ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Jõhvi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2016, 14

Jõhvi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Vastu võetud 17.11.2016 nr 103

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lõike 21 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisal

  (1) Jõhvi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise tingimused ja nõuded ning määrab liitumise korra Jõhvi vallas.

  (2) Eeskirja sätteid kohaldatakse hoonestusõiguse alusel kasutatava maa ja ehitise kui vallasasja juurde kuuluva maa suhtes kinnistuga võrdsetel alustel.

  (3) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituda soovivatele, liitunud ja seda kasutavatele Jõhvi valla juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maatükk) või hoonestusõiguse alusel kasutatav maatükk;
  2) kinnistu veevärk ja kanalisatsioon – liitumispunktist kinnistu pool asuvad ehitised ja seadmed, sealhulgas ehitiste siseveevärk ja -kanalisatsioon kinnistu veega varustamiseks ühisveevärgist või kinnistult reovee ning sademevee ärajuhtimiseks ühiskanalisatsiooni;
  3) klient – kinnistu omanik, hoonestusõiguse alusel maakasutaja või ehitise kui vallasasja omanik, kelle kinnistu või ehitise veevärk või kanalisatsioon on ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga vajaliku torustikuühenduse kaudu ja kellega vee-ettevõtja on sõlminud teenuslepingu ühisveevärgist vee võtmiseks või reo- ning sademevee ärajuhtimiseks. Kliendina käsitletakse ka korteriühistut, kui korteriühistu sõlmib teenuslepingu tema poolt hallatava kortermaja jaoks ühisveevärgist vee võtmiseks või reo- ning sademevee ärajuhtimiseks;
  4) kontrollkaev – proovivõtmise nõuetele vastav viimane (kokkuleppeliselt muu nõuetele vastav) kinnistu kanalisatsiooni vaatluskaev enne kinnistu kanalisatsiooni liitumist ühiskanalisatsiooniga;
  5) liitumine – kinnistu veevärgi ühendamine ühisveevärgiga või kinnistu kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooniga veevarustuse või reo- ning sademevee ärajuhtimise ja/või reovee puhastamise teenuste edaspidiseks kasutamiseks;
  6) liitumispunkt – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olulise osana ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja -kanalisatsiooni ühenduskoht;
  7) liitumistasu – tasu, mis tuleb kinnistuomanikul, hoonestusõiguse alusel maakasutajal või ehitise kui vallasasja omanikul maksta kinnistu või ehitise kui vallasasja veevärgi või kanalisatsiooni ühendamiseks ühisveevärgi või kanalisatsiooniga;
  8) mõõdusõlm – vee või reovee mõõtmiseks ettenähtud arvestist ja arvesti juurde kuuluvast armatuurist koosnev tehniline sõlm;
  9) peakraan – ühisveevärgi viimane sulgemisseade enne kinnistu veevärki;
  10) reostus – vee omadusi halvendav saasteainete, organismide sisaldus vees, vee ülemäärane soojus või radioaktiivsus;
  11) reoaine ehk saasteaine – mis tahes aine, mis võib põhjustada reostumist;
  12) teenusleping – kliendi ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud leping ühisveevärgist vee võtmiseks ja/või reovee ja/või sademevee juhtimiseks ühiskanalisatsiooni;
  13) vee-ettevõtja – eraõiguslik juriidiline isik, kes varustab kliendi kinnistu veevärki ühisveevärgi kaudu veega või korraldab ühiskanalisatsiooni kaudu kliendi kinnistu kanalisatsioonist reo- ning sademevee ärajuhtimist ja/ või reovee puhastamist;
  14) volitatud isik – isik, kes vallavalitsuse korraldusega on määratud pädevaks isikuks kontrollima kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vastavust nõuetele;
  15) ühendustoru – kinnistu veevärki veega varustav või kinnistu kanalisatsioonist reo- või sademevett ärajuhtiv toru peatorust liitumispunktini, viimane kaasa arvatud;
  16) ühisveevärk ja -kanalisatsioon – vee-ettevõtja hallatav ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine ja/või reo- ning sademevee ärajuhtimine.

  (2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitletakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat koos.

§ 3.   Liitumise alused

  (1) Vee-ettevõtja peab lubama ühendada kinnistu veevärki ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühiskanalisatsiooniga (edaspidi liitumine) eeskirjas sätestatud tingimuste kohaselt.

  (2) Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimub kinnistu omaniku, hoonestusõiguse alusel maakasutaja või ehitise kui vallasasja omaniku (edaspidi liituja) taotlusel tema ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud liitumislepingu alusel.

