Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Häädemeeste valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2016, 16

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Häädemeeste valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord

Vastu võetud 16.01.2014 nr 1
RT IV, 30.01.2014, 40
jõustumine 02.02.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.11.2016RT IV, 23.11.2016, 426.11.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 ning Häädemeeste valla põhimääruse § 84 lõigete 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Häädemeeste vallal on Häädemeeste Vallavolikogu (edaspidi: volikogu) poolt kinnitatud tekkepõhine eelarve, mille osad on põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus.
[RT IV, 23.11.2016, 4 - jõust. 26.11.2016]

  (2) Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

§ 2.   Eelarve koostamine

  (1) Häädemeeste valla eelarve (edaspidi: eelarve) eelnõu koostamiseks esitavad vallavalitsuse valdkondade eest vastutavad isikud ja vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid (edaspidi: eelarveüksuse juht) Häädemeeste Vallavalitsusele (edaspidi: vallavalitsus) hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. oktoobriks kirjalikud põhjendatud ettepanekud, võttes aluseks valla arengukava ja eelarvestrateegia ning asutuse arengukava ja teised antud valdkonda reguleerivad õigus- ja haldusaktid.

  (2) Vallavalitsus koostab valla esialgse tasakaalustatud eelarve eelnõu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettepanekuid arvestades 1. detsembriks. Alates 1. novembrist toimuvad alaeelarvete taotluste läbivaatamine ja läbirääkimised eelarveüksuse juhtidega, kes esitavad vajadusel eelarvele täpsustused või vastulaused koos põhjendustega.

  (3) Eelarveüksuste eelarveprojektide läbivaatamisel kontrollib vallavalitsus planeeritavate tulude laekumise tõenäosust ja taotletavate kulude põhjendatust, nende vastavust kehtivatele seadustele ning muudele õigusaktidele.

  (4) Vallavalitsus esitab volikogule kinnitamiseks koondeelarve eelnõu.
[RT IV, 23.11.2016, 4 - jõust. 26.11.2016]

  (5) Vallavalitsus esitab eelarve eelnõu volikogule hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. detsembril.

§ 3.   Eelarve eelnõu seletuskiri

  (1) Eelarve eelnõu esimese lugemise seletuskirjas esitatakse vähemalt järgmine informatsioon:
  1) selgitused ja põhjendused kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) § 5 lõikes 3 kirjeldatud detailsuses eelmise aasta, jooksva aasta ning eelseisva eelarveaasta kohta;
  2) selgitused eelarve eelnõus ja eelarvestrateegias esinevate andmete oluliste erinevuste kohta;
  3) ülevaade arengukavas ja muudes arengudokumentides kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval eelarveaastal ning nende täitmiseks kavandatavatest tegevustest;
  4) ülevaade eelseisvaks eelarveaastaks kavandatavatest investeeringutest koos maksumuste ja finantseerimisallikatega;
  5) kohaliku omavalitsuse üksuse ja tema arvestusüksuse oodatav põhitegevuse tulemi väärtus ja netovõlakoormus eelseisva eelarveaasta lõpuks;
  6) muu oluline informatsioon eelseisva eelarveaasta kohta.

  (2) Eelarve eelnõu teise lugemise seletuskirjas sisalduvad ettepanekud, mis on eelarve eelnõusse sisse viidud, samuti ettepanekud, mida ei ole arvestatud eelnõu teiseks lugemiseks ettevalmistamisel, koos põhjendustega nende eelarvesse mittelülitamise kohta. Sama nõue kehtib eelnõu teisele lugemisele järgnevate lugemiste puhul.

  (3) Vastu võetud eelarve seletuskirja säilitatakse koos eelarve õigusaktiga. Eelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast nende volikogule esitamist Häädemeeste valla veebilehel. Seletuskiri on veebilehel kättesaadav kuni eelarveaasta lõpuni. Veebilehel avaldatakse samuti eelarve menetlemist käsitlevad volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid.

