Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Are valla kriisikomisjoni põhimääruse kehtestamine

Väljaandja:Are Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2012, 29

Are valla kriisikomisjoni põhimääruse kehtestamine

Vastu võetud 05.12.2011 nr 6

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 5 lg 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Are valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamiseks Are valla territooriumil.

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (3) Komisjoni moodustab Are Vallavalitsus, kehtestades komisjoni põhimääruse ja kinnitades komisjoni koosseisu.

  (4) Komisjoni põhimääruse eelnõu ja komisjoni koosseis kooskõlastatakse Lääne-Eesti Päästekeskusega (edaspidi päästekeskus).

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  (1) Jälgib ja analüüsib kriisireguleerimise korraldust, sealhulgas hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise ning hädaolukorras kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 6 sätestatud ülesannete ja pädevuste toimimist omavalitsusüksuses.

  (2) Analüüsib hädaolukordade tekkimise tõenäosust enda haldusterritooriumil.

  (3) Teeb ettepanekuid Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile, Lääne-Eesti regionaalsele kriisikomisjonile ning pädevatele asutustele hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elanikkonna turvalisuse tagamise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise kohta omavalitsusüksuses.

  (4) Vaatab läbi kriisikomisjoni tegevuspiirkonda puudutava hädaolukorra riskianalüüsi osa.

  (5) Abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamise koordineerimisel ja teabevahetuse korraldamisel ning täidab muid eriolukorra juhi antud ülesandeid.

  (6) Abistab vajaduse korral hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamise koordineerimisel.

  (7) Tagab oma elanikkonna teavitamise elutähtsat teenust puudutava toimepidevuse hädaolukorrast ja annab käitumisjuhised hädaolukorras tegutsemiseks.

  (8) Otsustab kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisõppuse korraldamise.

  (9) Kinnitab kooskõlastatult õppuse korraldajaks kavandatud asutusega õppuse aja, korraldaja ning hädaolukorrad, mille lahendamise protseduure ja võimekusi kontrollitakse.

  (10) Teavitab avalikkust hädaolukorrast Vabariigi Valitsuse kehtestatud alustel ja korras.

  (11) Peab arvestust omavalitsusüksuse haldusterritooriumil olevate ja hädaolukorras kasutatavate ressursside kohta, välja arvatud riigiasutuste ressursid ning edastab andmed ka päästekeskusele.

  (12) Tegeleb hädaolukorras abi vajavate inimeste väljaselgitamisega ja abistamisega.

  (13) Koordineerib omavalitsuse territooriumil hädaolukorras tekkinud kahjude hindamist ning taastamistööde kulude arvestust.

  (14) Tulenevalt hädaolukorra riskianalüüsist korraldab omavalitsuse territooriumil ennetusmeetmete rakendamist ja riskikommunikatsiooni teostamist.

  (15) Teeb kriisireguleerimisalast koostööd pädevate riigiasutuste ja teiste omavalitsuste kriisikomisjonidega.

  (16) Valmistab ette ja koordineerib Are valla tegevust evakuatsiooni läbiviimisel.

  (17) Kinnitab komisjoni iga-aastase tööplaani.

  (18) Kinnitab ja esitab iga-aastase komisjoni tegevuse kokkuvõtte regionaalsele kriisikomisjonile.

  (19) Moodustab vajadusel alalisi ja ajutisi töögruppe ning kinnitab nende töökorra.

  (20) Jälgib riiklike järelevalveasutuste ettekirjutuste täitmist kohaliku omavalitsuse hallatavates asutustes, mis puudutavad ohutuse ja turvalisuse tagamist.

  (21) Täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

§ 3.   Komisjoni esimees ja asetäitja

  (1) Komisjoni esimees on vallavanem.

  (2) Komisjoni esimees nimetab komisjoni aseesimehe.

§ 4.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni koosseisu kinnitab Are vallavanema ettepanekul Are vallavalitsus oma korraldusega.

  (2) Komisjoni liikmetele määratakse asendusliige juhuks, kui ta ei saa komisjoni tööst osa võtta.

  (3) Komisjoni liikmed on kohustatud komisjoni esimehele teatama enda kontaktandmed (telefoninumbrid tööl, kodus, mobiiltelefon, faks, e-post, kodune aadress) ja koheselt teavitama nende muutustest.

§ 5.   Komisjoni esimehe pädevus

  (1) Esindab komisjoni riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes.

  (2) Koostab komisjoni iga-aastase tööplaani ning esitab selle kalendriaasta viimasel koosolekul komisjonile kinnitamiseks.

  (3) Kutsub kokku komisjoni koosoleku.

  (4) Kutsub vajaduse korral komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (5) Ühe kuu jooksul peale kalendriaasta lõppu esitab aruande komisjoni tööst Lääne-Eesti regionaalsele kriisikomisjonile.

  (6) Korraldab koostöös päästekeskusega komisjoni liikmetele kriisireguleerimisalast koolitust.

§ 6.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Komisjoni töövormiks on koosolek. Koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (3) Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised.

  (4) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad vastavalt komisjoni kinnitatud tööplaanile, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

  (5) Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees vastavalt vajadusele.

  (6) Komisjoni koosoleku aja, päevakorra ja komisjoni koosolekule kutsutavate nimekiri esitatakse vähemalt kaks tööpäeva enne koosoleku toimumist komisjoni liikmetele ja kutsutavatele isikutele.

  (7) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sh komisjoni esimees või aseesimees.

  (8) Otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl.

  (9) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Komisjon edastab istungite protokollid ja otsused maavanemale ja päästekeskusele.

§ 7.   Komisjoni asjaajamine ja teenindamine

  Komisjoni asjaajamise ja teenindamise tagab Are vallavalitsus.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 12. detsembril 2011.

Lauri Luur
Vallavanem

Eve Atka
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json