  (3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eest maksab liituja vee-ettevõtjale liitumistasu käesolevas eeskirjas ja lepingus sätestatud korras. Veevarustuse ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuse kasutamise lõpetamisel liitumistasu ei tagastata.

  (4) Kui liitumistingimused ei muutu, ei tule kliendi vahetumise või kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni või nende osade välja vahetamisel tasuda liitumistasu.

  (5) Kui klient soovib kasutada täiendavaid veevarustuse või reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuseid (sh saasteainete ärajuhtimist) või kasutada neid ulatuses, millega kaasneb ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamine või ümberehitamine, käsitletakse seda uue liitumisena ning see toimub eeskirja kohaselt. Otsuse, millise teenusmahu muutuse korral on vaja taotleda uut liitumist, teeb vee-ettevõtja.

  (6) Kui vee-ettevõtja või liituja või klient taotleb liitumispunkti asukoha muutmist, toimub see taotleja kulul ja seda käsitletakse eeskirja kohaselt toimuva uue liitumisena.

§ 4.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ulatus

  (1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vaheliseks piiriks on vee-ettevõtja määratud liitumispunkt.

  (2) Liitumispunkt määratakse kindlaks avalikult kasutatavale maale kuni üks meeter kinnistu piirist väljapoole. Kui liitumispunkti ei ole võimalik määrata eelnimetatud tingimustel, määratakse liitumispunkt vee-ettevõtja ja liituja kokkuleppel.

  (3) Liitumispunktiks on:
  1) veevärgil peakraan, mis kuulub ühisveevärgi juurde;
  2) kanalisatsioonil vaatluskaev (toru), mis kuulub ühiskanalisatsiooni juurde.

  (4) Avalike teede, tänavate ja väljakute sademevee äravooluehitiste liitumispunkt asub sissevoolul peatorusse, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

2. peatükk Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine 

§ 5.   Liitumistaotluse esitamine

  (1) Kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga esitatakse vee-ettevõtjale vormikohane taotlus, mis peab sisaldama:
  1) liituja või tema esindaja isikuandmeid (nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoha aadress, e-posti aadress);
  2) andmeid kinnistu omandi, suuruse ning maa sihtotstarbe kohta (nt kinnistusraamatu vastava registriosa väljatrükk), kehtestatud detailplaneeringu olemasolul detailplaneeringu seletuskirja ja asendiplaani ning tehnovõrkude plaanid;
  3) andmeid olemasoleva ja kavandatava hoonestuse ning nende kasutusotstarbe kohta, ehitusprojekti, ehitusloa või ehituse kasutusloa koopiat selle olemasolul;
  4) andmeid ühisveevärgi vee kasutuse kavandatava otstarbe ja koguse kohta;
  5) andmeid ühiskanalisatsiooni juhtida kavandatava reo- ja sademevee koguse, saasteainete ja reostusnäitajate kohta, väljaarvatud elamukinnistud;
  6) ettepanekut liitumispunkti asukoha kohta;
  7) ettepanekut kinnistu veevärgi ning kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise tähtaja kohta;
  8) kinnistu plaani;
  9) teenindus- ja tootmisotstarbega sisseseade korral andmeid vett kasutavate ja reovett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning andmeid neist protsessidest ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee reostustaseme ja -koguste kohta, sh ohtlikud ained.

  (2) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule täiendavaid andmeid, arvutusi, selgitusi ja eksperthinnanguid, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks ja seatavate liitumistingimuste kaudu korrektse tehnilise lahenduse ning selle keskkonnasäästliku toimimise tagamiseks.

  (3) Taotlus esitatakse ja uue liitujana käsitletakse ka klienti, kes soovib muuta liitumise tehnilist lahendust või reovee reostustaset või kes soovib suurendada tarbitava vee ja/või ärajuhitava heitvee hulka määral, mis tingib olemasoleva tehnilise lahenduse muutmise.

§ 6.   Liitumistaotluse läbivaatamine

  (1) Vee-ettevõtja vaatab esitatud taotluse läbi 30 päeva jooksul arvates selle esitamisest ning seab kirjalikud, sealhulgas piiratud liitumistingimused või jätab taotluse rahuldamata. Vee-ettevõtja võib vajadusel pikendada taotluse läbivaatamise tähtaega kuni 15 päeva, teavitades sellest kirjalikult taotlejat.

