KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna kriisikomisjoni põhimääruse kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2018, 7

Narva-Jõesuu linna kriisikomisjoni põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 07.11.2018 nr 24

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 ja hädaolukorra seaduse § 6 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Narva-Jõesuu linna kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamiseks Narva-Jõesuu linna territooriumil.

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (3) Käesolev põhimäärus sätestab komisjoni ülesanded ja töökorra.

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  (1) Komisjon:
  1) tutvub ja võtab teadmiseks omavalitsusüksuse tegevuspiirkonda puudutavad hädaolukorra riskianalüüsid ning koostatud ja Narva-Jõesuu Linnavalitsusele esitatud hädaolukorra lahendamise plaanid;
  2) omab ülevaadet omavalitsusüksuse territooriumil olevate hädaolukorraks vajalike ressursside kohta;
  3) võtab teadmiseks riiklike järelevalveasutuste ettekirjutused, sh linnavalitsuse hallatavates asutustes;
  4) teeb kriisireguleerimisalast koostööd riigiasutuste ja teiste kriisikomisjonidega;
  5) koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga määrab oma haldusterritooriumil paiknevad võimalikud evakuatsioonikohad ning koostab evakuatsioonikohtade kasutusele võtmiseks evakuatsioonikohtade plaani;
  6) kooskõlastab Narva-Jõesuu linna kriisireguleerimise õppuse kava ja tutvub õppuse kokkuvõtete ning järeldustega;
  7) korraldab Narva-Jõesuu linna elutähtsa teenuse kirjelduse ja toimepidevuse nõuete määruse väljatöötamist;
  8) tagab hädaolukorras abivajajate väljaselgitamise ja nende abistamise.

  (2) Komisjon abistab vajadusel:
  1) Politsei- ja Piirivalveametit hädaolukorras evakuatsioonikohtade kasutusele võtmisel ning majutuse ja toitlustamise korraldamisel;
  2) elutähtsa teenuse ulatusliku või raskete tagajärgedega katkestuse lahendamist;
  3) hädaolukorra juhti hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab hädaolukorra juhi antud ülesandeid;
  4) eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab eriolukorra juhi antud ülesandeid;
  5) Narva-Jõesuu linna territooriumil hädaolukorra järgsete taastamistööde, kahjude hindamise ja kulude arvestuse korraldamisel.

  (3) Komisjonil on õigus esitada ettepanekuid:
  1) Narva-Jõesuu linnale kriisireguleerimisalaste analüüside läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
  2) Narva-Jõesuu linnas hädaolukorra lahendamiseks (sh üldhuviteenuste) vajalike ressursside planeerimiseks ja kasutuselevõetuks.

  (4) Komisjon esitab regionaalsele kriisikomisjonile kord aastas (soovitavalt jooksva aasta 1. detsembriks) kokkuvõtte kriisikomisjoni tegevustest ning järgmise aasta tööplaani.

§ 3.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (2) Komisjoni töövormiks on koosolek. Koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (3) Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised.

  (4) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad vastavalt komisjoni kinnitatud tööplaanile, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

  (5) Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees vastavalt vajadusele.

  (6) Komisjoni esimehe ja aseesimehe äraolekul kutsub vajadusel komisjoni erakorralise koosoleku kokku komisjoni eakam liige.

  (7) Komisjoni koosoleku aja, päevakorra ja komisjoni koosolekule kutsutavate nimekiri esitatakse vähemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist komisjoni liikmetele ja kutsutavatele isikutele.

  (8) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sh komisjoni esimees või aseesimees.

  (9) Komisjoni otsused võetakse vastu kohalolijate häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl.

  (10) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse koosolekul osalejad, arutusel olnud küsimused ja nende kohta tehtud otsused ning komisjoni liikmete eriarvamused (nende esitamisel). Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (11) Komisjoni koosoleku protokollija valitakse igakordselt komisjoni liikmete hulgast.

§ 4.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimees on linnapea, kes kinnitab käskkirjaga komisjoni koosseisu.

  (2) Komisjoni aseesimehe valib komisjon oma liikmete hulgast, valimistulemus kajastatakse komisjoni koosoleku protokollis.

  (3) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (4) Komisjoni esimehe ja aseesimehe äraolekul juhatab koosolekut komisjoni eakam liige.

§ 5.   Komisjoni esimehe pädevus

  Komisjoni esimees:
  1) esindab komisjoni omavalitsusüksuse-, riigi- ja valitsusasutustes või volitab selleks mõnda komisjoni liiget;
  2) kutsub kokku komisjoni koosoleku;
  3) kutsub vajaduse korral komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu;
  4) seirab komisjoni otsuste täitmist või volitab selleks mõnda komisjoni liiget;
  5) korraldab kriisireguleerimise alaseid koolitusi.

§ 6.   Komisjoni asjaajamine

  Komisjoni asjaajamise ja teenindamise tagab linnavalitsuse kantselei.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavalitsuse 31.08.2010.a. määrus nr 5 „Vaivara valla kriisikomisjoni põhimääruse kehtestamine“;

  (2) Tunnistada kehtetuks Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21. 12.2010.a. määrus nr 14 „Narva-Jõesuu linna kriisikomisjoni moodustamine, koosseisu kinnitamine ja põhimääruse kehtestamine“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Maksim Iljin
linnapea

Monika Tinno
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json