Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Pärnu linna 2015. aasta eelarve

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.02.2015
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2014, 85

Pärnu linna 2015. aasta eelarve

Vastu võetud 18.12.2014 nr 40

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Pärnu linna 2015. aasta eelarve

  (1) Kinnitada Pärnu linna 2015. aasta eelarve:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) põhitegevuse tulude eelarve vastavalt lisale 2;
  3) põhitegevuse kulude eelarve vastavalt lisale 3;
  4) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 4;
  5) finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 5.

  (2) Käesoleva määruse lisa 1 „Pärnu linna 2015. a eelarve koondeelarve“ muude tegevuskulude eelarve sisaldab linnavalitsuse reservfondi suurusega 180 000 eurot. Reservfond on planeeritud finantsjuhtimisteenistuse eelarve koosseisus.

  (3) Käesoleva määruse lisa 4 „Pärnu linna 2015. a eelarve investeerimistegevus" materiaalse põhivara soetuse ja renoveerimise eelarve sisaldab nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavat osa.

§ 2.   Linnavalitsusele volituste andmine

  (1) Lubada linnavalitsusel:
  1) täpsustada eelarvet Pärnu linnale riigieelarve toetusfondist ja riigieelarvest lepingute alusel eraldatud sihtotstarbeliste vahendite võrra pärast riigi vastavate õigusaktide vastuvõtmist või lepingute sõlmimist vastavalt neis toodud tingimustele. Täpsustus teha linnavalitsuse struktuuriüksuste, linnavalitsuse hallatavate asutuste, põhitegevuste ning vajadusel majandusliku sisu lõikes;
  2) täpsustada eelarvet sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste ja nende arvel tehtavate kulutuste võrra;
  3) täpsustada hallatavate asutuste eelarveid struktuuriüksuste eelarvetes haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja sotsiaalhoolekandeprojektide ning muude tsentraliseeritud vahendite arvel tingimusel, et vahendeid kasutatakse samaks otstarbeks.
  4) vähendada linnavalitsuse hallatava asutuse kulusid omatulude eelarve prognoositava alatäitmise võrra, välja arvatud tulu teistelt kohalikelt omavalitsustelt koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ja huvikoolide tegevuskulude katmises osalemisest;
  5) linnavalitsuse struktuuriüksuse või linnavalitsuse hallatava asutuse tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel suunata vabanenud eelarvevahendid linnavalitsuse reservfondi;
  6) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga kuni 1 000 000 eurot. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta lõpuks;
  7) võtta eelarvelaenu 4 432 710 eurot laenu tagastamise lõpptähtajaga 31.05.2021. a järgmiste pikaajaliste kohustuste refinantseerimiseks:
- Nordea Bank 31.03.2008. a laenuleping nr 09322162209 summas 1 623 360 eurot;
- Danske Bank 23.12.2013. a laenuleping nr KL-231213PA summas 1 115 000 eurot;
- Danske Bank 12.03.2014. a laenuleping nr KL-1230314PA summas 317 030 eurot;
- OÜ Steniard 03.08.2006. a Spordihalli kasutusvalduse leping summas 1 377 320 eurot.
  8) võtta Rannastaadioni renoveerimiseks eelarvelaenu 1 100 000 eurot laenu tagastamise lõpptähtajaga 31.05.2021.a.

  (2) Eelarveaasta jooksul lisaeelarve koostamisel tuleb selles kavandada käesoleva paragrahvi 1. lõike punktides 1 - 4 nimetatud vahendid ja nende arvel tehtavad väljaminekud ning tulude ja kulude muudatused.

§ 3.   Eelarve täitmine

  (1) Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarveosade täitmisel võib üht täita samas mahus rohkem, kui teine eelarveosa jääb täitmata, kui see on põhjustatud hangete korraldamise järel selgunud tingimustest, mille tõttu planeeritud tehing klassifitseeritakse eelarve täitmisel tulenevalt põhivara arvelevõtmise reeglitest teisiti, kui eelarves oli ette nähtud.

  (2) Linnavalitsuse hallatavate asutuste eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud põhitegevuse kulude jääk, millest on maha arvatud põhitegevuse tulude eelarve alatäitmise summa, kantakse hallatavatele asutustele järgmisse eelarveaastasse.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud põhitegevuse kulude jäägi summasse ei arvestata:
  1) sihtotstarbeliste toetuste arvel tehtavate kulude jääki;
  2) kütte-, elektri-, vee- ja kanalisatsioonikulude jääki.

  (4) Põhitegevuse tulude eelarve ületäitmise korral suurendatakse linnavalitsuse hallatavate asutuste järgmise eelarveaasta eelarvet ületäitmise summa võrra, millest on maha arvatud teistelt kohalikelt omavalitsustelt koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ja huvikoolide tegevuskulude katmises osalemisest planeeritud tulu ületäitmise summa.

§ 4.   Linnavalitsuse struktuuriüksuse ja linnavalitsuse hallatava asutuse õigused ja kohustused

  (1) Linnavalitsuse struktuuriüksusel ja linnavalitsuse hallataval asutusel on õigus soetada materiaalset ja immateriaalset põhivara tegevuskuludeks ettenähtud vahendite arvel pärast eelarve muudatusettepaneku esitamist linnavalitsusele.

  (2) Linnavalitsuse struktuuriüksusel ja linnavalitsuse hallataval asutusel on õigusteha personalikuludeks ettenähtud vahendite arvelt tegevuskulusid pärast eelarve muudatusettepaneku esitamist linnavalitsusele.

§ 5.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2015.

Krista Nõmm
Volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Põhitegevuse tulud

Lisa 3 Põhitegevuse kulud

Lisa 4 Investeerimistegevus

Lisa 5 Finantseerimistegevus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json