Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Põlva valla Noorsootöö Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2018, 3

Põlva valla Noorsootöö Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 15.11.2018 nr 57
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Nimetus

  Asutuse nimi on Põlva valla Noorsootöö Keskus (edaspidi keskus).

§ 2.   Haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Keskus on Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis tegutseb Põlva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna haldusalas.

  (2) Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Põlva valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Asukoht ja teeninduspiirkond

  (1) Keskus asub aadressil Kesk 15, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond. Keskus tegutseb aadressidel Illimari 6, Ahja alevik, Põlva vald; Järveotsa tee 5, Mooste alevik, Põlva vald; Kesk 15, Põlva linn, Põlva vald; Tilsi küla, Põlva vald ja Kesktänav 20, Vastse-Kuuste alevik, Põlva vald.

  (2) Keskuse teeninduspiirkond on Põlva valla haldusterritoorium.

§ 4.   Asjaajamise alused

  (1) Keskuse asjaajamise ja suhtlemise keel on eesti keel.

  (2) Keskus korraldab oma asjaajamist õigusaktidega kehtestatud nõuete ja keskuse asjaajamiskorra kohaselt.

§ 5.   Sümboolika

  (1) Keskus võib kasutada oma nimetusega sümboolikat.

  (2) Keskuse sümboolika ja selle kasutamise korra kinnitab keskuse juhataja käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

2. peatükk Tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 6.   Keskuse tegevuse eesmärk

  (1) Keskuse tegevuse eesmärk on luua noortele loovust ja identiteeti toetav turvaline ja kaasav arengukeskkond ning võimaldada noortel aktiivselt sisustada oma vaba aega ning suunata noori olema ühiskondlikult aktiivne.

  (2) Keskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel – on avatud igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele.

§ 7.   Keskuse ülesanded

  Eesmärkide saavutamiseks täidab keskus järgmisi ülesandeid:
  1) saavutab kontakti noortega ning pakub individuaalsetele võimetele ja eelistustele tuginedes noortele arendavat mõtestatud tegevust;
  2) tagab erinevate huvide ning eeldustega noortele tegevused, mis aitavad kujundada positiivse hoiaku ühiskonna suhtes;
  3) soodustab noorte algatusvõimet ja ettevõtlikkust, toetab identiteedi otsinguid, sotsialiseerumist ning kujundab väärtushinnanguid;
  4) loob noortele võtmepädevuste, eluks vajalike põhiteadmiste ja baasoskuste omandamise võimalused;
  5) kujundab noorte sotsiaalseid oskusi, arendab loovust ja ettevõtlikkust;
  6) kavandab, korraldab ja koordineerib noorte vaba aega sisustavaid, vaimseid huvisid ja eetilisi väärtushinnanguid arendavaid, eneseteostust ja meelelahutust võimaldavaid tegevusi;
  7) korraldab ülevallalisi noorteüritusi;
  8) vahendab noortele suunatud informatsiooni;
  9) loob võimalused osaleda ühiskondlikes tegevustes ning kujundab kodanikuaktiivsust;
  10) informeerib avalikkust igakülgselt oma tegevusest;
  11) teeb koostööd erinevate noorsootööasutuste, noorteorganisatsioonide ning kultuuri- ja haridusasutustega;
  12) arendab rahvusvahelist koostööd.

3. peatükk Juhtimine ja personal 

§ 8.   Keskuse juhataja

  (1) Keskuse tööd juhib ja korraldab juhataja. Juhataja kannab vastutust keskuse üldseisundi, vara säilimise ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest. Juhataja kindlustab keskuse tulemusliku ja häireteta töö.

  (2) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu, täidab tema suhtes muid tööandja õigusi ning kohustusi vallavanem või tema poolt selleks volitatud isik.

  (3) Juhataja täidab Põlva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest, töölepingust ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
  1) juhib keskuse igapäevast tegevust;
  2) esindab keskust ja tegutseb keskuse nimel, teeb keskuse eelarve piires tehinguid, mis on vajalikud põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  3) sõlmib, muudab ja lõpetab lepingud rentnikega;
  4) vastutab eelarvest kinnipidamise ning aruandluse õigeaegse esitamise eest;
  5) käsutab kooskõlas vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktidega keskuse haldamisel olevat Põlva vallale kuuluvat vara;
  6) korraldab keskuse asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  7) kinnitab keskuse töökorralduse ja asjaajamise reeglid ning teised asutuse sisemist tegevust reguleerivad dokumendid;
  8) annab asutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  9) sõlmib, muudab ja lõpetab keskuse töötajatega töölepingud ning täidab muid tööandja õigusi ning kohustusi;
  10) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks tasuliste teenuste hinnakirja.

  (4) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 9.   Personal

  (1) Keskuse töötajate koosseisu kinnitab juhataja käskkirjaga kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

  (2) Keskuses töötamine toimub töölepingu alusel ja kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (3) Keskuse töö mitmekesistamiseks võib kasutada vabatahtlikke nii Eestist kui välismaalt.

4. peatükk Vara, finantseerimine, järelevalve ja aruandlus 

§ 10.   Vara ja finantseerimine

  (1) Keskuse vara moodustavad talle sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud rahalised vahendid, maa, ehitised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Keskuse valduses olev vara on Põlva valla omand.

  (3) Keskus kasutab ja valdab tema valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt vallavolikogu kehtestatud korrale ning tagab selle sihipärase kasutamise, säilimise ja heaperemeheliku majandamise.

  (4) Keskusel on oma eelarve Põlva valla eelarve osana.

  (5) Keskus kasutab vallavalitsuse pangakontosid, mis kuuluvad kontsernikonto koosseisu.

  (6) Keskuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

  (7) Keskuse tegevuse rahastamine toimub keskuse eelarve kaudu, mis moodustub valla- ja riigieelarve eraldistest, sihttoetustest, annetustest ja keskuse osutavatest teenustest saadud tuludest.

  (8) Tasuliste teenuste hinnad kehtestab juhataja ettepanekul vallavalitsus.

§ 11.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Keskuse juhtimist ja tegevust kontrollib vallavalitsus.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet keskuse ja keskuse juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Keskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

5. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 12.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Keskuse tegevuse lõpetamisel järele jäänud vara ja vahendeid haldab vallavalitsus.

6. peatükk Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

§ 13.   Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Keskuse põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

  (2) Põhimääruse ja selle muutmise eelnõu töötab välja keskuse juhataja koostöös Põlva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnaga.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 14.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30. juuni 2011. a määrus nr 10 "Vastse-Kuuste Avatud Noortekeskuse põhimäärus";
  2) Mooste Vallavolikogu 28. augusti 2014. a määrus nr 12 "Mooste Valla Avatud Noortekeskuse põhimäärus";
  3) Ahja Vallavolikogu 20. jaanuari 2016. a määrus nr 1 "Ahja Vabaaja- ja Noortekeskuse põhimäärus";
  4) Põlva Vallavolikogu 23. märtsi 2016. a määrus nr 16 "Põlva Avatud Noortekeskuse põhimäärus";
  5) Laheda Vallavolikogu 21. detsembri 2016. a määrus nr 24 "Hallatava asutuse "Laheda Avatud Noortekeskus" moodustamine".

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Lennart Liba
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json