§ 4.   Reservfond

  Eelarve vahenditest võib moodustada reservfondi. Reservfondi suuruse kinnitab volikogu eelarve vastuvõtmisega. Vallavalitsus eraldab reservfondist vahendeid sihtotstarbeliselt ettenägematute kulude katmiseks volikogu poolt kehtestatud reservfondi kasutamise korra alusel.

§ 5.   Eelarve vastuvõtmine ja jõustumine

  (1) Eelarve võetakse vastu seaduses ja käesolevas määruses sätestatud korras.

  (2) Eelarve eelnõu peab enne vastuvõtmist olema arutamisel vähemalt kahel volikogu istungil ja läbima kaks lugemist.

  (3) Eelarve eelnõu muutmiseks on kahe lugemise vahel volikogu liikmetel, fraktsioonidel ning komisjonidel õigus 10 tööpäeva jooksul istungi toimumisele järgnevast päevast alates esitada muudatusettepanekuid. Ettepanekud esitatakse kirjalikult vallakantseleisse või vallavalitsuse e-posti aadressile. Vallavalitsusel on õigus kahe lugemise vahel seaduste või nende alusel antud õigus- ja haldusaktidest tulenevad valla eelarvet mõjutavad muudatused eelarve eelnõusse sisse viia, informeerides sellest volikogu komisjonide esimehi.

  (4) Eelarve muutmise ettepanekule, mis tingib eelnõus ettenähtud tulude vähendamise, kulude suurendamise, kulude ümberjaotamise või finantseerimistehingute muutmise, tuleb algatajal lisada rahalised arvestused, mis näitavad kulude katteks vajalikud tuluallikad. Ettepanekule annab oma arvamuse vallavalitsus.

  (5) Volikogu võtab eelarve vastu määrusega vastavalt KOFS-is toodud ülesehitusele ja liigendusele, arvestades käesolevas määruses sätestatuga.

  (6) Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

  (7) Kui volikogu ei ole eelarvet eelarveaasta alguseks vastu võtnud, võib kuni eelarve vastuvõtmiseni teha eelarve eelnõus kavandatud väljamineku, kui selle tegemise tähtaeg saabub enne eelarve vastuvõtmist ja see tuleneb:
  1) õigusaktist;
  2) KOFS § 34 lõike 2 punktides 1–3, 5–5² ja 7 ning lõikes 7 nimetatud kohustuse täitmiseks sõlmitud lepingust;
  3) KOFS § 27 lõikest 2;
  4) kohtuotsusest.

  (8) Kui volikogu ei ole eelarvet eelarveaasta alguseks vastu võtnud, võib kuni eelarve vastuvõtmiseni teha käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetamata väljamineku volikogu määratud liigenduses ühe kaheteistkümnendiku ulatuses:
  1) eelmise aasta lõpliku eelarve vastavast väljaminekust, kui kavandatav väljaminek on alanud eelarveaasta eelarve eelnõus vähemalt samas summas, või
  2) alanud eelarveaasta eelarve eelnõus kavandatud väljaminekust, kui see on väiksem eelmise aasta lõpliku eelarve vastavast väljaminekust.

§ 6.   Eelarve muutmine ja lisaeelarve

  (1) Eelarveüksuse juhil on õigus teha eelarves muudatusi, mis jäävad eelarveüksuse alaeelarve raamidesse.

  (2) Vajadusel jaotada ümber eelarves määratud kulusid, kulude tegemiseks, milleks eelarves ei ole vahendeid määratud või mille tegemiseks määratud vahenditest ei jätku, võib volikogu eelarveaasta kestel võtta vastu lisaeelarve.

