Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse suurus ning maksmise kord

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2017, 6

Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse suurus ning maksmise kord

Vastu võetud 16.11.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3, § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Anija Vallavolikogu (edaspidi volikogu) tööst osavõtu eest makstava tasu suurust ja korda ning hüvituse määramist volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest.

  (2) Volikogu komisjoni tööst osavõtu tasustamisel on volikogu liikmega võrdsustatud teised volikogu komisjoni liikmed, kes ei ole volikogu liikmed.

  (3) Volikogu või volikogu alatise komisjoni töös osalemise (v.a teenistuja, kes on komisjoni liige) eest väljaspool tööaega makstakse vallavalitsuse teenistujale 1,5-kordset palka või töötasu või võimaldatakse teenistuja taotlusel talle täiendavat vaba aega ületunnitööga võrdses ulatuses.

§ 2.   Volikogu töö tasustamine

  (1) Volikogu esimehele volikogu töö korraldamise, volikogu ülesannete täitmise, volikogu komisjonide koosolekutest ja volikogu istungitest osavõtu eest kokku makstakse tasu 1200 eurot kuus.

  (2) Volikogu aseesimehele volikogu esimehe asendamise, volikogu istungitest osavõtu, volikogu komisjonide koosolekutest osavõtu, volikogu komisjonide töö juhtimise eest kokku makstakse tasu 120 eurot kuus.

  (3) Volikogu liikmele, v.a. volikogu esimees ja aseesimees, makstakse volikogu istungist osavõtu eest tasu 40 eurot.

  (4) Volikogu komisjoni esimehele või komisjoni aseesimehele makstakse komisjoni koosoleku läbiviimise eest tasu 40 eurot.

  (5) Volikogu komisjoni liikmetega sõlmitakse töövõtuleping ning volikogu komisjoni liikmele makstakse komisjoni koosolekust osavõtu eest tasu 30 eurot, volikogu komisjoni koosoleku protokollijale 15 eurot.

§ 3.   Kulude hüvitamine

  (1) Volikogu liikmele hüvitatakse volikogu liikme ülesannete täitmisega seotud järgmised kulud:
  1) koolituskulud;
  2) lähetuskulud;
  3) transpordikulud, v.a volikogu istungil ja volikogu komisjoni koosolekul osalemisega seotud kulud.

  (2) Kõik kulutused, mille hüvitamist taotletakse, peavad omama otsest seost volikogu ülesannete täitmisega ja olema volikogu esimehe poolt kirjalikult antud töökorralduse täitmisel kantud kulutused. Kantud kulutuste hüvitamise üle otsustab volikogu esimees.

  (3) Lähetuskulud hüvitatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud alustel ja korras.

  (4) Transpordikulude hüvitamine toimub kantseleisse või elektroonilisse dokumendihaldussüsteemi esitatud asjakohase avalduse alusel, kus on välja toodud konkreetne eesmärk (milliseid ülesandeid täideti), millal (kuupäevad) ja marsruut (läbitud kilomeetrid) ning sinna juurde kuuluvad kuludokumendid.

§ 4.   Tasu ja hüvituse väljamaksmine ja nendest loobumine

  (1) Tasu makstakse välja volikogu eelarvest selleks ettenähtud summadest üldjuhul hiljemalt järgmise kuu 5. kuupäeval ning kantakse saaja isiklikule pangakontole.

  (2) Hüvitus makstakse välja volikogu eelarvest selleks ettenähtud summadest üldjuhul järgmise kuu 5. kuupäeval ning kantakse saaja isiklikule pangakontole.
Volikogu komisjoni liikmele makstakse tasu üks kord kuus ülekandega pangaarvele peale komisjoni tööajatabeli kinnitamist.

  (3) Volikogu tööajatabelit peab volikogu sekretär. Volikogu komisjoni tööajatabelit peab komisjoni esimees. Tööajatabelid kinnitab volikogu esimees hiljemalt jooksva kuu viimasel tööpäeval.

  (4) Makstavatelt tasudelt peetakse kinni üksikisiku tulumaks tulumaksusoodustust arvestamata ning muud maksed vastavalt kehtivale seadusandlusele ning osaleja enda palvele.

  (5) Juhul kui osavõtja asemele astub või määratakse jooksva kuu kestel uus osavõtja ja antud kuul toimus mitu istungit või koosolekut, milledest osadel osaleb üks osavõtja ning osadel teine osavõtja, makstakse tasu mõlemale osavõtjale tööajatabeli alusel.

  (6) Kehtestatud tasudest ja hüvitustest on õigus loobuda kirjaliku avalduse alusel.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. novembrist 2017.

  (2) Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 19.12.2013 määrus nr 10 „Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse suurus ning maksmise kord“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaan Oruaas
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json