Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2017, 3

Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kord

Vastu võetud 14.11.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3, § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Määrus reguleerib Kambja Vallavolikogu esimehele, vallavolikogu liikmetele, alatiste komisjonide esimeestele ja komisjoni liikmetele ning vallavolikogu sekretärile vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ning vallavolikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suurust ja maksmise korda.

§ 2.  Vallavolikogu esimehe tasu ja hüvituse suurus

 (1) Vallavolikogu esimehele makstakse tasu vallavolikogu töö korraldamise eest ühekordses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuutasu alammääras kuus.

 (2) Vallavolikogu aseesimehele makstakse lõikes 1 nimetatud tasu selle ajavahemiku eest, millal ta täidab volikogu esimehe ülesandeid.

 (3) Vallavolikogu esimehele (või tema äraolekul aseesimehele) makstakse hüvitust isikliku sõiduauto kasutamise eest vallavolikogu ülesannete täitmisel sõidupäeviku alusel 0,3 eurot läbisõidetud kilomeetri eest kuni 100 eurot kuus.

§ 3.  Vallavolikogu sekretäri tasu

  Vallavolikogu sekretärile makstakse tasu volikogu töö organisatsiooniliste ülesannete täitmise, vallavolikogu materjalide ja protokollide vormistamise eest 0,5 kordses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuutasu alammääras kuus.

§ 4.  Vallavolikogu liikme tasu ja hüvitus

 (1) Vallavolikogu liikmele (v.a volikogu esimees) makstakse vallavolikogu töös osalemise eest tasu 0,2 kordses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuutasu alammääras kuus.

 (2) Isikliku sõiduauto kasutamise kulud vallavolikogu poolt määratud ülesannete täitmisel hüvitatakse vallavolikogu liikmele sõidupäeviku alusel 0,3 eurot läbisõidetud kilomeetri eest kuni 100 eurot kuus.

 (3) Sõidupäevik koos sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopiaga esitatakse vallavolikogu sekretärile. Hüvitus makstakse välja volikogu esimehe käskkirja alusel.

§ 5.  Vallavolikogu komisjoni esimehe ja liikmete tasu

 (1) Vallavolikogu alatise komisjoni esimehele makstakse komisjoni tööst osavõtu eest tunnitasu 0,05 kordses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuutasu alammääras.

 (2) Vallavolikogu alatise komisjoni liikmele makstakse komisjoni tööst osavõtu eest tunnitasu 0,03 kordses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuutasu alammääras.

 (3) Komisjoni liikmete komisjoni koosolekutest osavõtu üle peab arvestust komisjoni esimees. Komisjoni töös osalemise aega arvestatakse 0,5 tunni täpsusega, v.a esimene tund, mis tasustatakse täistunni eest.

§ 6.  Tasu ja hüvitise maksmise kord

 (1) Vallavolikogu esimehele (või aseesimehele) ja sekretärile makstakse §-des 2 ja 3 nimetatud tasu välja üks kord kuus kuu viimasel tööpäeval ülekandega pangakontole.

 (2) Vallavolikogu liikmele, komisjoni esimehele ja komisjoni liikmele makstakse §-des 4 ja 5 nimetatud tasu välja volikogu esimehe käskkirja alusel üks kord kvartalis kvartali viimase kuu viimasel tööpäeval ülekandega pangakontole. Komisjoni esimehed esitavad vallavolikogu sekretärile andmed komisjoni liikmete komisjoni tööst osavõtu kohta kvartali viimase kuu 20. kuupäevaks.

 (3) Vallavolikogu liikmele ja vallavolikogu komisjoni liikmele hüvitatakse vallavolikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutused kuludokumentide alusel.

 (4) Hüvitust makstakse ainult nende vallavolikogu ülesannete täitmise eest, mis on vallavolikogu liikmele või vallavolikogu komisjoni liikmele teinud ülesandeks vallavolikogu või vallavolikogu esimees. Hüvituse maksmise otsustab vallavolikogu esimees kuludokumentide alusel ja see vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Ülenurme Vallavolikogu 11.02.2014 määrus nr 2 "Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse suurus ja maksmise kord" ning Kambja Vallavolikogu 28.02.2013 määrus nr 51 „Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. novembrist 2017. aastal.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Sarapuu
vallavolikogu esimees