Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Toila valla külavanema statuut

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2014, 47

Toila valla külavanema statuut

Vastu võetud 17.12.2014 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 58 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolevas statuudis loetakse aleviku- või külaelanikuks (edaspidi külaelanik) isikut, kes on vähemalt 18 aastane ja kelle elukoht on registreeritud rahavstikuregistris vastavas alevikus või külas.

  (2) Toila valla aleviku või küla (edaspidi küla) huve esindab ja kaitseb vastava küla aleviku- või külavanem (edaspidi külavanem).

  (3) Ühist piiri omavatel küladel võib olla ühine külavanem.

  (4) Külavanem on aus, sõnapidaja ja aktiivne külaelanik.

  (5) Külavanema töö on üldjuhul ühiskondlik töö ja ei kuulu tasustamisele. Võimalike kulude kompenseerimise korra kinnitab vallavalitsus.

  (6) Valitsuse poolt külavanemale antud ülesannete täitmine sätestatakse külavanema ja vallavalitsuse vahelise lepinguga.

  (7) Külavanema ning tema asendaja kohuseid võib täita ainult selle küla või ühise külavanema puhul nende külade külaelanik.

  (8) Külavanema äraoleku ajaks määrab külavanem oma asendaja, teatades sellest kirjalikult vallavalitsusele.

  (9) Külavanema volitused lõpevad:
  1) külaelanike poolt külavanemale käesolevale statuudile vastava umbusalduse avaldamisega või uue külavanema valimisega;
  2) külavanema loobumisega ametist;
  3) külavanema elama asumisega teise asumisse;
  4) külavanema poolt oma kohustuste täitmata jätmisega;
  5) külavanema surmaga.

  (10) Külaelanike kogunemiseks on külaelanike koosolek.

§ 2.   Külavanema kohustused

  (1) Esindada ja kaitsta külaelanike huve.

  (2) Korraldada infovahetust vallavolikogu, vallavalitsuse ning külaelanike vahel.

  (3) Esitada kirjalikult külaelu puudutavad probleemid ja küsimused volikogule või valitsusele arutamiseks.

  (4) Teavitada vallavalitsust külas elavatest abivajajatest ning aidata vallavalitsusel korraldada nende abistamist.

  (5) Olla vallavalitsusele ja külaelanikele sidevahendite kaudu kättesaadav.

  (6) Näidata üles aktiivsust ja propageerida külaelanike omaalgatusvõimet, juhtida ja organiseerida külas üritusi ja ühistegevust.

  (7) Olla kursis valla, maakondlike ja üleriigiliste küla ja kodukandi liikumist puudutavate õigusaktide, päevakajaliste probleemide ja üritustega.

  (8) Korraldada küla arengukava koostamine.

  (9) Osaleda valla arengukava koostamisel.

  (10) Jälgida küla elu puudutavatest valla õigusaktidest kinnipidamist ning olla eestvedajaks heakorratööde korraldamisel külas.

  (11) Teatada vallavalitsuse vastavale ametnikule külas ilmsiks tulnud õigusrikkumistest ning toimunud olulistest sündmustest.

  (12) Kutsuda vähemalt üks kord aastas, hiljemalt 30. septembriks, kokku küla koosolek.

  (13) Teavitada vallavalitsust vähemalt üks kuu ette oma kavatsusest asuda elama teise asumisse või oma ametikohalt tagasi astumisest.

  (14) Ametikohalt tagasi astumisel või ametiaja lõppemisel teha vallavanemale ettepanek kutsuda kokku küla koosolek uue külavanema valimiseks.

§ 3.   Külavanema õigused

  (1) Osaleda volikogu ja valitsuse istungitel, volikogu komisjonide koosolekutel ning vallavalitsuse poolt kokkukutsutud külavanemate nõupidamisel, kus arutatakse ja otsustatakse küla eluolu ja arengut puudutavaid küsimusi, sealhulgas valla arengukava aruteludel.

  (2) Saada ning vahendada volikogult ja vallavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku informatsiooni.

