Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tallinna linna 2015. aasta eelarve

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.06.2015
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2014, 53

Tallinna linna 2015. aasta eelarve

Vastu võetud 18.12.2014 nr 34
jõustumine 01.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 23 lg 2, § 37 lg 21 ja § 38 lg 1 p 1 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p-de 1 ja 8 ning lg 3 alusel.

§ 1.  Tallinna linna 2015. aasta eelarve kinnitamine

 (1) Kinnitada Tallinna linna 2015. aasta:
 1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
 2) tulude eelarve vastavalt lisale 2;
 3) kulude eelarve vastavalt lisale 3;
 4) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 4;
 5) finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 5;
 6) rahakäibe prognoos vastavalt lisale 6;
 7) eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi vastavalt lisale 7.

 (2) Lisas 3 „Kulude eelarve" toodud amortisatsiooni summad on arvestuslikud, tähisega (a) on märgitud arvestuslikud kulud ja tähisega (ü) on märgitud ülekantavad kulud.

 (3) Lisas 4 „Investeerimistegevuse eelarve" toodud investeerimisprojektide ja -objektide 2015. aasta summad sisaldavad nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavat osa.

§ 2.  Linnavalitsusele volituste andmine

 (1) Lubada linnavalitsusel:
 1) kinnitada ja täpsustada Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste, eelarvepositsioonide ning vajadusel majandusliku sisu lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste saamist eraldatud vahendite ulatuses;
 2) kinnitada Tallinna linna 2014. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2015. eelarveaastasse ja nende jaotus asutuste lõikes;
 3) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste, v.a linnavolikogu kantselei struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus linnavolikogu poolt ametiasutustele kinnitatud töötasu kulude piires;
 4) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga 20 000 000 €. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta lõpuks;
 5) võtta eelarvelaenu 2015. aasta investeeringute katteks mahus kuni 30 000 000 € tähtajaga kuni 25 aastat;
 6) refinantseerida olemasolevaid võlakohustusi;
 7) anda ajutist finantseerimist rahavoogude juhtimise eesmärgil linna sõltuvatele üksustele kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes, tingimusel et finantseering tuleb linnale tagastada aruandeaasta lõpuks;
 8) teha eraldisi lisas 3 ette nähtud kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservist, allahinnatavate nõuete reservist, linna vara ja kohustusega seonduvate toimingute reservist, oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reservist;
 9) lisas 2 asutusele kinnitatud omatulude kavandatust suuremas mahus täitmisel suurendada ning omatulude kavandatust väiksemas mahus täitmisel vähendada vastavale asutusele kavandatud kulutusi.

§ 3.  Eelarve täitmise erisused

 (1) Lisas 3 „Kulude eelarve" välja toodud töötasukulude kokkuhoiu arvelt on linna asutustel lubatud katta teisi tegevuskulusid.

 (2) Lisas 3 „Kulude eelarve" linna üldkuludes linna kauaaegsete teenistujate premeerimiseks ja ametiasutuste juhtide tulemustasustamiseks kavandatud vahendite jaotuse ametiasutuste lõikes kinnitab linnapea oma käskkirjaga.

 (3) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud 2014. aastast 2015. aastasse ülekantavate kulutuste täitmine kajastatakse 2015. aasta eelarve täitmises.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisad 1-7