Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tallinna Loomaaia põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2013, 68

Tallinna Loomaaia põhimäärus

Vastu võetud 16.10.2013 nr 169

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tallinna Loomaaed (edaspidi loomaaed) on Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti (edaspidi kultuuriväärtuste amet) hallatav asutus.

  (2) Loomaaia ametlik nimetus on:
  1) eesti keeles Tallinna Loomaaed;
  2) inglise keeles Tallinn Zoological Gardens;
  3) vene keeles Таллиннский Зоопарк.

  (3) Loomaaed asub Tallinnas. Loomaaia aadress on Ehitajate tee 150 // Paldiski mnt 145, 13522 Tallinn.

  (4) Loomaaial on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Loomaaial on oma sümbol.

  (5) Loomaaed tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (6) Loomaaia põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kultuuriväärtuste ameti ettepanekul.

  (7) Loomaaed juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, kultuuriväärtuste ameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Struktuur

  Oma ülesannete täitmiseks on loomaaial kultuuriväärtuste ametiga kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.

§ 3.   Tegevusvaldkond ja ülesanded

  (1) Loomaaia tegevusvaldkond on loodusharidusliku tegevuse kaudu loodus- ja keskkonnateadmiste populariseerimine, liigikaitse ja teaduslik uurimistöö, täienduskoolituse võimaldamine ning inimestele looduslähedases keskkonnas puhkevõimaluste pakkumine.

  (2) Tegevusvaldkonnast tulenevalt täidab loomaaed järgmisi ülesandeid:
  1) peab ja eksponeerib elusloomakollektsiooni, mis hõlmab nii ulukeid kui ka koduloomi, luues sellele võimalikult soodsad elu- ja sigimistingimused ning suurendades vajadust ja võimalust mööda nende zooloogilist ja didaktilist väärtust;
  2) peab ja eksponeerib taimekollektsiooni, luues sellele võimalikult soodsad kasvutingimused ning suurendades vajadust ja võimalust mööda nende botaanilist, aianduslikku ja didaktilist väärtust;
  3) reguleerib teaduslikel alustel elusloomakollektsiooni suurust loomi müües ja ostes, kollektsioonist välja praakides, kasutades eutanaasiat ning andes ja võttes neid kas alaliselt kollektsiooni või ajutiselt deponeerituna kostile;
  4) kujundab inimeste väärtushinnanguid, jagades uusimaid zooloogia-, ökoloogia-, looduskaitse-, jahimajandus-, loomakasvatus-, keskkonnaharidus- ja veterinaariateadmisi;
  5) täiustab kohalikke kogemusi ja eripära kasutades ulukite tehisoludes pidamise tehnoloogilisi aluseid ning teeb sellekohase info üle maailma kättesaadavaks;
  6) uurib teaduslikult kollektsiooni kuuluvaid ulukeid ja koduloomi nii tehistingimusis (ex situ) kui ka võrdlevalt looduslikes oludes (in situ), selgitades välja ulukite, eriti haruldaste ja hääbumas liikide sigimisbioloogia iseärasusi, loomapsühholoogia, etoloogia, veterinaaria ja teisi probleeme, ning korraldab eksperimente, külastajauuringuid jm eriuuringuid;
  7) korraldab seiret ja muid vaatlusi looduslikes oludes;
  8) loob oma territooriumil või väljaspool loomaaeda hääbuvate ulukiliikide ja koduloomatõugude genofondi säilitamiseks paljunduskeskusi, korraldab hääbuvate liikide reintroduktsiooni ja osaleb looduslike ulukiasurkondade taastamise ja haldamise programmides;
  9) algatab ja viib läbi teadusprogramme, sh looduskaitseprogramme, tehisasurkonna ja ohustatud liikidega seotud veterinaarseid jm uuringuid;
  10) osaleb rahvusvahelistes looduskaitsekampaaniates, ohustatud liikide paljundamise ja kaitse programmides ning looduskaitseorganisatsioonide tegevuses;
  11) hoiab end kõigil tasanditel kursis loomaaedade tegevusega mujal maailmas ja osaleb rahvusvahelises looduskaitse-, teadus- ja loodushariduskoostöös;
  12) moodustab tehistingimustes elavaid kontrollitud geneetilise koosseisuga tehisasurkondi;
  13) peab suguregistreid ja koordineerib rahvusvahelisi paljundusprogramme;
  14) korraldab ekspeditsioone kollektsiooni täiendamiseks, liigikaitse eesmärgil või uurimistööks ning osaleb teiste korraldatud ekspeditsioonides;
  15) tutvustab kollektsiooni ning korraldab loodushariduslikke üldtutvustavaid või temaatilisi ekskursioone eri sihtrühmadele;
  16) arendab lasteloomaaeda väikelaste harimiseks vahetu emotsiooni kaudu ning sisustab õppeklasse ja -laboreid keskkonnahariduse korraldamiseks võimalikult paljudele sihtrühmadele;
  17) koostab ja levitab oma tegevusvaldkonnaga seonduvat õppematerjali ning keskkonnaharidusteavet veebilehte, sotsiaalmeediat jm tehnilisi võimalusi kasutades;
  18) korraldab mitteformaalse tasulise või tasuta hariduse võimaldamiseks õpiringe, kursusi, õppekäike jm;
  19) toetab formaalharidust õppe- ja praktikategevuse ning temaatiliste koolitundide (zookool) kaudu nii loomaaia territooriumil kui ka sellest väljaspool;
  20) teeb koostööd ülikoolide ja teiste teadus- ja arendusasutustega ning osaleb ühisprogrammides;
  21) teeb koostööd turismifirmade ja teiste ettevõtetega, vabakonna ja vabatahtlikega, et loomaaeda tutvustada ja külastajaskonda suurendada, lähtudes loodushariduslikest ja loomaaia edendamise eesmärkidest;
  22) korraldab ja eksponeerib loodusega seotud näitusi nii loomaaia territooriumil kui ka sellest väljaspool;
  23) publitseerib oma tegevusvaldkonnaga seonduvaid trükiseid ning elektroonilisi infokandjaid;
  24) viib läbi loomaaiandus- või loodushariduskoolitusi, -loenguid, -seminare, -õppepäevi, -kursusi jm üritusi;
  25) loob tingimused inimeste aktiivseks puhkamiseks looduslähedases, heakorrastatud ja turvalises keskkonnas;
  26) annab vajaduse korral erialaseid konsultatsioone;
  27) osutab põhitegevusega seonduvat jaekaubandus- ja toitlustusteenust.