  (3) Esitada volikogule (sh. volikogu komisjonidele) ja vallavalitsusele kirjalikke järelpärimisi, mille volikogu(sh. volikogu komisjonid) ja vallavalitsus on kohustatud vastama õigusaktides sätestatud korras.

  (4) Kutsuda kokku külaelanike koosolekuid.

  (5) Korraldada küla ajaloo jäädvustamist.

  (6) Teha ettepanekuid valla eelarve eelnõu koostamise käigus antud küla puudutavate probleemide lahendamisele orienteeritud projektide rahastamiseks, vastavalt küla arengukavale.

  (7) Teha koostööd naaberküladega küsimustes, mis puudutavad vahetult küla.

§ 4.   Külavanema valimine

  (1) Külavanem loetakse valituks, kui selle poolt on vähemalt 50%+1 koosolekul osalenud külaelanikest.

  (2) Koosoleku teade avaldatakse valla kodulehel ja küla teadete tahvlitel.

  (3) Külavanem valitakse kuni viieks aastaks ja on lubatud külavanema korduv tagasi valimine.

  (4) Koosolekul võib osaleda ja hääletada külaelanik.

  (5) Külavanema kandidaadiks võib olla iga vastava küla elanik, kes vastab käesolevas statuudis toodud tingimustele.

  (6) Külavanemaks kandideerija peab andma enne valimisi vastavasisulise kirjaliku nõusoleku.

  (7) Külavanema valimised viib läbi kolmeliikmeline komisjon, mis moodustatakse küla koosolekul vahetult enne külavanema valimist.

  (8) Külavanema valimisete tulemused fikseeritakse protokollis ja sellele lisatakse koosolekul osalenute registreerimisleht ning esitatakse vallavalitsusele 10 (kümne) kalendripäeva jooksul, arvates koosoleku toimumise ajast.

  (9) Protokolli ja koosolekul osalenute registreerimislehe esitab vallavalitsusele külavanema valimiskomisjon.

  (10) Külavanema valimisi jälgib volikogu esimees või tema poolt määratud volikogu liige ja valitsuse liige, kes ei saa olla külavanema kandidaatideks.

§ 5.   Külavanema umbusaldamine

  (1) Külavanema umbusaldamise algatamiseks on tarvis vähemalt 25% vastava küla külaelanike kirjalik ettepanek. Külaelanike arv fikseeritakse vallavalitsuse kantselei poolt ettepaneku esitamise päeva seisuga.

  (2) Umbusalduse avaldamine külavanemale peab olema motiveeritud, vormistatud kirjalikult ja allkirjastatud umbusaldajate poolt.

  (3) Umbusalduse avaldamise algatamise kirjalik ja motiveeritud ettepanek esitatakse vallavalitsusele registreerimiseks.

  (4) Külavanema umbusaldamiseks kutsub vallavanem kokku küla koosoleku ning paneb umbusaldamise ja uue külavanema valimise päevakorda.

  (5) Külavanem loetakse umbusaldatuks, kui selle poolt on vähemalt 50%+1 koosolekul osalenud külaelanikest.

§ 6.   Külaelanike koosolek

  (1) Külaelanike koosolekul arutatakse küla seisukohalt olulisi küsimusi, samuti kuulatakse üks kord aastas külavanema tööaruannet.

  (2) Külaelanike koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord peavad olema ette teatatud vähemalt 2(kaks) nädalat.

  (3) Külaelanike koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab vallavalitsusele vastava küla külavanem või tema asendaja ning vallavalitsus korraldab vastava info avaldamise küla teadetetahvlil ja valla veebilehel.

  (4) Juhul, kui külavanem ei kutsu koosolekut kokku käesoleva korra kohaselt, kutsub koosoleku kokku vallavalitsus vähemalt 10 (kümne) külaelaniku ühiselt allkirjastatud taotluse alusel.

  (5) Külaelanike koosoleku otsus võetakse vastu avalikul hääletamisel lihthäälte enamusega

Roland Peets
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json