Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Põlva valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2022, 10

Põlva valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 31.01.2019 nr 1
RT IV, 08.02.2019, 44
jõustumine 01.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.11.2022RT IV, 23.11.2022, 426.11.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 4 ja 361 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Põlva valla heakorraeeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Põlva valla haldusterritooriumil (edaspidi valla territoorium) heakorra nõuded ning ja koormised nende nõuete täitmiseks.

  (2) Heakorra nõuded sisalduvad ka teistes õigusaktides, sealhulgas liiklusseaduses, korrakaitseseaduses, ehitusseadustikus, looduskaitseseaduses, veeseaduses, jäätmeseaduses ja selle alusel kehtestatud jäätmehoolduseeskirjas.

  (3) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

  (4) Eeskiri kehtib kalmistul ulatuses, mis ei ole vastuolus kalmistu olemusega ja tingimusel, et Põlva valla kalmistute kasutamise eeskirjas ei ole sätestatud teisiti.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) avalik koht – määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  2) haljasala – teadlikult kujundatud maastik, maastikuosa või hoonete vaheline välisruum, mida iseloomustab ümberkujundatud reljeef, valitud taimestik ning vastavad funktsionaalsed rajatised;
  3) heakorratööd – kinnistu heakorraga seotud tööd, sealhulgas haljastuse hooldamine, niitmine, lume- ja libedusetõrje teostamine, kevadine libedusetõrjeks kasutatud puistematerjali koristamine, haljastus-, olme- ning muude jäätmete koristamine, umbrohu eemaldamine jms tööd;
  4) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi, hoonestusõigus, korteriomand ja korterihoonestusõigus. Kinnistuga on eeskirjas võrdsustatud ka kinnistamata maaüksus, mille suhtes isikul on kasutusõigus;
  5) tiheasustusala – üldplaneeringus määratud ala joonistel märgitud piirides;
  6) ehitis – hoone või rajatis. Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone;
  7) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või vallasasi. Omanikuga on eeskirja nõuete täitmisel võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
  8) puhastusala – linnas ja alevikus asuva kinnistu piirist ja selle laiuselt avaliku kasutatava teeni ulatav ala;
  9) romusõiduk – sõiduk, mis ei saa tehnilise seisukorra tõttu osaleda liikluses või millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab esteetilist väljanägemist;
  10) illegaalne grafiti – omaniku loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale kantud värviga kiri või joonised;
  11) roheala – loodusliku või inimtekkelise päritoluga taimkattega ala linnas kui asustusüksuses, alevis ja alevikus ning küla tiheasustusega alal.
[RT IV, 23.11.2022, 4 - jõust. 26.11.2022]

2. peatükk Heakorra nõuded ja kohustused heakorra tagamiseks 

§ 3.   Heakorratööde teostaja

  (1) Kinnistu ja puhastusala heakorratööde eest vastutab kinnistu omanik.
[RT IV, 23.11.2022, 4 - jõust. 26.11.2022]

  (2) Heakorratöid Põlva valla munitsipaalomandis oleval territooriumil (teed, tänavad, haljasalad, pargid, supluskohad, mänguväljakud jne) teostab Põlva Haldusteenistus.

  (3) Põlva linna kõnniteedel teostab lume- ja libedusetõrjet Põlva Haldusteenistus.

§ 4.   Heakorra nõuded avalikus kohas

  (1) Üldkasutatavad haljasalad peavad olema niidetud, kõnniteedega piirnevate puude ja põõsaste oksad lõigatud, hekid pügatud, lehed riisutud ning jäätmed ja praht koristatud.

  (2) Ühissõidukipeatused ja ühiskondlike hoonete välitrepid peavad olema puhastatud ning talvel teostatud lume- ja libedusetõrje.

  (3) Avalikus kasutuses oleva mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama atraktsioonide ohutuse ja heakorra. Mänguväljaku kasutajale potentsiaalselt ohtlikud atraktsioonid tuleb viivitamatult demonteerida või tagada muul viisil nende ohutus.

  (4) Teedel ja tänavatel liiklev veose vedaja peab kinnitama ja katma veose selliselt, et välistatud oleks veose sattumine teele ja tänavale. Vedaja kohustub esimesel võimalusel koristama peale- ja mahalaadimisel või vedamise ajal maha kukkunud asjad/esemed, materjalid jms. Ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult teavitada Päästeametit ja tee omanikku.

