HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Teiste omavalitsusüksuste munitsipaal- ja erahuvikoolides õppimise toetamise kord

Teiste omavalitsusüksuste munitsipaal- ja erahuvikoolides õppimise toetamise kord - sisukord
Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2014, 10

Teiste omavalitsusüksuste munitsipaal- ja erahuvikoolides õppimise toetamise kord

Vastu võetud 11.12.2014 nr 14
jõustumine 01.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel Sindi linnas elavate, kuid teiste linnade või valdade Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud munitsipaal- või erahuvikoolides (edaspidi teiste omavalitsusüksuste huvikoolid) õppivate seitsme- kuni üheksateistaastaste õppurite huvihariduse omandamise toetamist.

§ 2.   Toetuse suurus ja andmise kord

  (1) Sindi linn toetab teise omavalitsusüksuse huvikoolis õppimist ühe huviala õppekava ulatuses.

  (2) Toetuse saamiseks esitab õppuri seaduslik esindaja Sindi Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) kirjaliku taotluse, mille alusel linnavalitsus väljastab taotluses märgitud huvikoolile garantiikirja. Garantiikiri kehtib üks õppeaasta.

  (3) Taotluse ja garantiikirja vormi kinnitab linnavalitsus.

  (4) Toetuse suurus on:
  1) munitsipaalhuvikooli puhul kooli pidaja kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus;
  2) erahuvikooli puhul 160 eurot õppeaastas.

  (5) Sindi linn ei toeta huvihariduse omandamist teise omavalitsusüksuse muusikakooli ettevalmistusklassis ega põhiõppe erialadel, mida õpetatakse K. J. Rammi nimelises Sindi Muusikakoolis.

  (6) Käesoleva paragrahvi 5 lõiget ei rakendata:
  1) kui õpilane on asunud õppima teise omavalitsusüksuse muusikakooli enne 1. septembrit 2010;

  (7) Toetus kantakse teise omavalitsusüksuse huvikooli pangakontole igakuiselt esitatud arve alusel.

  (8) Toetust saava õppuri seaduslik esindaja on kohustatud viivitamatult teatama linnavalitsusele õppuri lahkumisest huvikoolist. Toetuse maksmine lõpetatakse huvikoolist lahkumisele järgnevast kuust.

  (9) Sindis elavate, kuid teiste omavalitsusüksuste huvikoolides õppijate arvestust peab linnavalitsus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Sindi Linnavolikogu 10. märtsi 2011 määrus nr 21“ Teiste omavalitsuste huvikoolide ja erahuvikoolide rahastamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.

  (3) Määruse rakendamise suhtes tekkinud vaided lahendab linnavalitsus.

Toomas Asi
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json