HaridusKool

Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö toetamise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2022, 13

Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö toetamise kord

Vastu võetud 11.09.2019 nr 75
RT IV, 19.09.2019, 4
jõustumine 01.10.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.11.2022RT IV, 23.11.2022, 726.11.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, spordiseaduse § 3 punkti 2 ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Võru valla eelarvest igaks eelarveaastaks kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamiseks toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, menetlemist, finantseerimist, aruandlust ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on arendada ja mitmekesistada Võru valla kultuuri-, spordi- ja noorsootööd.

§ 3.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja üksikisikud, kes tegutsevad:
  1) Võru valla haldusterritooriumil ning tegelevad valla eri piirkondade elanikele huvialase tegevuse ja meelelahutuse võimaluste pakkumisega;
  2) Võru valla haldusterritooriumil ning tegelevad vanade traditsioonide ja rahvakultuuri edendamisega, arendamisega ning säilitamisega.

  (2) Toetuse andmisest võib keelduda juhul kui:
  1) taotleja ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele;
  2) taotleja ei ole esitanud eelneva toetuse kasutamise kohta aruannet;
  3) taotleja ei ole täitnud toetuse tagasimakse nõuet;
  4) taotleja ei ole esitanud taotluse menetleja poolt määratud tähtajaks täiendavaid dokumente;
[RT IV, 23.11.2022, 7 - jõust. 26.11.2022]
  5) taotleja ei võimalda teostada järelevalvet.

  (3) Erandjuhud, mis ei ole käesolevas korras reguleeritud, lahendab Võru Vallavalitsus (edaspidi Vallavalitsus) haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni vabade eelarveliste vahendite olemasolul või nende puudumisel valla reservfondist.

2. peatükk Toetuse liigid 

§ 4.   Toetuse liigid

  (1) Toetust eraldatakse tegevusteks ja kuludeks, mis on otseselt vajalikud Võru valla kultuuri-, spordi- ja noorsootöö arendamiseks ja mitmekesistamiseks.

  (2) Toetuse liigid on:
  1) kultuuritegevuse edendamine ja mitmekesistamine (sh ürituste korraldamine ja rahvakultuuri säilitamine);
  2) sporditegevuse edendamine ja spordiürituste korraldamine;
  3) noorsootöö edendamine ja ürituste korraldamine;
  4) projektitoetus, st erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimise (omaosaluse) toetamine.

§ 5.   Kultuuritegevuse edendamise ja mitmekesistamise toetus

  Toetust antakse:
  1) avalike kultuuriürituste korraldamiseks (toetuse määramisel arvestatakse ürituse seotust traditsioonidega, jätkusuutlikust, suunatust erinevatele sihtrühmadele ning uuenduslikkust);
  2) suursündmustes ja rahvusvahelistes programmides osalemiseks;
  3) kultuurialaste õppepäevade (võistlused, laagrid, seminarid jmt) korraldamiseks;
  4) kultuurivaldkonda kuuluvate teoste väljaandmiseks (sh pärimuskultuuri ning loomeinimeste mälestuste ja tegevuste jäädvustamine, kodukohaga seotud raamatute väljaandmise toetamine);
  5) [kehtetu - RT IV, 23.11.2022, 7 - jõust. 26.11.2022]
  6) kultuurikollektiivide esinemistega seotud osalustasudeks.

§ 6.   Sporditegevuse edendamise ja spordiürituste korraldamise toetus

  Toetust antakse:
  1) rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elava isiku kehakultuuri- ja spordiharrastustele ning terviseedendamisele kaasaaitavate projektide elluviimiseks;
  2) rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elava isiku osalemiseks maakonna võistlustel, Eesti meistrivõistlustel ning rahvusvahelistel võistlustel;
  3) Võru vallas tegutseva spordiorganisatsiooni võistkonna osalemiseks maakonna võistlustel, Eesti meistrivõistlustel või rahvusvahelistel võistlustel;
  4) spordirajatiste inventari korrastamiseks, spordivahendite soetamiseks;
[RT IV, 23.11.2022, 7 - jõust. 26.11.2022]
  5) spordiorganisatsioonide tegevuskuludeks (va delegeeritud või lepinguga haldusülesannete täitmine).

§ 7.   Noorsootöö edendamise ja ürituste korraldamise toetus

  Toetust antakse:
  1) noortetegevuste ja ürituste korraldamiseks;
[RT IV, 23.11.2022, 7 - jõust. 26.11.2022]
  2) noorte vallaüleste ürituste väljasõitude transpordikuludeks;
  3) rahvusvahelistes noorteprogrammides osalemiseks;
  4) noorte(le) koolituste ja seminaride korraldamiseks.

§ 8.   Projektitoetus

  Projektitoetust eraldatakse erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimise (omaosaluse) toetamiseks.

3. peatükk Abikõlblikud kulud ja toetuse määr 

§ 9.   Abikõlblikud kulud

  Abikõlblikud kulud on:
  1) ürituste läbiviimise ja korraldamise transpordikulud;
  2) ürituse esinduskulud;
  3) info- ja teavitustegevusega seotud kulud;
  4) juriidilise- või füüsilise isiku käest ostetavate teenuste ja toodete kulud;
  5) rahvarõivaste soetamiskulud ja täiendamiskulud va jalanõud (vajalik kaks võrdlevat hinnapakkumist);
  6) pärimuskultuuri ning loomeinimeste mälestuste ja tegevuste jäädvustamise, kodukohaga seotud raamatute väljaandmise kulud (vajalik kaks võrdlevat hinnapakkumist).

