HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Tõlliste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2013, 49

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 16.10.2013 nr 3

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord reguleerib laste Tõlliste valla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

 (2) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteasutuse direktor (edaspidi direktor).

 (3) Hooldusõiguslikul vanemal, eestkostjal või kasuvanemal (edaspidi vanem või vanemad) on õigus saada teavet vabade kohtade olemasolust ja muud teavet, mis puudutab lasteasutuse õppe- ja päevakava ning töökorraldust.

§ 2.  Lapse lasteasutusse vastuvõtmine

 (1) Lasteasutusse võetakse vastu koolieast nooremaid lapsi, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel asub Tõlliste vallas.

 (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse vastu lapsi, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel asub väljaspool Tõlliste valda, vaid Tõlliste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) loal, lapse rahvastikuregistrijärgse elukoha kohaliku omavalitsuse garantiikirja alusel, millega vastav kohalik omavalitsus kohustub tasuma lapse eest lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestusliku maksumuse.

 (3) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab vanem direktorile vormikohase kirjaliku avalduse ja perearsti tõendi.

 (4) Lasteasutusse vastuvõtt toimub vastavalt avalduste laekumise järjekorrale.

 (5) Avalduse vormi kinnitab vallavalitsus korraldusega.

 (6) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning teavitab vanemat tema poolt kaetavatest kuludest ning nende tasumise korrast.

 (7) Vabade kohtade puudumisel jäetakse laps kohataotlejana järjekorda vastavalt avalduste laekumise järjekorrale.

 (8) Kui vanema poolt eelistatud lasteasutuses puudub vaba koht ja vanem võtab koha vastu teises lasteasutuses, jääb laps vanema kirjaliku avalduse alusel soovitud lasteasutuses kohataotlejana järjekorda.

 (9) Eelisjärjekorras võetakse lasteasutusse vastu:
 1) lapsi, kelle vanemad töötavad või õpivad;
 2) lapsi, üks aasta enne nende koolikohustuslikuks saamist.

 (10) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirja direktori käskkirja alusel.

§ 3.  Lapse lasteasutusest väljaarvamine

 (1) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga:
 1) vanema avalduse alusel;
 2) lapse koolikohustuse täitma asumisel;
 3) juhul, kui vanem ei ole tasunud tema poolt tasumisele kuuluvat osa ühe kuu jooksul maksetähtaja möödumisest;
 4) vallavalitsuse ettepanekul, kui lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus ei ole tasunud lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikku maksumust kahe kuu jooksul maksetähtaja möödumisest.

 (2) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatud juhul esitab vanem direktorile kirjaliku avalduse, märkides ära lapse lasteasutusest lahkumise aja.

 (3) Lapse lasteasutusest väljaarvamisel käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatud juhul teavitab direktor eelnevalt vanemat, andes täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlga tähtajaks ei tasuta, arvatakse laps direktori otsusel lasteasutuse nimekirjast välja.

 (4) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma tema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Tõlliste Vallavalitsuse 7. aprilli 2004. a määrus nr 5 „Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Gross
Vallavanem

Eve Eisen
Vallasekretär