  (3) Loomaaed täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

  (4) Loomaaial on õigus oma ülesannete täitmiseks osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse õigusaktidega kindlaks määratud korras.

§ 4.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Loomaaed on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on kultuuriväärtuste amet andnud oma valitsemisel oleva vara.

  (2) Loomaaed kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Loomaaed võib oma valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Loomaaia valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Loomaaed võib avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt, sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab loomaaed teavitama kultuuriväärtuste ametit ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

  (4) Kultuuriväärtuste ameti juhataja kinnitab loomaaia eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja loomaaia ettepanekust. Loomaaia kulud kaetakse eelarve alusel.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Loomaaeda juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Loomaaia direktoriga sõlmib töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi kultuuriväärtuste ameti juhataja.

  (3) Loomaaia direktor:
  1) juhib loomaaeda, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab loomaaia valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib loomaaia majandustegevust, tagab loomaaia tulemusliku töö, vastutab loomaaia üldise olukorra ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest loomaaiale kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb linna nimel tehinguid põhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks loomaaiale linna eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras, tagades eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust loomaaia finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  5) tagab loomaaia eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise kultuuriväärtuste ametile Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi; jälgib eelarve täitmist pidevalt ja esitab vajaduse korral kultuuriväärtuste ametile eelarve muutmise ettepanekuid;
  6) vastutab loomaaeda teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  8) tegutseb loomaaia nimel ja esindab seda lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid näevad teisiti ette;
  9) kinnitab kooskõlastatult kultuuriväärtuste ametiga loomaaia struktuuri ja töötajate koosseisu ning töötajate töö tasustamise korra;
  10) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
  11) kehtestab loomaaia sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ning muud töökorralduse reeglid;
  12) annab oma pädevuse piires loomaaia töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  13) korraldab loomaaiale saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete lahendamist;
  14) täidab muid ülesandeid.

  (4) Loomaaia direktorit asendab kultuuriväärtuste ameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

§ 6.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Loomaaia raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Loomaaed esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtpäevaks.

  (2) Loomaaia juhtimist ja tegevust kontrollib kultuuriväärtuste amet.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet loomaaia tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 7.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Loomaaia ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui loomaaia ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad loomaaia ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel kultuuriväärtuste ametile.

  (3) Loomaaia tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 25. oktoobri 2000 määrus nr 72 „Tallinna Loomaaia põhimääruse kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json