  (2) Esitatud taotluses ja lisatud dokumentides puuduste ilmnemisel lepivad vee-ettevõtja ja taotluse esitaja kokku puuduste kõrvaldamise tähtajas. Kokkuleppe mittesaavutamisel määrab vee-ettevõtja tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui 5 päeva. Puuduste kõrvaldamise tähtajaks peatub käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse läbivaatamise tähtaeg.

  (3) Liitumise taotlust ei rahuldata, kui liituja:
  1) veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada ühisveevärgi nõuetekohast toimimist kahjustamata või;
  2) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni reo- või sademevett, mille ohtlike ainete sisaldus ei vasta nõuetele või;
  3) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni reo- või sademevett, mille kogust või selles sisalduvat reostust või reostuse kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni kahjustamata.

  (4) Vee-ettevõtjal on õigus rahuldada taotlus piiratud ulatuses, kui taotluse rahuldamisega võib kaasneda häireid teiste klientide veega varustamises või reo- ning sademevee ärajuhtimises. Taotluse rahuldamisest piiratud ulatuses teatatakse taotlejale kirjalikult, märkides selle põhjused.

  (5) Taotluse rahuldamata jätmine vormistatakse kirjalikult käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud aja jooksul ning see peab sisaldama taotluse rahuldamata jätmise põhjendust.

§ 7.   Liitumistingimuste seadmine

  (1) Taotluse rahuldamisel väljastatakse liituda soovijale liitumistingimused, mis on aluseks kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumisprojekti (edaspidi liitumisprojekt) koostamisele.

  (2) Liitumistingimustes märgitakse:
  1) liitumispunktide asukohad;
  2) lubatavad veevõtu ja reo- ning sademevee ärajuhtimise tarbimisvõimsused (l/s), kogused, reo- ning sademeveega ära juhtida lubatavad saasteained ning ärajuhitava vee reostusnäitajad;
  3) tehnilised erinõuded (mõõte- ja kontrollseadmed, eelpuhastid, vooluhulga regulaatorid, ühtlustusmahutid);
  4) liitumisprojekti koosseisu kohta esitatavad nõuded;
  5) isik(ud), kellega tuleb projekt kooskõlastada;
  6) liitumistingimuste kehtivusaeg.

  (3) Liitumistingimuste kehtivusaja möödumisel taotleb liituda soovija vee-ettevõttelt nende tingimuste pikendamist. Pikendamisel on vee-ettevõtjal õigus esitada muutunud olukorrast või õigusaktidest tulenevaid muutunud või täiendavaid tingimusi.

§ 8.   Liitumisprojekti koostamine

  (1) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumisprojekt peab vastama vee-ettevõtja poolt väljastatud liitumistingimustele ning Jõhvi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjale ja muudele ehitusnõuetele.

  (2) Liitumisprojekti koosseisus peavad olema vähemalt:
  1) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni lahenduse seletuskiri koos kõigi vee tarbimise ja reo- ning sademevee ärajuhtimise koguse- ja reostusnäitajatega;
  2) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni hooneväliste rajatiste plaan;
  3) veemõõdusõlme, veerõhu tõsteseadmete, tulekustutussüsteemi juhtsõlmede, reo- ning sademevee pumba- ja puhastusseadmete paiknevuse ning koosseisu joonised.

  (3) Vee-ettevõtjal on vajadusel õigus nõuda projektis täiendavaid andmeid, arvutusi, selgitusi, eksperthinnanguid jms, mis on vajalikud vee- ja/või kanalisatsioonirajatise korrektse tehnilise lahenduse ning keskkonnasäästliku toimimise tagamiseks.

  (4) Liituja ning vee-ettevõtja kokkuleppel võib liituja samal ajal liitumisprojektiga tellida ka liitumiseks vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitusprojekti, milleks sel juhul seatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste projekteerimise tehnilised tingimused.

§ 9.   Liitumislepingu sõlmimine

  (1) Liituda soovija esitab vee-ettevõttele kooskõlastamiseks liitumisprojekti koos vastavasisulise taotlusega.

  (2) Liitumisprojektile kooskõlastuse saamise järel esitab liituda soovija taotluse liitumislepingu sõlmimiseks.

  (3) Liitumislepingus märgitakse:
  1) liitumistingimused (mis vajaduse korral on liitumisprojektist lähtuvalt täpsustatud);
  2) dokumendid, mille alusel ühendamis- või remonttöid teostatakse (liitumistingimused, projekt, nõuded veemõõdusõlmele);
  3) liitumisvõimsus (l/s) ja liitumistasu suurus või liitumistasu suuruse kalkulatsioon;
  4) liitumistasu maksmise kord;
  5) liitumise tähtaeg;
  6) vee-ettevõtja ja liituja muud õigused ning kohustused;
  7) vajaduse korral muud liitumise kohta esitatavad nõuded.

