Teksti suurus:

Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 17 „Lääneranna Vallavolikogu töökord” muutmine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2019, 12

Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 17 „Lääneranna Vallavolikogu töökord” muutmine

Vastu võetud 17.10.2019 nr 60

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 44 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  (1) Muuta Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 17 „Lääneranna Vallavolikogu töökord” § 3 lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt:
„(2) Komisjonide moodustamise kord ja pädevus on sätestatud valla põhimääruse paragrahvides 14 ja 15. Revisjonikomisjoni moodustamise kord ja pädevus paragrahvis 16.“

  (2) Täiendada Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 17 „Lääneranna Vallavolikogu töökord” § 3 lõikega 20 ja sõnastada see järgmiselt:
„(20) Komisjoni esimehe puudumisel komisjoni koosoleku korraldamiselt ja läbiviimiselt makstakse komisjoni töö juhtimise tasu teda asendanud komisjoni aseesimehele või liikmele. Asendamise korral ei maksta asendajale komisjoni liikme tasu.“

  (3) Muuta Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 17 „Lääneranna Vallavolikogu töökord” § 5 lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt:
„(2) Volikogu istung toimub üldjuhul kuu teisel neljapäeval algusega kell 14:00.“

  (4) Muuta Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 17 „Lääneranna Vallavolikogu töökord” § 5 lõiget 4 ja sõnastada see järgmiselt:
„(4) Kutse edastatakse volikogu liikmetele elektronposti teel ning avaldatakse valla veebilehel. Elektronposti teel edastatavale kutsele lisatakse link või lingid valla veebilehele, millel volikogu õigusaktide eelnõud ning nende seletuskirjad ja muud materjalid asuvad või edastatakse nimetatud materjalid elektronposti teel. Elektronposti teel materjalide saamiseks esitab volikogu liige vallasekretärile avalduse.“

  (5) Muuta Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 17 „Lääneranna Vallavolikogu töökord” § 10 lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt:
„(2) Protokollid vormistatakse ja allkirjastatakse seitsme tööpäeva jooksul arvates volikogu istungi toimumisele järgnevast päevast.“

  (6) Muuta Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 17 „Lääneranna Vallavolikogu töökord” § 10 lõiget 3 ja sõnastada see järgmiselt:
„(3) Volikogu liikmel on õigusteha protokolli kohta parandusettepanekuid ja märkusi hiljemalt üheteistkümnendal tööpäeval pärast istungi toimumist või kolme tööpäeva jooksul pärast protokolli dokumendiregistris kättesaadavaks muutmist, kui protokoll ei ole avalikult kättesaadav käesoleva määruse lõikes 10 toodud tähtajaks. Vajalikud parandused viiakse protokolli sisse ja protokoll allkirjastatakse uuesti istungi juhataja poolt. Istungi juhatajal on õigus parandusettepanek tagasi lükata, kui see ei ole asjakohane ja vajalik. Kui ettepaneku tegija jääb eriarvamusele, siis pannakse ettepanek arutlusele järgmisel volikogu istungil.“

  (7) Tunnistada Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 17 „Lääneranna Vallavolikogu töökord” § 10 lõige 8 kehtetuks.

  (8) Muuta Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 17 „Lääneranna Vallavolikogu töökord” § 10 lõiget 10 ja sõnastada see järgmiselt:
„(10) Volikogu istungite protokollid on kättesaadavad valla dokumendiregistris alates kaheksandast tööpäevast pärast istungi toimumist.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Peksar
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json