  (5) Sõiduki parkimisel avalikus kohas tuleb jälgida, et see ei takistaks lume- ja libedusetõrje ning heakorratööde teostamist ega prügiauto ligipääsemist jäätmekonteineritele.
[RT IV, 23.11.2022, 4 - jõust. 26.11.2022]

  (6) Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud:
  1) reostada ja risustada valla territooriumi ning kahjustada ehitisi ja muid objekte;
  2) kahjustada haljasalasid või teisi rohealasid ja seal kasvavaid puid, põõsaid ning taimi;
  3) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid, paigaldada väikevorme, sealhulgas jäätmemahuteid, pinke, piirdeid, info- ja reklaamistende jms ilma kinnistu omaniku nõusolekuta;
  4) sõita mootorsõidukiga või parkida mootorsõidukit või haagist ilma kinnistu omaniku nõusolekuta selleks mitteettenähtud kohas, sealhulgas kõnniteel, haljasalal, pargis, rannas, kalmistul, mänguväljakul, suusa- ja matkaradadel, staadionil;
  5) pesta veekogudes ja nende vahetus läheduses sõidukeid ja reostada veekogusid muul moel;
  6) suplushooajal ujutada supluskohtades lemmikloomi;
[RT IV, 23.11.2022, 4 - jõust. 26.11.2022]
  7) kuhjata sõidu- ja kõnniteele lund;
  8) prügi mahapanek selleks mitte ettenähtud kohas;
  9) ladustada ja hoida kütte-, ehitus- või muud materjali väljaspool oma kinnistut üldkasutataval alal. Erandjuhul, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud kütte-, ehitus- või muu materjali mahalaadimine üldkasutataval alal Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) nõusolekul tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja ala heakorrastatakse mõistliku aja jooksul ning ei takistata liiklust ja hooldustööde teostamist;
  10) parkida romusõidukit või hoida vanarauda avalikul teel või muul üldkasutataval alal;
  11) muud tegevused, mis on seadusega või seaduse alusel kehtestatud õigusaktidega keelatud.

§ 5.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused

  (1) Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
  1) tegema heakorratöid oma kinnistu piires ja hoidma korras ehitised;
  2) eemaldama oma kinnistul istandiku, puu, põõsa või selle oksad, mis varjavad liikluskorraldusvahendeid või nähtavust või takistavad liiklemist teel;
  3) puhastama regulaarselt oma kinnistul paiknevad sadeveekraavid ning truubid, tagades vee tõrgeteta äravoolu;
  4) tagama oma kinnistul asuvatele tuletõrje veevõtukohtadele vaba juurdepääsu;
  5) rajama ja korras hoidma prügikonteinerite hoiukohad ning juurdepääsuteed nendele;
  6) paigaldama hoonele koha-aadressi numbrimärgi ning tagama selle nähtavuse;
  7) eemaldama ehitiste seintelt või piiretelt sinna omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated, reklaami ning illegaalse grafiti;
  8) tagama avalikult kasutatava hoone juurdepääsutee ja välistrepi heakorra ja tegema lume- ja libedustõrjet;
  9) tagama kinnistul asuvate ohtlike objektide (kaev, auk, süvend jms) ohutuse;
  10) sulgema sissepääsud kasutuses mitteolevasse ehitisse;
  11) niitma looduslikku rohumaad, karjamaad ja kasutusest väljajäänud põllumajandusmaad vähemalt üks kord aastas ajavahemikul 1. juuli kuni 31. juuli, kasutades servast-serva või keskelt‑lahku niitmise meetodit. Kohustus ei laiene maadele, millele on taotletud pindalatoetust.
  12) hoidma kütte-, ehitus- või muud materjali tänava äärses õue osas piirdeaiast või hekist madalamal ning inimesi ja vara mitteohustaval viisil;
  13) romusõidukid üle andma tootja või tootja esindaja määratud kogumiskohta, lammutuskotta või vanametalli kogumiskohta;
  14) vältima kinnistult igasuguse materjali (savi, killustik, liiv, freespuru, muld jms), pori, sõnniku, läga, jäätmete jm kandumist kõnni- ja sõiduteele ning naaberkinnistule.

  (2) Tiheasustusalal on kinnistu ja ehitise omanik lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu piirdeaia või heki;
  2) lõikama istandike, puude ja põõsaste oksad, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire. Tänava ääres kasvavate puude võrad, samuti kõnniteele ulatuvate põõsaste oksad lõigatakse kolme meetri kõrguseni;
  3) hoidma korras hoone ja rajatise ümbruse ning hoone fassaadi;
  4) eemaldama hoone katuselt, räästast või muudest kohtadest varisemisohtlikud kivid, plaadid, katkise klaasi, samuti lume ja jää;
  5) niitma kinnistut regulaarselt, et heintaime kõrgus ei ületaks 15 cm ning Põlva linnas ja Põlva valla alevikes ka puhastusala;
  6) niitma kinnistud, mis on suuremad kui üks hektar vähemalt kaks korda aastas hiljemalt 15. juuniks ja 31. juuliks.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 6 nimetatud kohustus ei laiene Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti põllumassiivide registris olevate ja põllumajandussihtotstarbeliselt kasutatavate maade osas.

§ 6.   Nõuded küttekoldevälise tule tegemisel

  Küttekoldevälise (lõke, suitsuahi jm) tule tegemisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetest.