  (4) Kui liitumisleping sõlmitakse liitumistasu kalkulatsioonist lähtudes, nähakse ette liitumistasu suuruse hilisem täpsustamine, lähtudes liitumiseks vajalike ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste ehituseks vajalikest töödest.

  (5) Kui liitumisprojekt ei vasta eeskirja § 8 lõigete 1, 2 ja 3 nõuetele on vee-ettevõtjal õigus jätta liitumisleping sõlmimata. Sel juhul tagastatakse liitumisprojekt seda kooskõlastamata, märkides kooskõlastamata jätmise põhjused.

  (6) Liitumislepingu sõlmib ka klient, kes soovib muuta liitumise tehnilist lahendust või reovee reostustaset või kes soovib suurendada tarbitava vee ja /või ärajuhitava heitvee hulka määral, mis tingib olemasoleva tehnilise lahenduse muutmise.

  (7) Liitumislepingus kokku lepitud ülesannete täitmisel ei kompenseerita liitujale tehtud kulutusi.

  (8) Liitumisega seotud vaidlused lahendatakse õigusaktidega ettenähtud korras.

§ 10.   Liitumislepingu täitmine

  (1) Liitumislepingu kohaselt on liitujal õigus veevarustuse ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuslepingu sõlmimiseks, kui lepingu pooled on täitnud lepingulised kohustused, fikseerinud liitumispunktid piiritlusaktiga ning liitujal on võimalik saada lepingu kohastel liitumistingimustel ühisveevärgist vett ja juhtida ühiskanalisatsiooni reo- ning sademevett.

  (2) Liitumislepingu kohased liitumistingimused ning piiritlusakt on teenuslepingu sõlmimisel teenuslepingu lahutamatud osad. Piiritlusakti koostamise aluseks on teostusjoonis.

  (3) Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon peavad olema paigaldatud vastavuses liitumisprojektiga.

  (4) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vastavust nõuetele on õigus kontrollida vee-ettevõtte esindajal eraldi või koos volitatud isikuga. Puuduste ilmnemisel vormistatakse puuduste kohta kahes eksemplaris akt, millest üks eksemplar antakse liitujale. Liitujal ei teki teenuslepingu sõlmimise õigust enne puuduste kõrvaldamist.

  (5) Liitumistasu eest ehitatud või ümberehitatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon, sademevee kanalisatsioon ning liitumispunktid jäävad vee-ettevõtja omandisse.

§ 11.   Ühendus- ja/või tänavatorustiku ning ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitamine ja kasutusele võtmine

  (1) Ühendustorustiku ning ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni (edaspidi kinnistu torustik) ehitamine toimub ehitusseadustikus sätestatud korras. Ühendustorustiku ehitamist korraldab vee-ettevõtja, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

  (2) Ehitustööde lõppemisel kontrollib vee-ettevõtja esindaja kinnistu torustiku ja ühendustorustiku vastavust nõuetele. Kinnistu torustiku kui ka ühendustorustiku vastavust nõuetele kinnitavad kirjalikud aktid (edaspidi aktid), millele kirjutavad alla liituja, ühendustorustiku ehitaja ja vee-ettevõtja esindaja.

  (3) Enne akti koostamist peab ehitustööde teostaja esitama vee-ettevõtja esindajale järgmised dokumendid:
  1) teostusjoonised;
  2) kasutatud materjalide ja seadmete sertifikaadid või neid asendavad dokumendid;
  3) torustike ja rajatiste katsetusaktid;
  4) vajadusel veetorustike ja veevärgirajatiste veeproovi aktid;
  5) torustikega ühendatud tehnoloogiliste seadmete loetelu ja tehnilised näitajad.

  (4) Vee-ettevõtja loal võib valmis ehitatud ühendustorustikku kasutada kinnistu ehitusaegseks veega varustamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ja nende kasutamise eeskirjas sätestatud ajutise teenuslepingu alusel ja tingimustel.

  (5) Vee-ettevõtjal on õigus kontrollida kinnistusiseste võrkude teostust ning osaleda kõigi katsetuste ja sanitaartöötluste juures.

  (6) Uusi tehnoloogilisi seadmeid võib kinnistu veevärgiga ühendada ainult vee-ettevõtja loal.

