Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tartu linna 2015. aasta eelarve

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2014, 76

Tartu linna 2015. aasta eelarve

Vastu võetud 18.12.2014 nr 51

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ja Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 20 punktide 1-3 alusel.

§ 1.   Tartu linna 2015. aasta eelarve

  Tartu linna 2015. aasta eelarve kogumaht on 139 434 869 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-5.

§ 2.   Kohustuste võtmise lubamine

  (1) Linnavalitsusel lubatakse võtta laenu või emiteerida võlakirju investeeringute katteks kokku kuni 10 885 000 euro ulatuses.

  (2) Linnavalitsusel lubatakse võtta lühiajalist arvelduslaenu 2015. aasta jooksvate kulude katteks kuni 5 100 000 euro ulatuses.

  (3) Linnavalitsusel lubatakse võtta laenu välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimiseks kuni 2 500 000 euro ulatuses.

§ 3.   Muud eelarve vastuvõtmisega samaaegselt tehtavad otsused

  (1) Välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimise suurimaks lubatud mahuks määratakse 3 200 000 eurot.

  (2) Kassatagavara suuruseks 2015. aastal määratakse 6 391 eurot.

§ 4.   Reservfond

  Reservfondi suuruseks määratakse 500 000 eurot, millest kassareservi suurus on 255 000 eurot.

§ 5.   Kulude eelarve vahendites ümberpaigutuste tegemine

  Linnavalitsusel lubatakse teha kulude eelarve vahendites ümberpaigutusi vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirja kontoplaanis tehtavatele muudatustele.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Aadu Must
Esimees

Lisa 1 Tartu linna 2015. a koondeelarve

Lisa 2 Tartu linna 2015. a eelarve tulubaas

Lisa 3 Tartu linna 2015. a põhitegevuse kulud tegevusalade ja majandusliku sisu järgi

Lisa 4 Tartu linna 2015. a eelarve investeerimistegevuse kulud

Lisa 5 Tartu linna 2015. a eelarve finantseerimistegevuse kulud

/otsingu_soovitused.json