Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Sonda Valla Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2012, 22

Sonda Valla Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 13.02.2012 nr 1

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Sonda Valla Raamatukogu tegevuse, eesmärgid ja ülesanded rahvaraamatukoguna, juhtimise korralduse, direktori õigused ja kohustused, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

§ 2.   Nimi, asukoht ja teeninduspiirkond

  (1) Raamatukogu ametlik nimetus on Sonda Valla Raamatukogu (edaspidi raamatukogu).

  (2) Raamatukogu asub Sonda vallas. Raamatukogu postiaadress on Uljaste tee 14, Sonda alevik, Sonda vald, 43001 Ida-Virumaa.

  (3) Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Sonda vald. Teeninduspiirkonnas osutab raamatukogu teenuseid Sonda ja Erra alevikus.

§ 3.   Õiguslik seisund, pitsat ja sümboolika

  (1) Raamatukogu on Sonda Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus. Raamatukogu registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

  (2) Raamatukogu põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Sonda Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (3) Raamatukogu omab tööandja õigusi. Raamatukogu töötajate põhjendatud koosseisu kinnitab raamatukogu direktori (edaspidi direktor) ettepanekul vallavalitsus.

  (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, rahvaraamatukogu seadusest ja teistest seadustest, riiklikest ja valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (5) Raamatukogul on tempel teavikute märgistamiseks.

  (6) Raamatukogu võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab direktor kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 4.   Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada teeninduspiirkonna elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile ning toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 5.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu põhiülesanne on koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning pakkuda juurdepääsu sidusandmebaasidele.

  (2) Põhiülesande täitmiseks raamatukogu:
  1) komplekteerib kogud, peegeldab oma kogude koostise elektronkataloogis, peab kogude arvestust ja kindlustab kogude säilimise;
  2) osutab tasuta põhiteenuseid: teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus, juurdepääs sidusandmebaasidele ja avalikule teabele interneti vahendusel;
  3) korraldab kogudes puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest raamatukoguvahelise laenutuse teel (edaspidi RVL);
  4) osutab teatme- ja infoteenuseid;
  5) osutab tasulisi teenuseid (kopeerimine, printimine, RVL jt). Tasuliste teenuste hinnad kinnitab vallavalitsus;
  6) annab oma pädevuse piires konsultatsioone, korraldab raamatu- ja kultuurivarade tutvustamiseks näitusi ja üritusi;
  7) korraldab lugejauuringuid;
  8) teeb koostööd teiste raamatukogudega (sh kooliraamatukoguga) ja valla asutustega;
  9) osaleb valla arengukava eelnõu väljatöötamises ja kultuurielu koordineerimises.

§ 6.   Raamatukogu kasutamine ja kogude komplekteerimine

  (1) Raamatukogu teenindab lugejaid oma lugemissaalides kohapeal ning osutab e-teenuseid Interneti vahendusel.

  (2) Raamatukogu kogude ja teenuste kasutamise korraldus ning lugeja vastutus kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

  (3) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul.

  (4) Raamatukogu poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (5) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (6) Raamatukogu kogude komplekteerimine, üleandmine, hoidmine ja säilitamine korraldatakse õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 7.   Raamatukogu juhtimine ja töötajad

  (1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab direktor, kes peab vastama rahvaraamatukogu seaduses kehtestatud haridus- ja kutsenõuetele. Töölepingu direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab vallavanem.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja, selle läbiviimise korra kehtestab ja tulemused kinnitab vallavalitsus.

  (3) Direktor:
  1) vastutab raamatukogu üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  2) korraldab raamatukogu kasutuses ja valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavuses valla õigusaktidega;
  3) esindab raamatukogu, peab läbirääkimisi ja sõlmib kokkuleppeid oma pädevuse piires ning omab tööandja õigusi;
  4) teostab tehinguid seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
  5) kehtestab reeglid töökorraldusele ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  6) annab seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud pädevuse piires töö koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju;
  7) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  8) kinnitab raamatukogu asjaajamiskorra ning vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilitamise eest;
  9) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) koostab ja esitab raamatukogu eelarve eelnõu vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale;
  11) tagab raamatukogu tegevuse ja üldise arengu, koostab raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide ja raamatukogu põhimääruse eelnõud ning arengukava ja esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks Sonda valla omavalitsusorganitele;
  12) esitab raamatukogu tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutustele ja isikutele;
  13) teeb vallavalitsusele ja ametiasutusele ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
  14) täidab ja lahendab muid seadustega ja tööandja poolt talle pandud kohustusi ja ülesandeid;

  (4) Direktori suunab töölähetusse ja tema puhkuste ajakava kinnitab vallavanem oma käskkirjaga.

  (5) Muude raamatukogu töötajate, raamatukoguhoidjad ja teenindav personal, tööülesanded määratakse töölepingu ja ametijuhendiga.

§ 8.   Raamatukogu vara

  (1) Raamatukogu vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud seadmed, inventar ning muu vara. Raamatukogu vara on Sonda valla omand.

  (2) Raamatukogu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Sonda vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korrale.

  (3) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 9.   Rahalised vahendid ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu finantseeritakse Sonda valla eelarvest, riigieelarvest, annetustest, tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt, sihtkapitalidelt ja projektidest.

  (2) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

§ 10.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Raamatukogu finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

§ 11.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ning korraldab vallavalitsus seaduses sätestatud korras.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamine võib toimuda järgmistel juhtudel:
  1) teeninduspiirkonnas on nõudlus raamatukogu teenustele suurenenud või vähenenud;
  2) finantseerimisvõimalused on suurenenud või vähenenud;
  3) toimuvad ümberkorraldused rahvaraamatukogude süsteemis;
  4) muud seadusest või regionaalpoliitikast tulenevad juhud.

  (3) Raamatukogu tegevus lõpetatakse:
  1) kui riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta raamatukogu õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kui raamatukogu ei ole võimalik finantseerida;
  3) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

  (4) Raamatukogu ümberkorraldamise, ümberkujundamise ning tema tegevuse lõpetamise otsusest teavitab vallavalitsus Kultuuriministeeriumit vähemalt kuu aega enne ümberkujundamist, ümberkorraldamist või raamatukogu tegevuse lõpetamist.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Sonda Vallavolikogu 08.09.2000.a otsus nr 18/6 „Sonda Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“ ja Sonda Vallavolikogu 08.09.2000.a otsus nr 18/7 „Erra Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“.

  (2) Määrus rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuaril 2012.

Karmen Kõrts
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json