HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvihariduse toetamise kord teise kohaliku omavalitsuse huvikoolides

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2016, 3

Huvihariduse toetamise kord teise kohaliku omavalitsuse huvikoolides

Vastu võetud 10.11.2016 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, huvikooli seaduse § 21 lõike 4 ja erakooliseaduse § 22 lõike 2³ alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel püsiva elukohaga Häädemeeste vallas elavate kuue- kuni üheksateistaastaste õpilaste teise kohaliku omavalitsuse huvikoolis, erahuvikoolis, mittetulundusühingus või sihtasutuses (edaspidi: Huvikool) huvihariduse omandamise korral huvihariduse toetamist Häädemeeste valla eelarvest.

  (2) Määrus kehtestatakse eesmärgiga luua võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks õpilase alus-, põhi- ja üldkeskharidust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

  (3) Vajadusel rakendatakse määruses sätestatud põhimõtteid ka Häädemeeste valla territooriumil tegutsevate Huvikoolide osas, mille pidajaks ei ole Häädemeeste vald.

§ 2.   Põhimõisted

  (1) Huvihariduse toetamine käesoleva korra mõistes on valla eelarvest eraldatavad rahalised vahendid kuue- kuni üheksateistaastaste Häädemeeste valla õpilaste Huvikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse tasumiseks käesoleva määrusega kehtestatud alustel ja korras.

  (2) Huvikooli tegevuskulu arvestuslik maksumus õpilaskohale käesoleva määruse mõttes on haldusaktiga kinnitatud õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühele õpilaskohale eelarveaastas.

  (3) Huvikooli õpilaskoht käesoleva määruse mõttes on ühe õpilase huvihariduse omandamine ühe õppekava ulatuses.

§ 3.   Huvihariduse toetamise ulatus ja toetamise alused

  (1) Häädemeeste Vallavalitsus tasub Huvikoolile iga rahvastikuregistri andmetel püsiva elukohaga Häädemeeste vallas elava kuue- kuni üheksateistaastase õpilase ühe õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekava alusel teise kohaliku omavalitsuse territooriumil tegutsevas Huvikoolis, kui täidetud on järgmised eeldused:
  1) Huvikoolis huviharidust omandava õpilase vanema või seadusliku esindaja (edaspidi vanem) püsiv elukoht rahvastikuregistri alusel asub Häädemeeste vallas;
  2) Huvikoolis huviharidust omandava õpilase vanematel ei ole Häädemeeste valla ees täitmata rahalisi kohustusi;
  3) Huvikoolis omandatava eriala õppimisvõimalus Häädemeeste vallas puudub;
  4) Huvikooli pidaja ja Häädemeeste Vallavalitsuse vahel on sõlmitud leping;
  5) Huvikoolis huviharidust omandava õpilase vanem või õpilane on esitanud Häädemeeste Vallavalitsusele taotluse garantiikirja väljastamiseks Huvikoolis õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse tasumiseks Häädemeeste valla poolt.

  (2) Häädemeeste Vallavalitsus toetab õpilase huvihariduse omandamist ainult ühes Huvikoolis. Arvesse ei lähe Huvikoolid, mille õpilaskoha maksumuse tasumises Häädemeeste Vallavalitsus ei osale ning Häädemeeste Vallavalitsuse hallatava asutusena tegutsev Huvikool.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alapunktides 1-3 ja 5 nimetatud eeldusi ei kohaldata Häädemeeste valla eestkostel olevate asenduskoduteenusel viibivate laste puhul.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks õppeaastal esitavad õpilase vanem või õpilane. Vallavalitsusele taotluse garantiikirja väljastamiseks teise kohaliku omavalitsuse peetavas Huvikoolis õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse tasumiseks Häädemeeste valla poolt ning kinnituse, et käesoleva määruse § 3 lõikes 1 punktides 1 ja 2 nimetatud eeldused on täidetud.

  (2) Erahuvikooli, mittetulundusühingu või sihtasutusega sõlmitakse leping, milles näidatakse lapsevanema ja vallavalitsuse osa õppemaksu/õpilaskoha maksumuse tasumisel. Vallavalitsuse osa ei ületa 50% igakuisest õppemaksust või õpilaskoha maksumusest.

  (3) Vallavalitsusel on põhjendatud vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt muude dokumentide esitamist.

  (4) Häädemeeste Vallavalitsuse abivallavanem kontrollib 10 tööpäeva jooksul esitatud taotluse vastavust käesoleva korra nõuetele. Puuduste esinemisel teatab abivallavanem sellest taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mis ei tohi olla pikem, kui 10 tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud taotlus (ja lisadokumendid) ning menetlus toetuse saamiseks lõpetatakse.

  (5) Häädemeeste Vallavalitsuse poolt Huvikoolis õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasumine toimub huvikooli poolt esitatud arvete alusel.

§ 5.   Toetuse tagamine

  (1) Huvikoolides õppijate arvestust peab ja huvihariduse toetamiseks garantiikirjade väljastamist ning lepingute sõlmimist korraldab ja vastavaid andmeid kontrollib Häädemeeste Vallavalitsuse abivallavanem.

  (2) Vallapoolne tagatis on Häädemeeste Vallavalitsuse väljaantud garantiikiri või sõlmitud leping.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavolikogu 20.04.2011.a määrus nr 6 „Huvihariduse toetamise kord teise kohaliku omavalitsuse huvialakoolides“ (RT IV, 30.05.2014, 20).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json