HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapsevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Vasta Kooli lasteaia „Mõmmik” kulude katmisel

Lapsevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Vasta Kooli lasteaia „Mõmmik” kulude katmisel - sisukord
Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2015, 31

Lapsevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Vasta Kooli lasteaia „Mõmmik” kulude katmisel

Vastu võetud 19.10.2015 nr 12

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõige 1 punkt 37 ja “Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 27 lõige 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Vasta Kooli lasteaia kulude (majandamis- ja personalikulude) vanemate poolt kaetava osa määra (edaspidi õppetasu) kehtestamist.

§ 2.  Õppetasu suurus

 (1) Õppetasu suurus on 21 eurot kuus ühe lapse kohta.

 (2) Õppetasu makstakse 9 kuud õppeaastas (september kuni mai).

§ 3.  Õppetasu tasumine

 (1) Õppetasu tuleb vanemal või teda asendaval isikul maksta Viru-Nigula Vallavalitsuse raamatupidamise poolt koostatud arve alusel jooksva kuu 20- ndaks kuupäevaks Viru-Nigula Vallavalitsuse pangakontole.

 (2) Õppetasu ei sõltu lasteasutuses käidud päevade arvust.

 (3) Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus jne), mis vältab rohkem kui 10 tööpäeva, tasutakse õppetasu proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Viru-Nigula Vallavolikogu 06.10.2008. määrus „Lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Vasta Kooli lasteaia kulude katmisel” tunnistada kehtetuks.

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2015.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ervins Veitsurs
Volikogu esimees