HaridusHuviharidus

HaridusKool

Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Pärnu Spordikooli põhimäärus

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2020, 6

Pärnu Spordikooli põhimäärus

Vastu võetud 15.10.2020 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja huvikooli seaduse § 7 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimi ja asukoht

  (1) Huvikooli täielik nimi on Pärnu Spordikool (edaspidi spordikool).

  (2) Spordikooli postiaadress on Riia mnt 129, 80010 Pärnu linn, Pärnu linn.

§ 2.   Õiguslik alus ja seisund

  (1) Spordikool on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav munitsipaalhuvikool, mille põhitegevuseks on huvihariduse omandamise võimaldamine spordi valdkonnas.

  (2) Spordikool juhindub oma tegevuses huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, käesolevast põhimäärusest ja muudest õigusaktidest.

  (3) Spordikooli tegevust koordineerib linnavalitsuse haridusosakond (edaspidi haridusosakond).

§ 3.   Sümboolika, kirjaplank ja pitsat

  (1) Spordikooli sümboolikas kasutatakse Pärnu linna sümboleid.

  (2) Spordikooli sümboolikas võib kasutada oma kujundusega logo.

  (3) Spordikoolil on oma pitsat.

§ 4.   Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

  Spordikooli põhimääruse kinnitab ja seda muudab Pärnu linnavolikogu (edaspidi volikogu) linnavalitsuse ettepanekul.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 5.   Tegevuse eesmärk

  (1) Spordikooli tegevuse põhieesmärgiks on luua võimalusi laste ja noorte mitmekülgseks arenguks ja toetada noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

  (2) Spordikooli tegevuse eesmärgiks on võimaldada huviharidust, mis:
  1) pakub huvialaga tegelemise rõõmu, eduelamusi ja tunnustust;
  2) toetab arengut, iseseisvust, omaalgatust, initsiatiivi ja aktiivsust;
  3) on avatud, positiivne ja julgustav ning arendab sotsiaalseid oskusi;
  4) arendab õppuri spordimeisterlikkust;
  5) on toeks Pärnumaa sporditraditsioonide säilitamisel ja arendamisel.

§ 6.   Ülesanded

  (1) Spordikooli põhiülesandeks on lastes ja noortes spordihuvi tekitamine ning sportlike võimete kavakindel arendamine iga õppuri individuaalsust, töövõimet ja tulevikusoove arvestades.

  (2) Spordikooli ülesanneteks on:
  1) huviharidusstandardist lähtuva huvihariduse andmine lastele ja noortele;
  2) tervislike eluviiside kujundamine;
  3) laste ja noorte kasvatamine vastastikuse lugupidamise ja “ausa mängu” idee vaimus;
  4) noore arengu toetamine lähtuvalt noorsootöö põhimõtetest;
  5) kandidaatide ettevalmistamine eesti noorte ja täiskasvanute koondistele;
  6) laste ujumise algõpetuse läbiviimine;
  7) õppe-treeninglaagrite ja võistluste korraldamine;
  8) teadmiste ja oskuste andmine tegutsemiseks spordikohtunikuna ja/või -juhendajana;
  9) laste ja noorte koolispordi ülelinnaliste spordivõistluste ja -ürituste läbiviimine;
  10) spordikooli töö- ja õpikeskkonna arendamine ja kaasajastamine;
  11) koolitöötajatele erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamise võimaldamine;
  12) Pärnumaa sporditraditsioonide säilitamine ja arendamine.

  (3) Spordikooli õppekavavälisteks tegevusteks on:
  1) nõustamine ja koostöö koordineerimine spordi valdkonnas linnas ja maakonnas;
  2) spordiga seotud teenuste (sh tasuliste teenuste) osutamine.

§ 7.   Arengukava

  (1) Spordikooli järjepideva arengu tagamiseks ja põhieesmärgist tulenevate tegevuste planeerimiseks koostatakse arengukava. Arengukava koostatakse vähemalt viieks aastaks.

  (2) Arengukavas määratakse:
  1) spordikooli visioon, missioon ning arengu põhisuunad;
  2) spordikooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded;
  3) tegevuskava viieks aastaks;
  4) arengukava uuendamise kord.

  (3) Arengukava kinnitatakse volikogu poolt kehtestatud korras.

  (4) Arengukava avalikustatakse spordikooli veebilehel.

3. peatükk STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED 

§ 8.   Struktuur

  (1) Spordikoolis on järgmised struktuuriüksused:
  1) õppe-treeningtöö osakond;
  2) koolispordi osakond.

  (2) Huvihariduse andmine spordikoolis põhineb treeningtööl kolmes järjestikuses spordimeisterlikkuse astmes:
  1) algettevalmistuse aste (AE);
  2) õppe-treening aste (ÕT);
  3) koostöös alaliiduga spordimeisterlikkuse aste (MA).

§ 9.   Struktuuriüksuste ülesanded

  (1) Õppe-treeningtöö osakonna ülesandeks on õppe läbiviimine vastavalt õppekavale. Õppe-treeningtöö toimub spordialade kaupa.

