Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kullamaa Kultuurimaja põhimäärus

Väljaandja:Kullamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2013, 47

Kullamaa Kultuurimaja põhimäärus

Vastu võetud 28.03.2008 nr 12

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkt 37, § 35 lg 2 ning Kullamaa Vallavolikogu 23.05. 2003 määrusega nr. 1.1 kinnitatud Kullamaa valla põhimääruse” § 48 punkti 5 ja § 57 punkti 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Kultuurimaja ametlik nimetus on Kullamaa Kultuurimaja (edaspidi kultuurimaja).

 (2) Kultuurimaja postiaadress on Kullamaa küla 90701 Lääne maakond.

 (3) Kultuurimaja on Kullamaa Vallavolikogu poolt moodustatud vallavalitsuse hallatav asutus, mille
 1) põhimääruse kinnitab vallavolikogu.
 2) töötajate koosseisu ja tasuliste teenuste hinnad määrab vallavalitsus.

 (4) Kultuurimaja võib korraldada tasulisi üritusi, kuid ei taotle oma tegevusega majanduslikku kasumit, ta kasutab oma tulusid üksnes põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks.

 (5) Kultuurimaja teeninduspiirkonnaks on Kullamaa valla haldusterritoorium.

 (6) Kultuurimajal võib olla oma nimega pitsat ja sümboolika.

 (7) Kultuurimaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest, Kullamaa Vallavolikogu ja Vallavalitsuse määrustest ja otsustest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Põhiülesanded ja tegevusalad

 (1) Kultuurimaja tegevuse põhiülesanded on:
 1) Eesti rahvakultuuri säilitamine ja arendamine
 2) kohalike elanike kultuurilis-meelelahutuslik teenindamine
 3) kohalikele elanikele õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine ja vabaharidusliku koolituse korraldamine
 4) kohaliku seltsielu ja kultuurielu edendamine
 5) professionaalse kunsti vahendamine
 6) kultuuri- ja hariduselu korraldamisel koostöö tegemine teiste kultuuri- ja haridusasutuste ning muude asutuste ja organisatsioonidega.

 (2) Kultuurimaja tegevusalad on:
 1) taidlus- ja huvialaringide töö korraldamine
 2) elanikkonna vaba aja veetmise korraldamine
 3) kursuste, õpiringide korraldamine
 4) kultuuriürituste korraldamine
 5) põhitegevust kindlustav ja abistav tegevus (s.h. lisarahade taotlemine).

§ 3.  Õigused ja kohustused

 (1) Kultuurimaja töötajatel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
 1) saada vajalikku teavet ja andmeid kohalikelt omavalitsustelt ja nende hallatavatelt asutustelt
 2) osaleda rahvusvaheliste organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses
 3) kasutada sihtotstarbeliselt munitsipaal- ja riigivara
 4) teha ettepanekuid vallavalitsusele osutatavate teenuste hindade määramiseks

 (2) Kullamaa Vallavolikogu ja Vallavalitsuse määrused, otsused ja korraldused on kultuurimajale täitmiseks kohustuslikud.

§ 4.  Juhtimine, personal

 (1) Kultuurimaja tegevust juhib kultuurimaja direktor, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Direktoriga sõlmib töölepingu ja täidab muid tööandja õigusi ja kohustusi vallavanem.

 (2) Kultuurimaja direktor:
 1) korraldab kultuurimaja asjaajamist, personali- ja haldustööd;
 2) korraldab kultuurimaja majandustegevust;
 3) koostab eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele;
 4) tegutseb kultuurimaja nimel ilma erivolitusteta ja esindab kultuurimaja kõigis riigi- ja omavalitsusorganites, teistes ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides, samuti suhetes füüsiliste isikutega;
 5) kooskõlastatult vallavalitsusega teostab kõiki seadusega kooskõlas olevaid tehinguid ja sõlmib iseseisvalt lepinguid, mis on vajalikud kultuurimaja kultuuritöö edukaks tegevuseks;
 6) teostab finantsoperatsioone, mis on eelnevalt kooskõlastatud vallavalitsusega ning on kooskõlas raamatupidamise seaduste ja eeskirjadega;
 7) annab oma pädevuse piires välja käskkirju;
 8) vastutab vallavolikogu poolt kehtestatud korras kultuurimaja vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
 9) tagab personalile ohutud töötingimused, tutvustab töötajale tööle võtmise, samuti töötamise ajal töösisekorra-, töökaitse ja tuleohutuse nõudeid;
 10) koostab valla kultuuriürituste kalenderplaani;
 11) teeb vallavalitsusele ettepanekuid valla kultuurielu parendamiseks.

 (3) Kultuurimaja direktori üksikasjalikumad ametikohustused nähakse ette ametijuhendis.

 (4) Kultuurimaja töötajate koosseisu ning palgamäärad määrab vallavalitsus kultuurimaja direktori ettepanekul.

§ 5.  Töökorraldus

 (1) Kultuurimaja kasutamist reguleeritakse tegevusaastate järgi.

 (2) Tegevusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 (3) Iga aasta 1. aprilliks ja 1. oktoobriks esitavad kultuurimaja tegevuspiirkonnas asuvate haridus- ja kultuuriasutuste ning -organisatsioonide juhid oma soovid ja ettepanekud kultuurimaja kasutamise kohta kultuurimaja direktorile.

 (4) Esitatud ettepanekute ja soovide alusel koostab kultuurimaja direktor kultuurimaja kasutamise kava järgnevaks tegevusaastaks ja esitab selle kinnitamiseks Kullamaa Vallavalitsusele hiljemalt iga aasta 1. maiks ja 1. novembriks.

§ 6.  Vara ja finantseerimine

 (1) Kultuurimaja töö toimub Kullamaa vallamaja-kultuurimaja selleks ettenähtud ruumides.

 (2) Kultuurimaja vara moodustavad vallavalitsuse ning teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt tema valdusesse ja kasutusse antud varad.

 (3) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

 (4) Kultuurimaja saab eelarvelised vahendid valla eelarvest, laekumistest fondidelt, juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtannetustest ning kultuurimaja oma tulust.

 (5) Kultuurimaja raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

 (6) Kultuurimaja rahalisi vahendeid kasutatakse kultuuritegevuse läbiviimiseks ja arendamiseks.

§ 7.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Kultuurimaja on aruandekohustuslik vallavolikogu ja vallavalitsuse, maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna ja rahalisi vahendeid eraldanud fondide ees.

 (2) Kultuurimaja finants-majanduslikku tegevust revideerivad vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

§ 8.  Põhimääruse muutmine, tegevuse lõpetamine

 (1) Põhimääruse muudatuste ja täienduste tegemise või uue põhimääruse kinnitamise otsustab Kullamaa Vallavolikogu vallavalitsuse või kultuurimaja ettepanekul.

 (2) Kultuurimaja tegevuse reorganiseerib või lõpetab vallavolikogu oma otsusega.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Kullamaa Vallavalitsusel tunnistada kehtetuks vallavalitsuse 09.03.2001 määrus nr. 89M „Kullamaa Kultuurimaja põhimääruse kinnitamine ja teeninduspiirkonna kinnitamine”.

 (2) Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Einar Pärnpuu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json