Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Haljala valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2018, 7

Haljala valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Vastu võetud 16.10.2018 nr 45

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse avalikuks kasutamiseks määramata ning hajaasustusalal asuvatel erateedel tasuta lumetõrje teostamise tingimused ja kord.

 (2) Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Haljala vallas asuva kinnistu omanikul, kaasomanikul või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutaval isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri kohaselt registreeritud sellele kinnistule ja teda ei ole loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata.

§ 2.  Tasuta lumetõrje teostamine

 (1) Tasuta lumetõrjet teostatakse erateedel, mis viivad hajaasustuses asuvate aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni.

 (2) Tasuta lumetõrjet alustatakse peale tuisu või lumesaju lõppemist ja pärast valla- ja avalikus kasutuses olevate erateede lumetõrje lõpetamist ning juhul kui lumekihi paksus ületab sõiduteel 15 cm. Lumetõrje teostamine ei sisalda libedusetõrjet.

 (3) Tasuta lumetõrje teostamiseks esitatakse Haljala vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohane taotlus (lisa 1), millele on lisatud tee asendiplaan.

 (4) Tasuta lumetõrjet ei teostata:
 1) erateel, mis viib kinnistule, kus alaliselt ei elata;
 2) õuealal;
 3) kui see ei ole tehniliselt võimalik;
 4) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õiguseid.

 (5) Tasuta lumetõrjet võidakse erandina teostada ka selleks mittekvalifitseeruvate erateede osas. Erandkorras tasuta lumetõrjet osutatakse madala sissetulekuga kõrvalabi vajavatele isikutele, kellel ei ole piisavalt elatusvahendeid, või kellel puuduvad seadusejärgsed ülalpidajad.

§ 3.  Tasuta lumetõrje teostamise taotlemine

 (1) Tasuta lumetõrje teostamiseks esitatakse vallavalitsusele taotlus hiljemalt 1. novembriks.

 (2) Ühe eratee ääres elavad taotlejad võivad soovi korral esitada ühise taotluse.

 (3) Kui erateel lumetõrje teostamine puudutab naaberkinnistuid tuleb taotlusele lisada naaberkinnistute omanike kooskõlastus lumetõrjetööde teostamise võimaldamiseks.

§ 4.  Tasuta lumetõrje teostamise otsustamine

 (1) Vallavalitsuse vastav ametnik kontrollib taotleja ja eratee vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele ja hindab § 2 lõike 5 alusel esitatud taotluse põhjendatust ning puuduste esinemise korral annab taotlejale täiendava mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

 (2) Tasuta lumetõrje teostamise taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

 (3) Tasuta lumetõrje teostamise taotlus võidakse jätta rahuldamata, kui:
 1) taotlus ei vasta nõuetele ning puudusi ei kõrvaldata määratud tähtajaks;
 2) tasuta lumetõrje teostamiseks puudub taotlejal õigus lähtudes käesoleva määruse §-st 2;
 3) tasuta lumetõrje teostamist taotletakse erateele, mis viib kinnistule, kus alaliselt ei elata või kus elavad elanikud ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Haljala valla elanikud;
 4) tasuta lumetõrje teostamist taotletakse erateele, mis ei vasta käesoleva määruse § 2 lõikes 4 sätestatud tingimustele või õuealale;
 5) tasuta lumetõrje teostamine seab ohtu taotleja, teeomaniku, teenuse osutaja või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil isikute õigusi;
 6) taotleja omab taotlemisele eelnenud kolme kuu jooksul tähtaja ületanud võlgnevust Haljala valla ees.

 (4) Taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmise kohta teeb otsuse vallavalitsus ja otsus edastatakse taotluse esitajale.

§ 5.  Tasuta lumetõrjet teostatavale erateele esitatavad nõuded

 (1) Tasuta lumetõrjet teostatakse erateedel, mis vastavad järgmistele tingimustele:
 1) eratee servad peavad olema takistustest puhastatud ja eratee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid) peavad olema märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistuseks on soovituslik kasutada puidust, vähemalt 1,5 meetri kõrguseid, otsast helkurribaga tähisposte;
 2) eratee kohalt peavad olema eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee sõiduosa laiuses;
 3) tee kõrval peab olema koht, kuhu lund lükata. Lume äravedu ega ladustamist ei teostata;
 4) tee laius ja kurvikõverad peavad võimaldama lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.

 (2) Eratee vastavuse eest käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele vastutab tee omanik. Nõuetele mittevastavusest tulenevad kahjud hüvitamisele ei kuulu.

 (3) Eratee osalise mittevastavuse korral sätestatud nõuetele teostatakse lumetõrjet vaid nõuetele vastava teelõigu osas kui see on tehniliselt võimalik.

§ 6.  Tasuta lumetõrje teostamise lõpetamine

 (1) Tasuta lumetõrje teenuse osutamine lõpetatakse, kui:
 1) ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
 2) teenuse saaja alaline elukoht ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel enam Haljala vald või muud tasuta lumetõrje teostamise aluseks olevad asjaolud on ära langenud.

 (2) Tasuta lumetõrje teenuse osutamise lõpetamisest teavitatakse taotlejat.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Kõik Haljala Vallavalitsuse poolt seni tehtud lumetõrje teostamise otsused jäävad kehtima.

 (2) Tunnistatakse kehtetuks:
 1) Haljala Vallavolikogu 27.08.2013 määrus nr 88 „Haljala valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord“;
 2) Vihula Vallavolikogu 9.02.2012 määrus nr 54 „Vihula valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord“.

Vello Väinsalu
Volikogu esimees

Lisa 1 taotlus