Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Põlva Valla Hooldekodu põhimäärus

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2022, 5

Põlva Valla Hooldekodu põhimäärus

Vastu võetud 17.11.2022 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Nimi

  Asutuse nimi on Põlva Valla Hooldekodu (edaspidi hooldekodu).

§ 2.   Haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Hooldekodu on Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis tegutseb Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna (edaspidi sotsiaalosakond) haldusalas.

  (2) Hooldekodu on väljaspool kodu ööpäevaringset üldhooldusteenust osutav hoolekandeasutus.

  (3) Hooldekodu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Põlva valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Asukoht ja tegevuskohad

  (1) Hooldekodu asub aadressil Uus tn 2, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond.

  (2) Hooldekodu tegutseb aadressil Uus tn 2, Lina tn 17 ja Lina tn 19, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond.

2. peatükk Tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 4.   Hooldekodu tegevuse eesmärk

  Hooldekodu tegevuse eesmärk on tagada hooldekodus viibivatele isikutele igapäevaeluga toimetulek ja turvaline keskkond, korraldada nende eale ja seisundile vastav hooldamine, rehabilitatsioon, tervishoiuteenused ning suhtluse ja huvitegevuse võimalused.

§ 5.   Hooldekodu ülesanded

  (1) Vastavalt eesmärgile hooldekodu:
  1) tagab hooldekodus viibivatele isikutele turvalised elamis- ja hooldamistingimused;
  2) tagab hooldus-põetusteenuse ööpäevaringse kättesaadavuse;
  3) tagab hooldekodus viibivate isikute tervise kontrolli ja õendusteenuse kättesaadavuse ning juurdepääsu tervishoiuteenustele;
  4) tagab hooldusvahendite ja ravimite hankimise ning abistab tehniliste abivahendite soetamisel või rentimisel;
  5) loob võimalused suhtlemiseks ning vaba aja sisustamiseks;
  6) lähtudes vajadusest osutab muid toimetulekuks vajalikke tasulisi ja tasuta sotsiaalteenuseid.

  (2) Hooldekodu osutab teenuseid lähemusprintsiibi põhimõttel, tagades teenused esmajärjekorras isikutele, kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Põlva vald.

3. peatükk Hooldekodu juhtimine 

§ 6.   Juhataja

  (1) Hooldekodu tööd juhib ja korraldab juhataja.

  (2) Juhataja tagab põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ning hooldekodu tulemusliku tegutsemise ja arengu.

  (3) Juhataja täidab Põlva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest, töölepingust ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
  1) vastutab hooldekodu üldseisundi, vara säilimise ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  2) esindab hooldekodu ja teeb hooldekodu põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vajalikke toiminguid ja tehinguid;
  3) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud;
  4) teeb eelarve piires tehinguid ning vastutab aruandluse õigeaegse esitamise eest;
  5) käsutab kooskõlas vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktidega hooldekodu valitsemisel olevat vara;
  6) korraldab hooldekodu asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  7) kinnitab hooldekodu töökorralduse reeglid, asjaajamiskorra ning teised asutuse sisemist tegevust reguleerivad dokumendid;
  8) kinnitab hooldekodu töötajate ametijuhendid ja täidab töötajate suhtes tööandja ülesandeid;
  9) korraldab hooldekodu arengukava koostamist vallavolikogu kehtestatud korras;
  10) koostab ja esitab vallavalitsusele hooldekodu eelarve projekti;
  11) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks hooldekodu struktuuri ning töötajate koosseisu;
  12) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks hooldekodu tasuliste teenuste hinnakirja.

4. peatükk Vara, finantseerimine ja järelevalve 

§ 7.   Vara ja finantseerimine

  (1) Hooldekodu vara moodustavad talle sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud rahalised vahendid, maa, ehitised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Hooldekodu valduses olev vara on Põlva valla omand.

  (3) Hooldekodul on oma eelarve Põlva valla eelarve osana, hooldekodu kasutab vallavalitsuse pangakontosid, mis kuuluvad kontsernikonto koosseisu.

  (4) Hooldekodu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

§ 8.   Järelevalve

  Hooldekodu ja hooldekodu juhataja tegevuse õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teostab järelevalvet vallavalitsus.

5. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 9.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Hooldekodu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

  (2) Hooldekodu tegevuse lõpetamisel järele jäänud vara ja vahendeid haldab vallavalitsus.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põlva Vallavolikogu 8. aprilli 2015. a määrus nr 10 "Põlva Valla Hooldekodu põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Pelisaar
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json