§ 10.   Mitteabikõlblikud kulud

  Mitteabikõlblikud kulud on:
  1) avalike ürituste toitlustamise ja toidukaupade ostmise kulud;
[RT IV, 23.11.2022, 7 - jõust. 26.11.2022]
  2) organisatsioonide liikmemaksud;
  3) vara soetamine eraisikule;
  4) raamatupidamisteenus ja projektijuhtimisega seotud tasu.

§ 11.   Toetusumma ja omafinantseeringu määr

  (1) Maksimaalne toetussumma taotluse kohta on kuni 6000 eurot.
[RT IV, 23.11.2022, 7 - jõust. 26.11.2022]

  (2) Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% taotluse abikõlblike kulude kogumaksumusest.

  (3) Spordiorganisatsioonide haldus- ja majanduskulude toetuse määr on kuni 90%.

  (4) Projektitoetuse kaasfinantseering on kuni 90% ühe projektitaotluse kohta.

4. peatükk Toetuse taotlemine, menetlemine ja aruandlus 

§ 12.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Vallavalitsusele vormikohane taotlus järgmise eelarveaasta toetuse saamiseks jooksva eelarveaasta 1. detsembriks.

  (2) Taotlus projektitoetuse kaasfinantseeringu (omaosaluse) saamiseks erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavatele projektidele esitatakse Vallavalitsusele jooksvalt eelarveaasta jooksul.

  (3) Toetuse taotlemisel märgitakse taotlusesse järgmised andmed:
  1) taotleja (esindaja) nimi, kontaktandmed ja arvelduskonto number;
  2) tegevusvaldkond, millele toetust taotletakse;
  3) tegevuse toetuse taotlemise põhjendus, iseloomustus (eesmärk, vajadus, tegevused, kestvus, ajakava) ning maksumus (taotletav summa, üldmaksumus).

  (4) Toetuse taotluses tuleb ära näidata projekti tegevusele muudest programmidest taotletavad või rahuldatud toetuse ja omaosaluse summad.
[RT IV, 23.11.2022, 7 - jõust. 26.11.2022]

§ 13.   Toetuse taotluse menetlemine

  (1) Tähtajaks esitatud taotlused vaatab 20 tööpäeva jooksul läbi kultuurispetsialist või Vallavalitsuse poolt määratud isik (edaspidi menetleja).
[RT IV, 23.11.2022, 7 - jõust. 26.11.2022]

  (2) Puuduste esinemisel teavitab menetleja toetuse taotlejat puudustest ning annab täiendava tähtaja kuni 10 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Juhul kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud taotlus ning menetlus toetuse saamiseks lõpetatakse.

  (3) Taotluse menetlejal on õigus nõuda taotlejatelt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

  (4) Projektitoetuse kaasfinantseeringu (omaosaluse) toetuse määra otsustab Vallavalitsus.

§ 14.   Toetuse taotluse finantseerimine ja aruandlus

  (1) Otsuse toetuse määramise või mittemääramise kohta teeb hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjon (edaspidi komisjon) arvestades sealjuures:
  1) valla eelarveliste vahendite olemasolu;
  2) projekti, objekti või tegevuse kooskõla valla arengukavaga või olulisust Võru valla üldise arengu seisukohalt;
  3) toetuse eelarve kulude põhjendatust;
  31) Vallavalitsuse kinnitatud hindamiskriteeriumeid;
[RT IV, 23.11.2022, 7 - jõust. 26.11.2022]
  4) taotleja võimekust projekti elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
  5) projekti elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite, sh taotleja omafinantseeringu olemasolu.

  (2) Komisjon võib teha toetuse taotlejale ettepaneku taotluses sisalduvate tegevuste ja eelarve muutmiseks.

  (3) Toetused kuni 500 eurot makstakse toetuse taotlejale komisjoni protokollilise otsuse alusel kuludokumendi ja selle tasumist tõendava dokumendi esitamisel või taotleja ja Vallavalitsuse vahel sõlmitud toetuslepingu alusel.
[RT IV, 23.11.2022, 7 - jõust. 26.11.2022]

  (4) Toetused üle 500 euro makstakse välja taotleja ja Vallavalitsuse vahel sõlmitud vastavasisulise toetuslepingu alusel.
[RT IV, 23.11.2022, 7 - jõust. 26.11.2022]

  (5) Toetus kantakse 30 kalendripäeva jooksul alates toetuse määramisest taotleja arvelduskontole.

  (6) Toetuse saaja on kohustatud esitama lepingus märgitud tähtajaks vormikohase aruande toetuse sihipärase kasutamise kohta.

  (7) Aruandes märgitakse järgmised andmed:
  1) taotleja (esindaja) nimi, kontaktandmed ja arvelduskonto number;
  2) tegevusvaldkond, millele toetust taotleti, üldmaksumus, omaosalus ja eraldatud toetuse suurus;
  3) kokkuvõte toetuse kasutamisest, analüüs (tegevused, nõrkused), elluviidud tegevused.

  (8) Võru valla toetuse abil rahastatud tegevus tuleb tähistada sellest teavitava infoga. Selleks tuleb toetuse saajal kasutada Võru valla logo või lisada lause „Tegevust toetab Võru vald“.
[RT IV, 23.11.2022, 7 - jõust. 26.11.2022]

  (9) Korra rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab Vallavalitsus.

5. peatükk Järelevalve toetuse kasutamise üle 

§ 15.   Järelevalve

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse sihipärast kasutamist.

  (2) Toetuse sihipärast kasutamist kontrollib menetleja.

  (3) Korra nõuete rikkumise korral on Vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine ja nõuda toetuse tagastamist.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobrist 2019.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json