HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2020, 31

Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 19.10.2020 nr 8

Määrus kehtestatakse „Huvikooli seaduse“ § 13 lõike 1, Nõo Vallavolikogu 21.02.2002 määruse nr 57 „Nõo Muusikakooli põhimääruse kinnitamine“ § 14 lõike 1 ja Nõo Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 32 „Nõo Spordikooli põhimäärus“ § 12 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Nõo Muusikakooli ja Nõo Spordikooli (edaspidi huvikool) õppurite vastuvõtu, väljaarvamise ning lõpetamise tingimused ja kord.

  (2) Huvikooli õppuriteks määruse tähenduses on eelkõige lapsed ja noored vanuses 6 – 23 eluaastat.

  (3) Huvikoolis võivad õppida ka täiskasvanud.

  (4) Arvestust õppurite vastuvõtmise ja väljaarvamise üle peab huvikooli direktor.

§ 2.   Õppurid

  (1) Huvikooli võetakse isik (edaspidi õppur), kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Nõo vald.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse huvikooli õppureid ka väljastpoolt Nõo valla haldusterritooriumi.

  (3) Kui isiku elukohajärgne valla- või linnavalitsus ei osale huvihariduse kulude katmisel, otsustab õppuri huvikooli vastuvõtmise huvikooli direktor koostöös omavalitsusega.

§ 3.   Huvikooli vastuvõtmine

  (1) Informatsiooni õppurite huvikooli vastuvõtmise aja ja tingimuste kohta avaldab huvikool oma koduleheküljel.

  (2) Õppuri huvikooli vastuvõtmiseks sõlmitakse õppuri või alaealise puhul õppuri vanema, hooldaja või eestkostjaga (edaspidi lapsevanem) vormikohane õppeleping.

  (3) Õppelepingu vormi kinnitab huvikooli direktor.

  (4) Kui õppuri elukohaks rahvastikuregistri andmetel ei ole Nõo vald, on õppuri huvikooli vastuvõtmise aluseks lapsevanema taotlus ja õppuri elukohajärgse omavalitsuse garantiikiri või omavalitsuste vaheline leping.

  (5) Õppuri huvikooli vastuvõtmise kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (6) Huvikooli direktor komplekteerib huvikooli vastuvõetud õppuritest õpperühmad Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) registreeritud õppekavade alusel.

  (7) Huvikooli vastuvõetud õppurite andmed sisestab huvikool EHIS-esse seisuga 1. oktoober ja kinnitab esitatud andmete õigsust hiljemalt 5. oktoobril ning edaspidi vastavalt EHIS-e poolt ettenähtud aegadel.

  (8) Vabade õppekohtade olemasolul võib õppurite huvikooli vastuvõtmine toimuda kogu õppeperioodi vältel. Huvikooli vastuvõetud õppurite andmed sisestab huvikool EHIS-esse hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

  (9) Huvikooli vastuvõtmine võib toimuda vastuvõtukatsete alusel. Vastuvõtukatsete läbiviimise korra töötab välja huvikool ja kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (10) Õppuri huvikooli vastuvõtmisel on lapsevanemal ja õppuril õigustutvuda huvikooli põhimääruse, õppekava, õppekorralduseeskirja, kodukorra ja muude kooli töökorraldust reguleerivate dokumentidega.

  (11) Täiskasvanud võetakse huvikooli õppima tingimusel, et täiskasvanud tasuvad huvikoolis õppimise kulud täies mahus kooli pidaja kinnitatud tasuliste teenuste hinnakirja alusel.

§ 4.   Õppurite huvikoolist väljaarvamine

  (1) Õppurite huvikoolist väljaarvamine toimub:
  1) lapsevanema avalduse alusel;
  2) huvikooli algatusel;
  3) õppuri huvikooli lõpetamisel.

  (2) Õppuri huvikoolist väljaarvamisel lapsevanema avalduse alusel esitab lapsevanem huvikooli direktorile sellekohase avalduse hiljemalt 14 päeva enne õppuri huvikoolist lahkumist.

  (3) Õppuri võib huvikooli algatusel huvikoolist välja arvata:
  1) mitterahuldavate õppetulemuste tõttu;
  2) kui ta on põhjuseta puudunud järjest rohkem kui kaks kuud;
  3) huvikooli kodukorra ja/või üldtunnustatud käitumisnormide rikkumise korral;
  4) õppetasu võlgnevuse korral.

  (4) Õppuri huvikoolist väljaarvamine huvikooli algatusel kooskõlastatakse huvikooli õppenõukoguga.

  (5) Kui õppur või lapsevanem ei ole tasunud õppetasu kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab huvikooli direktor võlgnikku kirjalikult võlgnevusest ning annab mõistliku tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, võib õppuri huvikoolist välja arvata.

  (6) Õppuri huvikoolist väljaarvamise huvikooli algatusel vormistab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (7) Õppuri huvikooli algatusel huvikoolist väljaarvamise otsusest informeeritakse lapsevanemat hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

  (8) Õppuri huvikoolist väljaarvamisel tasutakse õppetasu ka selle kuu eest, mil õppur välja arvati.

  (9) Huvikoolist väljaarvatud õppuri andmed kustutab huvikool EHIS-est hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 5.   Huvikooli lõpetamine

  (1) Huvikool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist.

  (2) Huvikooli lõpetamise tingimuseks võib huvikool seada lõpueksamite sooritamise. Lõpueksamite läbiviimise korra töötab välja huvikool ja kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (3) Huvikooli lõpetamise kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (4) Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõpudokument, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend. Lõpudokumendi vormi töötab välja huvikool ja kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (5) Huvikool võib võimaldada lisa-aasta õpet.

  (6) Kui huvikool võimaldab lisa-aasta õpet, siis peale huvikooli lõpetamist võib õppur soovi korral jätkata huvikoolis õppimist lisa-aasta õppes.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 19. oktoobrist 2020.

Rain Sangernebo
Vallavanem

Aira Laul
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json