarvest tagatakse raamatukogu töötajate töötasud, kogude komplekteerimissummad ning raamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustus ja majandamiskulud.

 (5) Raamatukogu teavikute kogu regulaarseks täiendamiseks eraldatakse raamatukogule rahalisi vahendeid lähtuvalt teeninduspiirkonna elanike arvust.

 (6) Toetusena riigieelarvest finantseeritakse Kultuuriministeeriumi ettepanekul kulud teavikute soetamiseks ja riiklike programmide realiseerimiseks; kulude jaotamise korra kehtestab kultuuriminister määrusega.

§ 7.  Kontroll, aruandlus ja järelevalve

 (1) Kontrolli teeninduspiirkonna raamatukoguliku teenindamise ning raamatukogu finants-ja majandustegevuse üle teostab vallavalitsus.

 (2) Raamatukogu ülesannete täitmise ning valla eelarvest eraldatud vahendite kasutamise kohta annab raamatukogu juhataja aru vallavalitsusele.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Raamatukogu põhimäärust täiendab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

 (2) Raamatukogu tegevuse reorganiseerib või lõpetab vallavolikogu oma otsusega.

 (3) Käesolev määrus jõustub üldistel alustel.

 (4) Käesoleva määruse jõustumisest on kehtetu Kullamaa Vallavolikogu 30.11.2000.a. määrusega nr 2.3 kinnitatud Kullamaa Raamatukogu põhimäärus.

Einar Pärnpuu
Volikogu esimees