  (2) Koolispordi osakonna ülesandeks on koolide ja lasteaedade vaheliste spordivõistluste korraldamine.

4. peatükk ÕPPEKORRALDUS 

§ 10.   Õppekava

  (1) Igal spordikoolis õpetataval spordialal on huvihariduse standardile vastav huviala õppekava.

  (2) Õppekava kiidab heaks õppenõukogu ja kooli hoolekogu (edaspidi hoolekogu) ning kinnitab direktor.

  (3) Huviala õppekavad registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis õigusaktides sätestatud korras.

§ 11.   Õppekeel

  Spordikooli õppekeel on eesti keel.

§ 12.   Õppeperiood ja õppevaheajad

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest.

  (3) Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, kursus, poolaasta, õppeaasta.

  (4) Õppevaheajad on üldjuhul üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal. Õppevaheajad kinnitab direktor käskkirjaga.

§ 13.   Õpperühmad

  Õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab linnavalitsus.

§ 14.   Spordikooli vastuvõtmine, spordikoolist väljaarvamine ja spordikooli lõpetamine

  Õppurite vastuvõtt spordikooli põhiõppesse toimub vastavalt huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimustele ja korrale, mille kehtestab linnavalitsus.

5. peatükk JUHTIMINE 

§ 15.   Direktor

  (1) Spordikooli tegevust juhib direktor.

  (2) Direktori ülesanne on tagada spordikooli tulemuslik töö, vastutada spordikooli üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest.

  (3) Direktori nimetab linnapea ettepanekul ametisse linnavalitsus.

  (4) Direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab töölepingu linnapea.

  (5) Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab linnavalitsus.

  (6) Direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded kehtestab linnavalitsus.

  (7) Direktor:
  1) teeb spordikooli kasuks kooli pidaja nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalikud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) tagab hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  3) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud koolitöötajatega;
  4) kinnitab asjaajamist reguleeriva korra, kodukorra ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  5) kinnitab õppekavad, nende muudatused, lisamise ja sulgemise;
  6) koostab eelarveprojekti;
  7) esitab üks kord aastas spordikooli tegevuse, arengukava ja eelarve täitmise aruande hoolekogule;
  8) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  9) lahendab muid tema pädevusse antud küsimusi.

  (8) Spordikooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor käskkirju.

§ 16.   Õppenõukogu ülesanded, koosseis ja juhtimine

  (1) Spordikooli õppenõukogu ülesanne on õppe- ja kasvatustöö analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustööga seotud koolitöötajad.

  (3) Õppenõukogu tööd juhib direktor.

§ 17.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu töötab õppeaastaks koostatud tööplaani alusel.

  (2) Õppenõukogu kutsutakse kokku vähemalt üks kord poolaastas.

  (3) Erakorraline õppenõukogu kutsutakse kokku, kui selleks teeb ettepaneku direktor või seda nõuab vähemalt 1/3 õppenõukogu liikmetest.

  (4) Õppenõukogu kutsub kokku direktor.

  (5) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

  (6) Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse üks nädal ette.

  (7) Erakorralisest õppenõukogu koosolekust informeeritakse õppenõukogu liikmeid kolm päeva ette.

  (8) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 õppenõukogu liikmetest.

  (9) Otsustamine õppenõukogus toimub hääletamise teel, otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks direktori hääl.

  (10) Õppenõukogu:
  1) arutab ja otsustab õppe- ja kasvatustöö arendamisega seotud küsimusi, õppe- ja kasvatustöö eesmärke ning nendest tulenevaid ülesandeid;
  2) analüüsib õppe- ja kasvatustööd, annab hinnangu õppe- ja kasvatustöö tulemustele;
  3) otsustab õppetöös silmapaistvaid tulemusi saavutanud õppurite õppetasu maksmisest osaliselt või täielikult vabastamise;
  4) nimetab pedagoogide esindajad hoolekogusse;
  5) annab arvamusi õppekorralduse, kodukorra, asjaajamise ja muude töökorralduslike küsimuste kohta;
  6) teeb ettepanekuid õppekavade muutmiseks, uute lisamiseks või olemasolevate sulgemiseks.

  (11) Õppenõukogu otsused protokollitakse.

§ 18.   Hoolekogu ülesanded ja koosseis

  (1) Spordikooli hoolekogu suunab spordikooli tegevust ja käsitleb spordikooli arengu, juhtimise, vara ja eelarvega seotud küsimusi.

  (2) Hoolekogu, mille koosesisus on 7-9 liiget, moodustab linnavalitsus.

  (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvad kooli pidaja esindaja, koolitöötajate esindaja(d), vähemalt 2 lastevanemate poolt valitud esindajat, õppurite esindaja ja spordikooli tegevust toetavate organisatsioonide esindaja(d).

§ 19.   Hoolekogu juhtimine ja töökord

  (1) Hoolekogu tööd juhib hoolekogu esimees.

  (2) Hoolekogu esimees valitakse poolthäälteenamusega.

  (3) Hoolekogu kutsutakse kokku vastavalt hoolekogu tööplaanile vähemalt üks kord poolaastas.

