Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Puu raiumiseks loa andmise kord

Väljaandja:Are Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2012, 28

Puu raiumiseks loa andmise kord

Vastu võetud 10.05.2011 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 2 ning looduskaitseseaduse § 45 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Are valla haldusterritooriumil Are valla üldplaneeringuga määratud tiheasustusaladel ja veekogude veekaitsevööndis kasvavate üksikpuude raiumiseks loa taotlemise ning selle väljaandmise tingimused ja kord.

  (2) Määrus ei reguleeri metsa metsaseaduse tähenduses ega viljapuude raiumise korda.

  (3) Määruses sätestatud tingimused kehtivad üksikpuudele, mille rinnasdiameeter on vähemalt 8 sentimeetrit.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) rinnasdiameeter – puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast;
  2) puu raiumine:

a) puu mõõtmete vähendamine selliselt, et puu kõrgus maapinnast jääb madalamaks kui 6 meetrit ning puu okstega võra pikkus jääb väiksemaks kui 2 meetrit;
b) puu võra vähendamine rohkem kui 25 % võrra;
  3) lõikamisaeg – puude oksalõikuseks käesoleva paragrahvi punkti 2 alapunkti a ja b tähenduses sobiv ajavahemik, võttes arvesse liikide bioloogilisi iseärasusi:

a) kase ja vahtra liigid – sobiv lõikamisaeg suvi;
b) teised lehtpuud - sobiv lõikamisaeg kevadtalv, suvi;
c) okaspuud - sobiv lõikamisaeg varakevad, august.

2. peatükk Puu raiumiseks loa taotlemine 

§ 3.   Luba

  (1) Puu raiumiseks annab loa (Lisa 1) ning määrab raietööde tingimused Are Vallavalitsus taotleja poolt esitatud taotluse (Lisa 2) alusel.

  (2) Kohest kõrvaldamist nõudvale (avariiohtlikule) puule luba ei vormistata. Nimetatud asjaoludel kõrvaldatava puu puhul tuleb teatada Are Vallavalitsusele maha kukkunud või ohtlike puude arv, liigid ja täpne asukoht esimesel võimalusel avastamise hetkest.

§ 4.   Taotleja

  Taotluse võib esitada:
  1) puu kasvukoha maa-ala omanik või omaniku esindaja;
  2) Are valla omandis oleval maal kasvava puu puhul vallavalitsuse ettepanekul;
  3) puu kasvukoha kinnistu naaberkinnistu omanik või omaniku esindaja, kui taotletakse üle piiri ulatuvate puu okste kõrvaldamist asjaõigusseaduse § 149 lõike 1 tähenduses ning sellega vähendatakse puu võra rohkem kui 25%.

§ 5.   Taotlus

  (1) Taotlus peab sisaldama:
  1) taotleja andmeid (nimi, isiku- või registrikood, aadress, kontakttelefon, e-posti aadress jms);
  2) põhjendust puu raiumiseks;
  3) informatsiooni selle kohta, et taotleja on määruse §-s 4 nimetatud isik. Volitatud isiku puhul tuleb taotlusele lisada volikirja koopia;
  4) puu äranäitamist asendiplaanil või joonist puu asukoha selgitamiseks või puu asukoha täpset kirjeldust;
  5) kinnitust selle kohta, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõudeid.

  (2) Ehitusprojekti kohaselt raiumisele määratud puu raiumiseks antakse luba koos ehitusloaga ning määruse § 3 lõikes 1 nimetatud taotlust selleks esitama ei pea.

  (3) Kui puu, mida soovitakse raiuda, kasvab kinnistul, mis on kaasomandis, peab taotlusele olema lisatud taotleja kinnitus kaasomanike teavitamise kohta või kaasomanike kirjalik nõusolek.

  (4) Kui puu, mida soovitakse raiuda, kasvab kinnistul, mille majandamiseks on loodud korteriühistu, esitab taotluse ühistu esimees üldkoosoleku otsuse alusel.

