Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Väljaandja:Torgu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2013, 66

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Vastu võetud 26.01.2010 nr 2

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 126 lg 4 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib riigi rahastatava raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ning taotlemise ja eraldamise korra Torgu vallas.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Määrust rakendatakse, kui riigi rahastatavaks lapsehoiuteenuseks Torgu valla eelarvesse eraldatud vahendeid jääb pärast sotsiaalhoolekande seaduse § 126 lõikes 3 sätestatud kohustuste täitmist üle või kui puuduvad isikud, kes on Torgu vallaga lapsehoiuteenuse osutamiseks sõlminud lepingu.

 (2) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib hakata kasutama jooksva eelarveaasta 1. märtsist.

 (3) Määrust rakendatatkse, kui eelneval eelarvesaastal jäi riigi rahastatavaks lapsehoiuteenuseks Torgu valla eelarvesse eraldatud raha kasutamata ning see raha suunati samal otstarbel uude eelarvesse.

 (4) Torgu valla eelarvesse riigi rahastatavaks lapsehoiuteenuseks eraldatud rahaliste ülejääki võib kasutada raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks, sealhulgas:
 1) isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse korraldamiseks;
 2) psühholoogi- ja muude nõustamisteenuste korraldamiseks;
 3) rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud teenuste eest tasumiseks;
 4) tugikodu, intervallhoolduse korraldamiseks;
 5) proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite andmiseks. Hüvitamisele kuuluvad need tooted, mis on sätestatud Sotsiaalministri 14.12.2000. a määruse nr 79 "Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord" lisades 1 ja 2;
 6) eluaseme kohandamiseks;
 7) lapsehoiuteenuse osutajatele koolituse korraldamiseks;
 8) transporditeenuse osutamiseks ja korraldamiseks haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
 9) peredele igapäevaeluga toimetulekut toetavate muude teenuste korraldamiseks;
 10) osutatavate sotsiaalteenuste arendamiseks.

§ 3.  Rahaliste vahendite taotlemine

 (1) Raske või sügava puudega lastele sotsiaalteenuste, abivahendite taotlejal tuleb esitada Torgu Vallavalitsusele taotlus, taotluse vorm riigi rahastatava lapsehoiuteenuse asendamiseks on määruse lisana 1.

 (2) Taotlust ei rahuldata, kui riigi rahastatavaks lapsehoiuteenuseks Torgu valla eelarvesse eraldatud raha ülejääki ei ole või kui taotleja on esitanud valeandmed või kui puuduvad määruses muud sätestatud alused.

§ 4.  Rahaliste vahendite eraldamine

  Raha eraldatakse teenuse osutajale kas teenuse osutaja esitatud kuludokumentide või teenuse osutajaga sõlmitud lepingu alusel.

§ 5.  Arvestuse pidamine

  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Torgu Vallavalitsus.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Torgu Vallavolikogu 31. märts 2008. a määrus nr 1-1/6 "Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord".

 (2) Määrus jõustub 4. veebruar 2010. a.

Mihkel Undrest
volikogu esimees

Lisa Taotluse vorm