Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Rapla valla eelarvest spordiorganisatsioonidele ja -ühendustele tegevustoetuse eraldamise kord

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2014, 22

Rapla valla eelarvest spordiorganisatsioonidele ja -ühendustele tegevustoetuse eraldamise kord

Vastu võetud 16.12.2014 nr 27

Määrus kehtestatakse Rapla Vallavolikogu 26. aprilli 2007. a määruse nr 15 “Rapla valla eelarves mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord” paragrahvi 2 lõike 7 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Rapla valla eelarvest spordiharrastusele ettenähtud tegevustoetuse (edaspidi toetus) eraldamise kord spordiobjektide haldamiseks ja tegevuskulude katteks.

§ 2.  Eesmärk

  Spordiorganisatsioonidele ja -ühendustele toetuse andmise eesmärgiks on soodustada ja luua tingimused spordi
harrastamiseks ja sportlikuks eluviisiks Rapla valla elanikele.

§ 3.  Mõisted

 (1) Spordiklubi käesoleva korra tähenduses on Rapla valla territooriumil registreeritud mittetulundusühing, mille põhitegevuseks on spordi ja kehakultuuri tutvustamine ning propageerimine ja treeningute, võistluste ja ürituste organiseerimine.

 (2) Treener selle korra tähenduses on sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on omistatud kutsestandardikohane treeneri kvalifikatsioon.

2. peatükk TEGEVUSTOETUSE JAGUNEMINE 

§ 4.  Toetuse liigid

 (1) Rapla valla eelarvest eraldatav spordiklubide toetus jaguneb:
 1) tegevustoetus;
 2) esindusvõistkonna toetus;
 3) spordiõppetoetus.

 (2) Käesolev kord ei reguleeri spordiõppe toetamiseks eraldatavate vahendite jaotamist.

§ 5.  Tegevustoetus

 (1) Spordiklubi tegevustoetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks Rapla valla eelarvest antav toetus Rapla Maakonna Spordiliidule, SA-le Rapla Spordirajatised ja Rapla võimla lepingulisele valdajale regulaarse sporditegevusega seotud tegevuskulu katmiseks.

 (2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
 1) tegeleb aktiivselt Rapla vallas harrastus- ja/või võistlusspordi arendamise eesmärgil;
 2) juriidiline asukoht on Rapla vald;
 3) on nõuetekohaselt täitnud eelneval aastal Rapla valla eelarvest saadud toetuse kasutamise lepingus sätestatud tingimused;
 4) puuduvad võlgnevused Rapla valla ees;
 5) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

§ 6.  Esindusvõistkonna toetus

 (1) Esindusvõistkonna toetus on kalendriaastal valla eelarvest määratud toetus Rapla valla esindusvõistkonnale. Esindusvõistkonna nimetab üheks kalendriaastaks käesolevas korras sätestatu alusel Rapla Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

 (2) Esindusvõistkonnaks nimetatava spordiklubi võistkond peab vastama järgmistele tingimustele:
 1) spordiklubi tegeleb aktiivselt Rapla vallas harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil ning osaleb üleriigilistel tiitlivõistlustel;
 2) spordiklubi on vastava spordialaliidu või - föderatsiooni kaudu Eesti Olümpiakomitee liige;
 3) spordiklubis on Rapla Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt taotluse vastavaks tunnistamise otsuse hetke seisuga käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 2 sätestatud nõuetele vastav treener, kui vastava spordiala treenerile on Eestis ette nähtud treeneri kvalifikatsiooniga vastav tase;
 4) spordiklubi juriidiline asukoht on Rapla vald;
 5) spordiklubi on nõuetekohaselt täitnud eelneval aastal Rapla valla eelarvest saadud toetuse kasutamise lepingus sätestatud tingimused;
 6) spordiklubil puuduvad võlgnevused Rapla valla ees;
 7) spordiklubi on tähtaegselt esitanud Eesti Spordiregistrile nõuetekohased andmed;
 8) spordiklubi suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

 (3) Esindusvõistkonna nimetamisel on aluseks eelkõige tulemuste saavutamine üleriigilistel või rahvusvahelistel võistlustel.

 (4) Esindusvõistkonnaks nimetamise järgmiseks kalendriaastaks otsustab volikogu hiljemalt 1. detsembriks paragrahvi 7 lõikes 2 nimetatud taotluse alusel.

