Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Väljaandja:Tõlliste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2013, 51

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Vastu võetud 16.10.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 2 ja Tõlliste Vallavolikogu 11. oktoobri 2013. a otsuse nr 19 „Volituse andmine arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korra kehtestamiseks“ alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tõlliste valla arengukava ja Tõlliste valla eelarvestrateegia (edaspidi koos nimetatud arengudokumendid) koostamise kord.

§ 2.  Arengukava

  Tõlliste valla arengukava (edaspidi arengukava) on valla pika- ja lühiajalisi arengueesmärke määrav ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument, mis sisaldab hetkeolukorra analüüsi ning strateegilisi eesmärke ja tegevusi eesmärkide saavutamiseks vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks.

§ 3.  Eelarvestrateegia

 (1) Tõlliste valla eelarvestrateegia (edaspidi eelarvestrateegia) on arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantsplaan vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta.

 (2) Eelarvestrateegia koostamise eesmärk on tagada eelarvepoliitika jätkusuutlikkus ning muuta valla tegevus valla arengu suunamisel tulemuslikuks.

§ 4.  Arengudokumentide koostamine

 (1) Arengudokumentide koostamist korraldab Tõlliste Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus). Vallavalitsus võib arengudokumentide koostamiseks moodustada komisjone.

 (2) Vallavalitsus kinnitab vajadusel arengudokumentide koostamise ajakava, koostamise täpsema korralduse ja juhtrühma koosseisu.

 (3) Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu kiidab heaks ja suunab avalikule väljapanekule vallavalitsus korraldusega vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõikes 6 sätestatule.

 (4) Avalikustamisel esitatud ettepanekutele annab vallavalitsus korraldusega omapoolse seisukoha ja otsustab avaliku arutelu toimumise aja ja koha. Teade avaliku arutelu toimumise kohta avaldatakse Tõlliste valla veebilehel hiljemalt seitse päeva enne avaliku arutelu toimumist.

 (5) Arengudokumendid kinnitatakse volikogu määrusega. Määruse eelnõu esitatakse volikogule koos avalikul väljapanekul tehtud ettepanekutega, vallavalitsuse seisukohtadega ja avaliku arutelu tulemustega.

§ 5.  Arengudokumentide ülevaatamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

 (1) Arengudokumendid vaadatakse üle arenguperspektiivide, -eesmärkide ning vajaduste muutumisel.

 (2) Arengudokumendid kuuluvad kohustuslikule ülevaatamisele kohaliku omavalitsuse volikogu valimistele järgneval aastal.

 (3) Kui arengudokumentide ülevaatamise käigus selgub vajadus nende muutmiseks, toimub arengudokumentide muutmine samadel põhimõtetel nende koostamisega.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Gross
Vallavanem

Eve Eisen
Vallasekretär