ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Paide linna kaugküttepiirkondade piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja järelevalve ning soojusettevõtja arenduskohustused

Paide linna kaugküttepiirkondade piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja järelevalve ning soojusettevõtja arenduskohustused - sisukord
Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2018, 38

Paide linna kaugküttepiirkondade piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja järelevalve ning soojusettevõtja arenduskohustused

Vastu võetud 15.11.2018 nr 62

Määrus kehtestatakse kaugkütteseaduse § 5 lõigete 2 ja 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus määrab:
  1) kaugküttepiirkonnad Paide linna territooriumil;
  2) võrguga liitumise ning võrgust eraldumise tingimused ja korra;
  3) kaugkütte üldised kvaliteedinõuded;
  4) soojusettevõtja arenduskohustused;
  5) tingimuste, nõuete ja korra kehtima hakkamise aeg.

§ 2.   Määruse mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid kaugkütteseaduses ja teistes seadustes sätestatud tähenduses.

§ 3.   Paide linna kaugküttepiirkondade piirid

  (1) Paide linnas on kolm kaugküttepiirkonda (Paide linn, Tarbja ja Roosna-Alliku), kus on olemas võrk või kus oleks seda mõistlik arendada.

  (2) Paide linna kaugküttepiirkonna piire on kujutatud skemaatiliselt Paide linna kaartidel (lisa 1-3).

§ 4.   Võrguga liitumise tingimused ja kord

  (1) Kaugküttepiirkonnas on võrguga liitumine kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele isikutele, kelle omandis või valduses on tarbijapaigaldis ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamiseks, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud erandjuhud.

  (2) Hooned, mis kaugküttepiirkonna määramise ajal ei kasuta kaugkütet, ei ole kohustatud võrguga liituma.

  (3) Erandid, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud viisi kui kaugküte, on:
  1) ajutised ehitised;
  2) ehitised, mille projekteeritud maksimaalne soojuskoormus on alla 40 KW;
  3) ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või mille võrku
ühendamine seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse;
  4) ehitised, mille soojusega varustamiseks kasutatakse ainult ökoloogiliselt puhtaid
kütteviise (maasoojus, päikseenergia, biogaas jne).

  (4) Võrguga liitumine kaugküttepiirkonnas toimub kaugkütteseaduse paragrahvides 10 kuni 12 sätestatud korras.

  (5) Võrguettevõtjal on õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu.

§ 5.   Võrgust eraldumise tingimused ja kord

  (1) Võrgust eraldumiseks loetakse võrgu ja tarbijapaigaldise vahelise ühenduse (edaspidi võrguühenduse) katkestamist koos liitumis- ja soojuse müügilepingute lõpetamisega.

  (2) Soojusvarustuse katkestamine ja taastamine toimub kaugkütteseaduse kohaselt.

  (3) Võrgust eraldumist kaugküttepiirkonnas võib tarbija taotleda järgmistel juhtudel:
  1) kaugküttevõrgu kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamine;
  2) ehitise soojusvarustuse parameetrite muutmine rekonstrueerimise käigus selliselt, et ehitise varustamist soojusega kaugküttevõrgu kaudu ei ole võimalik jätkata võrgu tehniliste võimaluste tõttu;
  3) ehitise rekonstrueerimine selliselt, et soojusega varustamiseks hakatakse kasutama ainult ökoloogiliselt puhtaid kütteviise (maasoojus, päikseenergia, biogaas jne).

  (4) Võrgust eraldumise korral peab olema tagatud ehitise soojusvarustus ehitise sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikul määral.

  (5) Võrgust eraldumiseks esitab tarbija võrguettevõtjale põhjendatud taotluse võrgust eraldumiseks ja eraldumise tingimuste saamiseks.

  (6) Võrguettevõtja annab võrgust eraldumise taotlejale seisukoha võrgust eraldumise võimalikkuse osas ning määrab eraldumistingimused kirjalikult 30 päeva jooksul taotluse esitamisest.

  (7) Eraldumistingimused peavad sisaldama vähemalt:
  1) võrgust eraldumise võimalikku tähtpäeva 6 kuu jooksul eraldumise taotluse esitamisest;
  2) võrgust eraldumise tehnilised nõuded, mis on vajalikud võrgu stabiilsuse ja teiste tarbijate
varustuskindluse tagamiseks;
  3) võrguettevõtja põhjendatud kulud, mis on seotud taotletava võrgust eraldumisega;
  4) võrgust eraldumise tõttu prognoositav ja põhjendatud soojuse müügihinna muutus teiste
tarbijate jaoks.

  (8) Võrgust eraldumiste taotleja esitab Paide Linnavalitsusele kui täitevorganile (edaspidi linnavalitsus) taotluse võrgust eraldumise lubamise otsustamiseks. Taotlusele peab olema lisatud:
  1) võrguettevõtja seisukoht eraldumise võimalikkuse osas ja võrguettevõtja väljastatud eraldumistingimused;
  2) võrgust eraldatava tarbijapaigaldisega ehitise kavandatav soojusvarustuse lahendus pärast võrgust eraldamist.