3. peatükk TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED  

§ 7.  Taotlusele esitatavad nõuded

 (1) Tegevustoetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) andmed taotleja kohta (nimi, registrikood ja kontaktandmed);
 2) hoone, ruumi või rajatise aadress, kus toimub taotleja regulaarne tegevus;
 3) lühiülevaade taotleja tegevusest taotluse esitamise aastal ja järgneval kalendriaastal;
 4) järgmise kalendriaasta kavandatav eelarve (peab sisaldama andmeid ka omafinantseeringu ja teiste toetuste kohta);
 5) kinnitus, et taotleja vastab käesolevas korras sätestatud nõuetele ja esitatud andmete õigsuse kohta.

 (2) Esindusvõistkonna toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) andmed taotleja kohta (nimi, registrikood ja kontaktandmed);
 2) andmed harrastatava spordiala ja spordiala liitu või -föderatsiooni kuulumise kohta;
 3) hoone, ruumi või rajatise aadress, kus toimub taotleja regulaarne sporditegevus;
 4) kui taotleja regulaarne tegevus ei toimu hoones või rajatises, esitab taotleja andmed regulaarse sporditegevuse asukoha kohta (kohanimi, terviserada vms objekti nimi);
 5) andmed treenerite kohta, sh nende kvalifikatsiooni kohta;
 6) lühiülevaade taotleja tegevusest taotluse esitamise aastal ja järgneval kalendriaastal ning eelmise kalendriaasta saavutuste ülevaade;
 7) harrastajate, treeningrühmade ja/või võistkondade arv koos spordiala näitamisega;
 8) järgmise kalendriaasta kavandatav eelarve (peab sisaldama andmeid ka omafinantseeringu ja teiste toetuste kohta);
 9) kinnitus, et taotleja vastab käesolevas korras sätestatud nõuetele ja esitatud andmete õigsuse kohta.

 (3) Taotlus peab olema allkirjastatud taotleja seadusjärgse esindusõigusega või volitatud isiku poolt.

 (4) Taotluse vormid kinnitab vallavalitsus.

 (5) Taotleja nõuetele vastavust on õigus kontrollida kogu taotluse menetlemise vältel. Kui saab teatavaks asjaolu, et taotleja ei vasta käesoleva korra nõuetele, on õigus jätta taotlus rahuldamata või toetus välja maksmata.

4. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE, LÄBIVAATAMINE JA MÄÄRAMINE 

§ 8.  Toetuse taotlemine, läbivaatamine ja määramine

 (1) Taotlus koos nõutud dokumentidega tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt jooksva aasta 1. oktoobriks.

 (2) Tegevustoetuse taotluse laekumisel kontrollib valdkonna juht 10 tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtajaks esitatud dokumentide olemasolu ja vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel antakse puuduste kõrvaldamiseks kuni kümme tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, menetlus toetuse saamiseks lõpetatakse.

 (3) Valdkonna nõukogu vaatab taotlused läbi ning teeb vallavalitsusele ettepanekud toetuste kohta hiljemalt 30. novembriks.

 (4) Vallavalitsus otsustab toetuse määramise hiljemalt ühe kuu jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist.

 (5) Pärast toetuse määramist sõlmib vallavalitsus toetuse saajaga lepingu. Leping sõlmitakse ühe kuu jooksul arvates vallavalitsuse korraldusest toetuse määramiseks. Lepinguga sätestatakse:
 1) toetuse suurus;
 2) toetuse saamise otstarve ja toetuse ülekandmise tähtaeg ja/või maksegraafik;
 3) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
 4) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
 5) poolte muud õigused ja kohustused.

 (6) Juhul, kui taotleja ei sõlmi käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud tähtaja jooksul lepingut või keeldub lepingu sõlmimisest, loetakse taotleja toetusest loobunuks ning raha ei eraldata.

 (7) Toetuse saajal on õigus toetuse kasutamise leping ennetähtaegselt lõpetada, kui ilmnevad lepingu täitmist takistavad vältimatud asjaolud.

 (8) Toetusest loobumise ja toetuse kasutamise lepingu ennetähtaegse lõpetamise kohta esitab toetuse saaja vallavalitsusele avalduse, milles märgitakse ära lepingust taganemise põhjus ning kuupäev, millal soovitakse lepingut lõpetada ja tagastatakse kasutamata toetus.

5. peatükk ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 9.  Aruanne ja selle esitamine

 (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama hiljemalt kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest vormikohase aruande eelmisel kalendriaastal püsitoetusteks saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta.

 (2) Aruande vormi kinnitab vallavalitsus.

§ 10.  Järelevalve

  Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsus. Järelevalve teostajal on õigus:
 1) nõuda sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente ning kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas;
 2) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
 3) otsustada lepingu lõpetamine ning nõuda makstud toetus tagasi, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid.

6. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.

Ilvi Pere
Vallavanem

Ants Soodla
Vallasekretär