§ 7.   Tehnovõrgu omaniku kohustused

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu asukohas, kusjuures kaevupea peab olema tolmuvaba teekattega või haljasalaga ühes tasapinnas;
  3) tähistama ohtlikud kohad turvalisuse tagamiseks.

§ 8.   Müügikoha omaniku kohustused

  Müügikoha omanik on kohustatud:
  1) tagama müügikoha ja selle ümbruse puhtuse ning heakorratööde teostamise;
  2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ning korraldama nende regulaarse tühjendamise.

§ 9.   Üksikpuude raie tiheasustusalal

  Üksikpuude raiumise loa andmise tingimused ja korra kehtestab vallavalitsus.

3. peatükk Koormise kehtestamine 

§ 10.   Koormise olemus

  Koormis on füüsilisele ja juriidilisele isikule, kes on Põlva vallas asuva kinnisasja omanik või kes Põlva vallas lepingulisest suhtest tulenevalt kasutab ja valdab maa-ala (edaspidi nimetatud kohustatud isik), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 36 lõike 3 alusel kehtestatud kohustus teha töid Põlva valla heakorraeeskirja täitmiseks.

§ 11.   Koormise ulatus, täitmise tingimused ja kord

  (1) Kohustatud isik peab oma kulul tegema tööd, mis tagab tema omandis või valduses ja kasutuses oleval kinnistul heakorranõuete täitmise.

  (2) Koormis tuleb täita kolme tööpäeva jooksul ajast, mil kohustatud isikule sai teatavaks asjaolu, et heakorranõue või nõuded ei ole täidetud.

  (3) Kui vallavalitsus on ükskõik millisel viisil juhtinud kohustatud isiku tähelepanu asjaolule, et kohustatud isik ei ole heakorranõudeid täitnud, tuleb koormis täita vallavalitsusega kokku lepitud aja jooksul või hiljemalt kolme tööpäeva jooksul vallavalitsuse tehtud tähelepanekust arvates.

§ 12.   Koormise täitmine teise isiku poolt

  Kohustatud isik võib oma arvel lasta koormise täita teisel isikul, kuid jääb ise koormise täitmise eest vastutavaks.

§ 13.   Koormise täitmise asendamine vallaeelarvesse raha maksmisega

  (1) Kohustatud isik võib taotleda Põlva Vallavolikogult (edaspidi vallavolikogu) luba maksta koormise täitmise tagamiseks raha. Koormise isikliku täitmise asendamine koormise täitmiseks raha maksmisega peab olema põhjendatud asjaoludega, miks isik ise ei ole võimeline või ei saa koormist isiklikult täita.

  (2) Luba asendada koormise täitmine valla eelarvesse koormise täitmiseks raha maksmisega antakse kuni üheks eelarveaastaks (1. jaanuarist 31. detsembrini) ning taotlus selleks tuleb esitada hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. oktoobriks.

  (3) Taotlus koormise kohustuse asendamiseks koormise täitmiseks vajaliku rahasumma maksmisega esitatakse vallavalitsusele. Taotluses märgitakse
  1) koormiskohustusega isiku (taotluse esitaja) nimi, sünniaeg või isikukood; juriidilise isiku puhul nimetus, registrikood ja esindusõigusega isiku nimi;
  2) koormiskohustusega ala aadress või asukoht;
  3) põhjus koormise täitmise asendamiseks raha maksmisega;
  4) periood, mille jooksul soovitakse koormise täitmine asendada raha maksmisega;
  5) taotluse esitaja allkiri.

  (4) Vallavalitsus selgitab taotluses märgitud asjaoludest lähtuvalt välja koormise täitmiseks vajalike tööde maksumuse.

  (5) Koormise täitmise rahaga asendamise eeldatavast maksumusest teavitab vallavalitsus taotluse esitajat. Kui taotluse esitaja on nõus hindamiskriteeriumide alusel välja selgitatud eeldatava hinna tasumisega, esitab ta selleks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse.

  (6) Taotlus koos koormise täitmise eeldatava hinnaga esitatakse vallavolikogule, kes otsustab koormise täitmise asendamise raha maksmisega, vormistades selle otsusega. Otsuses märgitakse muu hulgas koormise asendamiseks makstava raha valla eelarvesse tasumise kord. Taotlejaga kokkuleppel makstakse raha kas ühe maksena või perioodiliste maksetena.

  (7) Vallavalitsusel on kohustus pidada arvestust alade üle, kus koormise täitmine on asendatud valla eelarvesse raha maksmisega.

4. peatükk Vastutus ja järelevalve 

§ 14.   Heakorra eeskirja rikkumine

  (1) Eeskirja rikkumise või koormise täitmata jätmise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 662 alusel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud väärteo kohtuvälised menetlejad on vastavalt oma pädevusele vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet ning Keskkonnainspektsioon.

§ 15.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsuse poolt määratud teenistujad.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. märtsil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json