Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2018, 4

Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord

Vastu võetud 15.11.2018 nr 56
jõustumine 01.12.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 lõike 1 ja Põlva Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 30 "Põlva valla põhimäärus" § 11 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Põlva valla tunnustusavalduste (edaspidi tunnustus) andmise kord reguleerib Põlva vallas väljaantavate tunnustusavalduste ettepanekute esitamise ja menetlemise ning väljaandmise korra.

§ 2.  Põlvavalla tunnustusavaldused

 (1) Põlva vald avaldab tunnustust:
 1) Põlva valla aukodaniku nimetuse ja aumärgi andmisega;
 2) Põlva valla tunnustuse "Aasta tegu" andmisega;
 3) Põlva valla tunnustuse "Aasta vabatahtlik" andmisega;
 4) Põlva valla kultuuripreemia andmisega;
 5) Põlva valla aukirja ja vapimärgi andmisega;
 6) Põlva vallavanema tänukirja andmisega.

 (2) Õpetajate ja õpilaste tunnustamise kord kehtestatakse Põlva Vallavalitsuse määrusega.

§ 3.  Aukodanik

 (1) Põlva valla aukodaniku nimetus (edaspidi aukodanik) antakse füüsilisele isikule erilise austusavaldusena aastatepikkuse töö või tegevuse ja eeskuju eest, mis on positiivselt mõjutanud Põlva valla arengut ja tuntust.

 (2) Ettepanek esitatakse Põlva Vallavalitsusele (edaspidi valitsus) hiljemalt 31. detsembril ja see peab sisaldama aukodaniku kandidaadiks esitatava isiku nime, sünniaega, elukohta, elukutset või ametit, töö- või teenistuskohta, teenete kirjeldust ja põhjendust. Ettepaneku võib esitada igaüks.

 (3) Valitsus esitab oma ettepaneku aukodaniku kandidaadi kohta ja tähtaegselt esitatud nõuetekohaselt vormistatud ettepanekud Põlva Vallavolikogule (edaspidi volikogu) hiljemalt 15. jaanuaril.

 (4) Aukodaniku nimetuse ja aumärgi andmise otsustab volikogu.

 (5) Aukodaniku nimetuse pälvinud isikule omistatakse aumärk ning antakse rahaline preemia summas 1000 eurot.

 (6) Aukodaniku nimetusega kaasnev aumärk antakse üle Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud vastuvõtul.

 (7) Valla aumärk on linaõie kujuline, mis on valmistatud 925° hõbedast. Märk on kahekihiline. Alumine kiht on kuumemailitud nelja emailiga. Märgil on rõngakujuline tekstiosa Jakob Hurda sõnadega "Mõistuse ja jõuga", mis pärinevad tema isamaalisest kõnest. Tekstiosa on madalam, kullatud. Märk on varustatud proovimärgise ja valmistaja märgisega. Märk on trukk-kinnitusega.

§ 4.  Tunnustus "Aasta tegu" ja "Aasta vabatahtlik"

 (1) Tunnustusega "Aasta tegu" väärtustatakse vallale olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja tuntust aasta jooksul.

 (2) Tunnustusega "Aasta vabatahtlik" avaldatakse austust ja tänu inimesele, kes vabatahtlikult panustab ühiskonna arengusse.

 (3) Ettepanek koos põhjendusega esitatakse valitsusele hiljemalt 31. detsembril. Ettepaneku võib esitada igaüks.

 (4) Valitsus esitab oma ettepaneku kandidaadi kohta ja tähtaegselt esitatud nõuetekohaselt vormistatud ettepanekud volikogule hiljemalt 15. jaanuaril.

 (5) Tunnustuse andmise otsustab volikogu.

 (6) Tunnustuse andmisega kaasneb rahaline preemia või meene. Rahalise preemia suuruse ja meene väärtuse otsustab volikogu.

 (7) Tunnustus antakse üle Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud vastuvõtul.

§ 5.  Kultuuripreemia

 (1) Kultuuripreemia antakse Põlva vallas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline isik, väljapaistva tegevuse eest kultuuri- või spordivaldkonnas.

 (2) Kultuuripreemia antakse:
 1) kultuurivaldkonnas kultuuri-, hariduse-, teaduse- või loomingu alal;
 2) spordivaldkonnas spordi-, tervisedenduse või sportlike eluviiside propageerimise alal.

 (3) Ettepanek koos põhjendusega esitatakse valitsusele hiljemalt 31. detsembril. Ettepaneku võib esitada igaüks.

 (4) Valitsus esitab oma ettepanekud kandidaatide kohta ja tähtaegselt esitatud nõuetekohaselt vormistatud ettepanekud volikogule hiljemalt 15. jaanuaril.

 (5) Kultuuripreemia andmise ja preemia suuruse otsustab volikogu.

 (6) Kultuuripreemia antakse üle Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud vastuvõtul.

§ 6.  Aukiri

 (1) Aukiri antakse austusavaldusena silmapaistva saavutuse või tegevuse eest vastavalt valitsuse otsusele.

 (2) Aukirja pälvinud isikule omistatakse vapimärk.

 (3) Ettepaneku võib esitada valitsuse liige, volikogu liige, valitsuse hallatava asutuse juht, külavanem ja Põlva vallas tegutsevad organisatsioonid.

 (4) Ettepanek koos põhjendusega esitatakse valitsusele vähemalt 15 päeva enne tunnustuse üleandmist.

 (5) Tunnustuse andmisega võib kaasneda rahaline preemia või meene. Rahalise preemia suuruse ja meene väärtuse otsustab valitsus.

§ 7.  Tänukiri

 (1) Tänukiri antakse füüsilisele isikule tänuavaldusena kauaaegse teenistuse eest, valla poolt või koostöös vallaga organiseeritud üritust toetanud isikule või muudel juhtudel vastavalt vallavanema otsusele.

 (2) Tänukirja andmisega võib kaasneda rahaline preemia või meene. Rahalise preemia suuruse ja meene väärtuse otsustab vallavanem.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Vallavalitsus võib kinnitada määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid, mis avalikustatakse Põlva valla veebilehel www.polva.ee.

 (2) Tunnistada kehtetuks:
 1) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30. juuni 2005. a määrus nr 25 "Vastse-Kuuste valla tänukirja statuudi kinnitamine";
 2) Ahja Vallavolikogu 29. novembri 2006. a määrus nr 19 "Ahja Vallavalitsuse "Tänukirja Statuudi" kinnitamine";
 3) Põlva Vallavolikogu 11. novembri 2015. a määrus nr 29 "Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord".

 (3) Määrus jõustub 2018. aasta 1. detsembril.

Lennart Liba
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json