HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Võhma Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2014, 36

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 17.12.2014 nr 17
jõustumine 01.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  Käesoleva määruse eesmärgiks on kehtestada ühtne kord rahvastikuregistri andmetel Võhma linnas elavate üldhariduskoolides õppivate 6-19 aastaste laste ja noorte (edaspidi õppur) huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks linna eelarvest.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetus (edaspidi toetus) on linna poolne toetus huvikoolile või huvitegevust pakkuvale eraõiguslikule juriidilisele isikule tegevuskulu osaliseks kompenseerimiseks.

  (2) Toetatakse osaliselt õppuri õppimist ühes huviharidust või –tegevust osutava organisatsiooni tegevuses.

  (3) Toetuse taotlejaks on õppur või tema seaduslik esindaja.

  (4) Toetust eraldatakse Võhma linna eelarves selleks ettenähtud vahenditest.

  (5) Toetuse suurus eurodes fikseeritakse huvikoolile või huvitegevuse pakkujale esitatud garantiikirjas.

  (6) Lõikes 5 nimetatud toetuse maksimaalne suurus on:
  1) munitsipaalhuvikooli puhul koolipidajaga kokkulepitud summa;
  2) huvitegevust pakkuva eraõiguslik juriidilise isiku puhul kuni 120 eurot aastas.

§ 3.   Toetuse taotlemine ja määramine

  (1) Toetuse taotlemiseks peab taotleja esitama linnavalitsusse käesoleva määruse lisas (lisa 1) oleva avalduse.

  (2) Otsuse toetuse määramise või mittemääramise kohta teeb linnavalitsus 10 päeva jooksul ja teavitab sellest taotlejat.

  (3) Toetus kantakse huvikooli või huvitegevuse pakkuja pangakontole nende poolt esitatud arvete alusel.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Leida Kuld
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 

/otsingu_soovitused.json