  (4) Erakorraline hoolekogu kutsutakse kokku, kui selleks teeb ettepaneku hoolekogu esimees, spordikooli direktor või seda nõuab vähemalt 1/3 hoolekogu liikmetest.

  (5) Hoolekogu kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (6) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (7) Hoolekogu koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse üks nädal ette.

  (8) Erakorralisest hoolekogu koosolekust informeeritakse hoolekogu liikmeid kolm päeva ette.

  (9) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata. Hoolekogu esimees saadab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja.

  (10) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 hoolekogu liikmetest.

  (11) Otsustamine hoolekogus toimub hääletamise teel. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.

  (12) Hoolekogu:
  1) osaleb spordikooli arengukava väljatöötamisel ja kooskõlastab selle;
  2) kooskõlastab spordikooli kodukorra;
  3) kuulab ära direktori aruande spordikooli tegevuse, arengukava ja eelarve täitmise kohta;
  4) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti;
  5) teeb ettepanekuid õppekavade muutmiseks, uute lisamiseks või olemasolevate sulgemiseks.
  6) teeb ettepanekuid spordikooli arengu, tegevuse, õppekorralduse, vara, eelarve, juhtimise ja põhimääruse muutmisega seotud küsimustes;
  7) teeb vajadusel kooli pidajale ettepaneku järelevalve teostamiseks spordikooli tegevuse üle.

  (13) Hoolekogu koosoleku otsused protokollitakse.

6. peatükk ÕPPURID JA KOOLITÖÖTAJAD 

§ 20.   Õppurid, nende õigused ja kohustused

  (1) Spordikooli õppuriteks on lapsed, noored ja täiskasvanud.

  (2) Lapsed ja noored, kelle elukohaks rahvastikuregistris ei ole Pärnu linn, saavad spordikooli õppurid olla juhul, kui nende elukohajärgsed omavalitsused osalevad spordikooli kulude katmisel.

  (3) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne õppima asumist ja õppimise ajal spordikooli põhimääruse, õppekava, kodukorra ja muude töökorralduslike dokumentidega;
  2) nõuda õppekavale vastavat õppetegevust;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu spordikooli hoolekogu tegevuses;
  4) moodustada õpilasesindus ja osaleda selle tegevuses;
  5) kasutada muid seadusega ja õigusaktidega kehtestatud õigusi.

  (4) Õppuril on kohustus:
  1) võtta korrapäraselt osa õppetööst õppekavas määratud mahus;
  2) järgida kodukorda;
  3) hoida spordikooli valduses ja kasutuses olevat vara;
  4) seista spordikooli hea maine eest ja võistelda spordivõistlustel eelkõige spordikooli nimel;
  5) täita seaduses ja muudes õigusaktides sätestatud kohustusi.

§ 21.   Koolitöötajad, nende õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötajad on õppe- ja kasvatustööga seotud töötajad (õpetajad) ja teised töötajad.

  (2) Koolitöötajate töökorralduslikud õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse spordikooli töökorralduse reeglitega.

  (3) Koolitöötaja konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse iga töötaja ametijuhendi ja töölepinguga.

7. peatükk ASJAAJAMINE, FINANTSEERIMINE, MAJANDAMINE, JÄRELEVALVE 

§ 22.   Asjaajamise alused

  Spordikooli asjaajamine toimub direktori käskkirjaga kinnitatud asjaajamist reguleeriva korra kohaselt.

§ 23.   Finantseerimise alused

  (1) Spordikoolil on oma eelarve, mille kinnitab kooli pidaja.

  (2) Eelarve tulud moodustuvad riigi- ja linnaeelarve eraldistest, spordikooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust, spordikooli õppekavavälisest tegevusest saadud tulust, teistelt omavalitsustelt laekunud summadest ja muudest vahenditest.

  (3) Spordikooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärad (õppetasud) ja õppekavavälise tegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärad (hinnakirja) kehtestab linnavalitsus.

  (4) Spordikooli raamatupidamist korraldab linnavalitsus.

  (5) Spordikooli rahaliste vahendite arveldamine toimub linnavalitsuse arvelduskontode kaudu.

§ 24.   Majandamise alused

  (1) Spordikooli majandamine toimub lähtuvalt spordikooli eelarvest.

  (2) Majandamiskulude määramisel on aluseks linnavalitsuse kinnitatud linnavalitsuse hallatavate asutuste finantseerimise alused.

  (3) Spordikooli vara valdamine ja kasutamine toimub volikogu poolt määratud korras.

§ 25.   Järelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet spordikooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet spordikooli ja spordikooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 26.   Ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise kord

  (1) Spordikooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

  (2) Spordikooli ümberkorraldamine on käesoleva põhimääruse kohaselt huvikoolide ühinemine või jagunemine.

  (3) Spordikooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

  (4) Spordikooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse teatavaks õppuritele, lastevanematele, koolitöötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne spordikooli õppeperioodi lõppu.

9. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 27.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavolikogu 20. märtsi 2008 määrus nr 9 „Munitsipaalhuvikoolide põhimääruste kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 28.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

Andrei Korobeinik
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json