  (7) Ühendamise ühisvee- ja kanalisatsioonivõrku teeb vee-ettevõtja pärast akti allakirjutamist ning kui liituja on tasunud liitumistasu. Vee-ettevõtja alustab vee andmist ja reovee ärajuhtimist pärast teenuslepingu sõlmimist.

§ 12.   Liitumislepingu lõpetamine

  (1) Liitumisleping lõpetatakse liituja soovil, kui ta loobub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisest ja teatab sellest vee-ettevõtjale vähemalt kaks nädalat ette.

  (2) Vee-ettevõtjal on õigus liitumisleping üles öelda:
  1) juriidilise isiku lõpetamisel, kui juriidilisel isikul ei ole õigusjärglast või;
  2) juriidilise isiku pankroti korral või;
  3) kui liituja ei täida liitumislepingust tulenevaid kohustusi ning vee-ettevõtja on teda eelnevalt kirjalikult hoiatanud või;
  4) muudel õigusaktidest ja liitumislepingust tulenevatel põhjustel.

  (3) Liitumislepingu lõpetamise korral enne liitumistasu täielikku tasumist, katab liituja vee-ettevõtjale lepingu lõpetamise hetkeni tehtud tööde ja tööde katkestamisega seotud kulutused.

3. peatükk Liitumistasu maksmine 

§ 13.   Liitumistasu arvestamise alused

  (1) Liitumistasu peab katma kinnistule teenuste nõuetekohaseks osutamiseks, sealhulgas tuletõrjeveega varustamiseks, kui see toimub ühisveevärgist, vajalike ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike, sademevee torustike ning muude ehitiste ehitamiseks ja ümberehitamiseks tehtud või tehtavad kulud.

  (2) Liitumistasu arvutamine toimub vastavalt vee-ettevõtja koostatud ja Konkurentsiametiga kooskõlastatud liitumistasude arvutamise metoodikale, mis on kättesaadav Konkurentsiameti, vee-ettevõtja ja Jõhvi valla kodulehel.

  (3) Sademeveekanalisatsiooni ehitiste rajamise kulude jagamisel kinnistute vahel on aluseks nende kõvakattega kaetud osa, sh katused, teed, parkimisalad ja tänavaosad.

  (4) Avalikele teedele, tänavatele ja väljakutele ehitatava sademevee kanalisatsiooni ehitamise kulud katab vallavalitsus või arendaja.

  (5) Kinnistusisese torustiku ehituse maksumus alates liitumispunktist kuni tarbimiskohani liitumistasu sisse ei kuulu ja selle ehitamist korraldab ja finantseerib liituja iseseisvalt.

§ 14.   Liitumistasu maksmine

  (1) Liituja maksab liitumistasu vee-ettevõtja ja liituja vahel sõlmitud liitumislepingus ettenähtud tähtaegadel.

  (2) Kui liituja ning vee-ettevõtja ei ole kokku leppinud teisiti, maksab liituja:
  1) 50% liitumistasust 14 päeva jooksul pärast liitumislepingu sõlmimist;
  2) 50% liitumistasust liitumislepingu kohaste ehitustööde lõpetamise päevaks, kui liitumislepingu kohaste tööde teostamise graafik ei ületa 30 päeva.

  (3) Kui liitumislepingu kohaste tööde teostamise graafik ületab 30 päeva, siis lepivad liituja ja vee-ettevõtja liitumislepingus 50% liitumistasu maksmiseks kokku vahetähtaegadega maksegraafiku. Selle maksegraafiku kohase viimase makse tasumise tähtaeg ei või ületada ehituse lõpu tähtaega.

  (4) Kui liituja ei pea kinni liitumislepingujärgsetest maksetähtaegadest, maksab ta vee-ettevõtjale vastavalt liitumislepingule viivist, kuid see ei või olla suurem kui 0,5% tasumata summalt päevas.

  (5) Kui liitumislepingujärgsest ehitustähtajast ei pea kinni vee-ettevõtja, maksab ta liitujale leppetrahvi vastavalt liitumislepingule, kuid mitte üle 30% liitumistasust.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 15.   Varasemate lepingute kehtivus

  Enne käesoleva eeskirja jõustumist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku ning liituja vahel sõlmitud liitumislepingud kehtivad, kuni lepingupooled täidavad liitumislepingus sätestatud kohustusi.

§ 16.   Eeskirja kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 21. juuni 2012 määrus nr 91 „Jõhvi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“.

§ 17.   Eeskirja jõustumine

  Eeskiri jõustub üldises korras.

Teet Enok
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json