  (3) Lisaeelarve eelnõu esitab vallavalitsus volikogule menetlemiseks hiljemalt oktoobris ja sellele lisatakse seletuskiri järgmiste andmetega:
  1) põhjendused täiendavate kulude vajaduse ja nende tegemise paratamatuse kohta jooksval eelarveaastal;
  2) andmed kulude ja finantseerimistehingute katteks ettenähtud vahendite kasutamise kohta, mille täiendamist taotletakse;
  3) andmed lisatulude ja säästu kohta, millega lisakulud kaetakse;
  4) andmed võimalike kulude kokkuhoidmise kohta alalaekumise korral.

  (4) Volikogu võtab lisaeelarve vastu hiljemalt eelarveaasta lõpuks.

  (5) Lisaeelarve koostamine toimub samas korras kui eelarve koostamine. Lisaeelarve eelnõu peab läbima volikogus kaks lugemist.

§ 7.   Eelarve täitmine

  (1) Eelarve täitmist korraldab vallavalitsus. Eelarve täitmise eest vastutab eelarveüksuse juht.

  (2) Eelarves määratud kulude ja finantseerimistehingute katteks ette nähtud vahendeid võib kasutada üksnes ettenähtud otstarbeks, arvestades käesoleva määruse § 6 lõikes 1 sätestatut.

  (3) Eelarvesse riigieelarvest sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid võib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Riigieelarvest täiendavalt eraldatud sihtotstarbelised toetused ja eraldised ning nendele vastavad kulud lisab vallavalitsus eelarvesse nende laekumisel korralduse alusel, informeerides sellest volikogu.

  (4) Eelarveüksusel on õigus võtta rahalisi kulutusi nõudvaid kohustusi ainult neile eelarves selleks ette nähtud vahendite piires.

  (5) Hiljemalt iga kuu 25ndal kuupäeval väljastab vallavalitsuse finantsnõunik eelarveüksusele eelarve täitmise aruande eelneva kalendrikuu lõpu seisuga.
[RT IV, 23.11.2016, 4 - jõust. 26.11.2016]

  (6) [Kehtetu - RT IV, 23.11.2016, 4 - jõust. 26.11.2016]

  (7) [Kehtetu - RT IV, 23.11.2016, 4 - jõust. 26.11.2016]

  (8) Eelmise aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine jooksval eelarveaastal kavandatakse kas eelarvega, kui eelarve on aasta alguseks vastu võtmata, või lisaeelarvega KOFS-is sätestatud korras.

§ 8.   Majandusaasta aruande koostamine, menetlemine ja kinnitamine

  (1) Majandusaasta aruande koostamisel lähtutakse raamatupidamise seaduses sätestatud põhimõtetest, arvestades KOFS-is sätestatud erisusi.

  (2) Majandusaasta aruande koostab ja kiidab heaks vallavalitsus. Vallavanem kirjutab majandusaasta aruandele koos kuupäeva märkimisega alla viivitamata pärast seda, kui vallavalitsus on aruande heaks kiitnud.

  (3) Raamatupidamise seaduse ja selle alusel antud õigusaktide tähenduses kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva ja olulise mõju all olev äriühing, sihtasutus ja mittetulundusühing esitavad nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates vallavalitsusele kinnitatud majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande, kui raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll on audiitortegevuse seaduse alusel kohustuslik.

  (4) Enne majandusaasta aruande kinnitamist volikogus vaatab revisjonikomisjon volikogule esitatud majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse volikogule. Aruandes avaldab revisjonikomisjon, kas ta toetab vallavalitsuse koostatud majandusaasta aruande kinnitamist. Lisaks annab revisjonikomisjon aruandes ülevaate oma tegevuse kohta.

  (5) Vallavalitsus esitab heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks hiljemalt 31. maiks. Majandusaasta aruandele lisatakse vandeaudiitori aruanne ja vallavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta. Volikogu kinnitab majandusaasta aruande hiljemalt 30. juuniks otsusega.

  (6) Majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, vallavalitsuse protokolli väljavõte aruande heakskiitmise kohta ning volikogu otsus aruande kinnitamise kohta avaldatakse pärast nende kinnitamist seitsme tööpäeva jooksul Häädemeeste valla veebilehel.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json