  (9) Võrgust eraldumise lubamise või mittelubamise otsustab linnavalitsus, võttes arvesse eelkõige järgmisi asjaolusid:
  1) võrguühenduse katkestamise korral peab olema tagatud võrgu edasine stabiilne funktsioneerimine;
  2) võrguühenduse katkestamise korral peab olema tagatud teiste tarbijate varustuskindlus;
  3) võrguühenduse katkestamine ei tohi kaasa tuua soojuse müügihinna tõusu teiste tarbijate jaoks;
  4) pärast võrgust eraldamist peab olema tagatud ehitise soojusvarustus ehitise sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikul määral;
  5) pärast võrgust eraldamist taotleja kavandatav ehitise soojusvarustuse lahendus peab olema reaalselt ja õiguspäraselt teostatav, arvestades kõiki asjaõiguslikke ja tehnilisi aspekte ning mõju keskkonnale.

  (10) Võrgust eraldumisega seotud võrguettevõtja põhjendatud kulu hüvitab võrguettevõtjale eraldumise taotleja pärast võrgust eraldumise loa saamist.

  (11) Võrguettevõtjal on õigus keelduda taotlejat võrgust eraldamast, kui taotleja ei ole maksnud võrguettevõtjale hüvitist võrgust eraldumisega seotud põhjendatud kulu ulatuses vähemalt 3 päeva enne loas määratud eraldumise tähtpäeva.

  (12) Hoone osa eraldamist tarbijapaigaldisest ei loeta võrgust eraldumiseks. Hoone osa eraldumine tarbijapaigaldisest on lubatud hoone kõigi kaasomanike kokkuleppel ja linnavalitsuse poolt väljastatud ehitusloa või kirjaliku nõusoleku alusel.

  (13) Võrguga liitumise ja eraldumisega seotud vaidlused lahendab linnavalitsus.

§ 6.   Kaugkütte üldised kvaliteedinõuded

  (1) Soojusettevõtja on kohustatud tagama tema omandis või valduses oleva kaugküttevõrguga ühendatud tarbijapaigaldiste pideva varustamise vajalikus koguses soojusenergiaga, mille kvaliteedinäitajad peavad vastama soojusettevõtja ja tarbija vahel sõlmitud soojuse müügilepingule. Soojuskandja parameetrid peavad kindlustama soojusettevõtja poolt väljastatud tehniliste tingimuste ja ehitusnormide järgi ehitatud ehitise nõuetekohase soojusvarustuse.

  (2) Soojusettevõtja garanteerib linna kaugküttepiirkonnas soojavarustuse aastaringselt, Roosna-Alliku ja Tarbja piirkonnas vastavalt välistemperatuurile, väljaarvatud vajalike remonditööde teostamise ajal katlamajas või soojusvõrgus (soovitavalt kütteperioodi välisel ajal), olles eelnevalt kooskõlastanud remonditööde ajagraafiku linnavalitsusega.

  (3) Soojuse müügilepingus ettenähtud soojuskoormuse tagamiseks peab soojuskandja temperatuurigraafik ja hüdrauliline režiim lähtuma välisõhu temperatuurist, ilmaprognoosist, tuule kiirusest ja suunast ning soojusvõrgu inertsist. Võrguettevõtja on kohustatud tagama soojusmõõtjate andmete (soojuskandja temperatuur ja kulu) perioodilise kauglugemise.

  (4) Kaugküttepiirkonnas tegutseval soojusettevõtjal peab olema ISO 9001 ja ISO 14001 kvaliteedisertifikaat.

  (5) Piisava tsirkulatsiooni tagamiseks tarbijapaigaldises peab võrguettevõtja tagama tarbija soojussõlme ees rõhkude vahe järgmiselt:
  1) sõltumatu ühendusskeemi puhul vähemalt 0,6 bar;
  2) sõltuva ühendusskeemi puhul vähemalt 0,4 bar.

  (6) Soojusettevõte peab tagama võrguvee vastavuse järgmistele näitajatele:
  1) karedus - mmol/dm3 < 0,018;
  2) hõljuvained - mg/kg < 1;
  3) O2 - mg/kg < 0,02;
  4) PH - 8,5-10;
  5) CL - mg/kg < 50;
  6) Fe - mg/kg < 0,5.

§ 7.   Arenduskohustus

  (1) Võrguettevõtja arendab enda omandis või valduses olevaid kaugküttesüsteeme ja suurendab nende efektiivsust, et kõigis tema võrgupiirkondades oleks tagatud uute liitujate tarbijapaigaldiste võrku ühendamine ja tarbijate varustamine kvaliteedinõuetele vastava soojusega.

  (2) Võrguettevõtja on võrgu tehniliste võimaluste piires ja majandusliku põhjendatuse korral kohustatud ühendama võrguga kõik tema võrgu piirkonnas asuvad liitumistaotluse esitanud isikute tarbijapaigaldised, kui sellega ei seata ohtu olemasolevate tarbijate varustuskindlust.

§ 8.   Soojuse piirhinna kooskõlastamine ja järelevalve

  (1) Võrguettevõtja peab soojuse hinna kooskõlastama Konkurentsiametiga vastavalt kaugkütteseadusele.

  (2) Järelevalvet määruse täitmise üle teostab Paide Linnavalitsus ametiasutusena.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Paide linna asustusüksuse kaugküttepiirkonna piir

Lisa 2 Tarbja küla asustusüksuse kaugküttepiirkonna piirid

Lisa 3 Roosna-Alliku aleviku asustusüksuse kaugküttepiirkonna piir

/otsingu_soovitused.json