Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 20. mai 2010 määruse nr 27 "Tallinna linna poolt vara pärimise kord" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2018, 1

Tallinna Linnavolikogu 20. mai 2010 määruse nr 27 "Tallinna linna poolt vara pärimise kord" muutmine

Vastu võetud 15.11.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel ja kooskõlas pärimisseaduse § 18 lõikega 1, §-dega 125 ja 136 ning Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punktiga 6.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu 20. mai 2010 määrust nr 27 „Tallinna linna poolt vara pärimise kord" muudetakse alljärgnevalt:

1) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui pärandvarast ei piisa kõigi määruse § 9 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud nõuete rahuldamiseks, esitab linnavaraamet viivitamata kohtule avalduse pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.";

2) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Pärandvaras olevate nõuete rahuldamise linna vara arvel pankrotimenetluse ära hoidmise eesmärgil otsustab linnavalitsus linnavaraameti ettepanekul.";

3) paragrahvi 15 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui linnavalitsuse korraldusega ei otsustata teisiti, määratakse pärandvara valitsejaks järgmine asutus:

1) kultuuriväärtuse ja usukultuslike esemete ning autoriõiguste puhul Tallinna Kultuuriamet;

2) osade ja aktsiate puhul Tallinna Ettevõtlusamet;

3) muu pärandvara puhul linnavaraamet.".

Mihhail Kõlvart
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json