KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2020, 4

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 15.10.2020 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 362 ja loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskirjaga (edaspidi eeskiri) kehtestatakse koerte ja kasside (edaspidi ka koos loom) pidamise nõuded Pärnu linna haldusterritooriumil ja loomade üle arvestuse pidamise korralduse.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile loomapidajatele, kelle omandis või valduses on loom.

§ 2.   Loomapidamine ja loomapidaja kohustused

  (1) Looma on lubatud pidada õues piiratud territooriumil või kinnises ruumis selle omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et loom sealt omal tahtel välja ei pääseks.

  (2) Loomapidamine ei tohi häirida avalikku korda ega ohustada inimesi, vara või teisi loomi. Loomapidaja kannab täielikku vastutust looma poolt tekitatud kahju eest, sh ka juhul, kui looma kasutatakse õigusvastase tegevuse takistamiseks.

  (3) Loomapidamisel on loomapidaja kohustatud tagama:
  1) järelevalve looma üle, et loom püsiks isiku valduses või omandis oleval kinnisasjal või ruumis, ning kui loomaga viibitakse teise isiku kinnisasjal või avalikus kohas, tuleb vajadusel loom rihmastada, hoida teda kandepuuris või kasutada loomal suukorvi;
  2) et koera pidamisel piiratud maa-alal, millel koer saab vabalt liikuda, oleks maa-alale sissepääs tähistatud hoiatussildiga, mis teavitab koera olemasolust;
  3) looma väljaheite koristamise teise isiku omandis olevalt kinnisasjalt, sh avalikust kohast.

  (4) Loomapidamisel on keelatud:
  1) looma ujutamine avaliku supluskoha ujumistsoonis suplushooajal (1. juunist 31. augustini) ja purskkaevus;
  2) nakkusohtliku haige loomaga avalikus kohas viibimine.

§ 3.   Koeraga avalikus kohas viibimine

  (1) Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja vajadusel suukorviga, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse. Koeraga rahvarohketes kohtades (sh rahvakogunemistel ja avalikel üritustel) viibimisel peab koer olema ohjatud jalutusrihmaga ja tal peab olema peas suukorv.

  (2) Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga viibida piiratud territooriumiga koeraparkides, koerte treenimisaladel ning väherahvastatud kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral kohe jalutusrihma külge kinnitada.

  (3) Jalutusrihma ja suukorvita võib koeraga viibida avalikus kohas, kui see osutub vajalikuks teenistusülesannete täitmiseks.

  (4) Koera tohib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval viisil kinniseotult avalikku kohta üksinda üksnes mõistlikuks ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või territooriumil, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid, liiklust ning koera tervist.

  (5) Pimedal ajal peab koerale olema kinnitatud helkur, helkurrihm, helkurvöö või muu sarnane ese.

§ 4.   Looma märgistamine ja registreerimine

  (1) Pärnu linna haldusterritooriumil peetav loom peab olema märgistatud mikrokiibiga, millel on unikaalne kood, ja kaelarihmale kinnitatud märgistusega.

  (2) Loom tuleb märgistada mikrokiibiga ja registreerida hiljemalt 3 kuu jooksul looma sündimise päevast või 1 kuu jooksul vanema looma omandamise või valdusse saamise päevast, kui loom juba ei ole märgistatud mikrokiibiga.

  (3) Loom tuleb registreerida lemmikloomade registris (edaspidi ka register) käesolevas paragrahvis märgitud tähtpäevaks.

  (4) Registreerimisel kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) looma omaniku nimi, elukoht, telefoninumber ja e-posti aadress;
  2) mikrokiibi kood, olemasolul muud looma märgistamisel kasutatud tunnuste kirjeldused;
  3) looma tõug, sugu, nimi, sünniaeg, värv, eritunnused või looma kirjeldus;
  4) muud registri põhimääruses ette nähtud registri eesmärgi saavutamiseks vajalikud andmed.

  (5) Looma võõrandamisel või pidamise kohustuse üleandmisel pikemaks perioodiks kui 3 kuud, tuleb loomapidaja andmed käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud registris muuta 1 kuu jooksul võõrandamise või pidamise kohustuse üleandmise päevast. Loomapidaja andmete muutmiseks tuleb esitada registri pidajale avaldus, milles näidatakse uue loomapidaja andmed.

  (6) Looma surma või kadumise korral tuleb registri pidajat sellest teavitada.

§ 5.   Hulkuvad loomad

  Hulkuvate loomade püüdmist, pidamist, hukkamist ja korjuste hävitamist ning äravõetud looma pidamist korraldab Pärnu linna heakorda tagav Pärnu Linnavalitsuse struktuuriüksus.

§ 6.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad linnavalitsuse ametnikud, kellele see on ülesandeks tehtud ametijuhendis või struktuuriüksuse põhimääruses.

§ 7.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse alljärgnevad määrused:
  1) Pärnu Linnavolikogu 7. augusti 2008 määrus nr 18 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“;
  2) Audru Vallavolikogu 5. veebruari 2015 määrus nr 4 „Audru valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“;
  3) Paikuse Vallavolikogu 20. märtsi 2000 määrus nr 8 „Eeskirjade ja koormiste kehtestamine“.

§ 8.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määruse § 4 lõiget 1 ei kohaldata loomade suhtes, kes on registreeritud enne käesoleva määruse jõustumist ning kes kannavad märgistusena hästiloetavat tätoveeringut või registreerimisnumbrit kaelarihmal.

  (2) Käesoleva määruse § 4 jõustub kasside märgistamise ja registreerimise suhtes 1. juunil 2021, muus osas jõustub määrus kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrei Korobeinik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json