  (5) Kui puud soovitakse raiuda määruse § 4 punkti 3 tähenduses, peab taotlusele lisama dokumendid, mis tõestavad, et kinnisasja omanikul on õigus ära lõigata ja endale võtta naaberkinnisasjalt tema kinnisasjale ulatuvad puude ja põõsaste juured, oksad ja viljad, kui need kahjustavad kinnisasja kasutamist ja naaber ei ole neid hoiatusele vaatamata selleks vajaliku aja jooksul kõrvaldanud.

  (6) Koopia käesoleva paragrahvi lõigetes 3-5 nimetatud dokumendist lisatakse taotlusele.

3. peatükk Loa andmine või selle andmisest keeldumine 

§ 6.   Taotluse läbivaatamine

  Puu raiumiseks loa andmise menetluses:
  1) abivallavanem või tema asendaja kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning puu raiumise otstarbekust;
  2) abivallavanem või tema asendaja nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi ning annab dokumentide ja selgituste esitamiseks tähtaja;
  3) kui puu, mida soovitakse raiuda, kasvab kaitstaval loodusobjektil või on kaitstav looduse üksikobjekt, on enne loa taotlemist vaja saada nõusolek puu raiumiseks kaitstava loodusobjekti valitsejalt;
  4) kui puu, mida soovitakse raiuda, kasvab kinnismälestisel või muinsuskaitseala või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis, on enne loa taotlemist vaja saada luba puu raiumiseks Muinsuskaitseametilt;
  5) kui puu, mida soovitakse raiuda, kasvab vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste uhtumise vältimiseks moodustatud veekaitsevööndis, on enne loa taotlemist vaja saada nõusolek Keskkonnaametilt, välja arvatud juhul, kui raiet soovitakse teha maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandustööde tegemiseks;
  6) abivallavanem või tema asendaja küsib käesoleva paragrahvi punktides 3-5 nimetatud juhtudel nõusoleku vastavalt ametiasutuselt;
  7) abivallavanem või tema asendaja võib otsuse tegemiseks kaasata eksperte;
  8) Are Vallavalitsus otsustab puu raiumiseks loa andmise või selle andmisest keeldumise.

§ 7.   Loa andmine

  (1) Puu raiumiseks loa andmise või selle andmisest keeldumise otsustab Are Vallavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (2) Puu raiumiseks antud luba kehtib üks aasta.

§ 8.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Are Vallavalitsus võib keelduda puu raiumiseks loa andmisest eelkõige juhtudel, kui:
  1) taotleja ei ole esitanud määruse § 5 lõigetes 3-8 nimetatud dokumente;
  2) taotlejaks on isik, kellel puudub õigus taotlust esitada;
  3) taotleja ei ole antud tähtajaks esitanud täiendavaid dokumente või selgitusi;
  4) taotleja ei ole puu raiumise vajadust põhjendanud või põhjendused osutuvad ebapiisavateks või muul moel vääraks;
  5) puu raiumine on vastuolus avaliku huviga;
  6) keeld tuleneb seadustest.

  (2) Are Vallavalitsus võib keelduda puu raiumiseks loa andmisest, kui kinnistu või suurema ala osas, kus puu kasvab, toimub planeerimismenetlus või on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks kuni planeeringu kehtestamiseni või ehitusloa väljastamiseni.

§ 9.   Loa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Are Vallavalitsusel on õigus peatada loa kehtivus või see kehtetuks tunnistada juhul, kui:
  1) ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) ilmneb, et raiutakse loale mitte kantud puid.

  (2) Loa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Loa peatamise puhul teavitatakse taotlejat loa peatamise kestvusest.

4. peatükk Järelevalve  

§ 10.   Järelevalve teostaja

  Järelevalvet määruse ja selle alusel väljastatud lubade täitmise üle teostab Are Vallavalitsuse abivallavanem.

§ 11.   Vastutus

  Puu ebaseadusliku raie eest karistatakse looduskaitseseaduse paragrahvi 73 alusel.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 12.   Jõustumine

  Määrus jõustub 16. mail 2011. aastal.

Lauri Luur
Vallavanem

Eve Atka
Vallasekretär

Lisa 1 Raieluba

Lisa 2 Raieloa taotlus

/otsingu_soovitused.json