Teksti suurus:

Võru Vallavolikogu 11.09.2019 määruste nr 75 „Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö toetamise kord“ ja nr 76 „Seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.11.2022
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2022, 7

Võru Vallavolikogu 11.09.2019 määruste nr 75 „Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö toetamise kord“ ja nr 76 „Seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 16.11.2022 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, spordiseaduse § 3 punkti 2 ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 alusel.

§ 1.   Määruste muutmine

  (1) Võru Vallavolikogu 11.09.2019 määrust nr 75 „Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö toetamise kord“ muudetakse järgmiselt:
  1) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõna „esitatud“ sõnaga „määratud“;
  2) paragrahvi 5 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;
  3) paragrahv 6 punkti 4 täiendatakse tekstiosaga „, spordivahendite soetamiseks“;
  4) paragrahv 7 punktis 1 asendatakse sõna „noorteürituste“ sõnadega „noortetegevuste ja ürituste“;
  5) paragrahv 10 punktis 1 jäetakse välja tekstiosa „, va heakorrapäevad, vastlapäev“;
  6) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse arv „10 000“ arvuga „6000“;
  7) paragrahv 12 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „tegevuste toetuse taotlused ja“ tekstiosaga „toetuse ja omaosaluse“;
  8) paragrahv 13 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „kultuuritööspetsialist või tema asendaja“, tekstiosaga „kultuurispetsialist või Vallavalitsuse poolt määratud isik“;
  9) paragrahv 14 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:
„31) Vallavalitsuse kinnitatud hindamiskriteeriumeid;“;
  10) paragrahvi 14 lõigetes 3 ja 4 asendatakse arv „300“ arvuga „500“;
  11) paragrahvi 14 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „esitamisel“ lauseosaga „või taotleja ja Vallavalitsuse vahel sõlmitud toetuslepingu alusel”;
  12) paragrahvi 14 lõikes 8 sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Võru valla toetuse abil rahastatud tegevus tuleb tähistada sellest teavitava infoga. Selleks tuleb toetuse saajal kasutada Võru valla logo või lisada lause „Tegevust toetab Võru vald“.“.

  (2) Võru Vallavolikogu 11.09.2019 määrust nr 76 „Seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord“ muudetakse järgmiselt:
  1) paragrahvi 3 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „üksikisikud“ sõnaga „külavanemad“;
  2) paragrahvi 3 lõige 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;
  3) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse sõna „esitatud“ sõnaga „määratud“;
  4) paragrahvi 5 lõikes 1 punktis 2 asendatakse sõnad „korrastamine ja kaunistamine“ sõnaga „heakorrastamine“;
  5) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:
„4) kogukonna liikmete või kogukondade liikmete ühisteks koolitusteks ja ühisteks õppereisideks;“;
  6) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse arv „10 000“ arvuga „6000“;
  7) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse arv „120“ arvuga „150“;
  8) paragrahvi 8 lõikes 4 asendatakse sõnad „tegevuste toetuse taotlused ja“ sõnadega „toetuse ja omaosaluse“;
  9) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „kultuuritööspetsialist või tema asendaja“ tekstiosaga „kultuurispetsialist või Vallavalitsuse poolt määratud isik“;
  10) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:
„31) Vallavalitsuse kinnitatud hindamiskriteeriumeid;“;
  11) paragrahvi 10 lõigetes 3 ja 4 asendatakse arv „300“ arvuga „500“;
  12) paragrahvi 10 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „esitamisel“ lauseosaga „või taotleja ja Vallavalitsuse vahel sõlmitud toetuslepingu alusel”;
  13) paragrahvi 10 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Võru valla toetuse abil rahastatud tegevus tuleb tähistada sellest teavitava infoga. Selleks tuleb toetuse saajal kasutada Võru valla logo või lisada lause „Tegevust toetab Võru vald“.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json