HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Teksti suurus:

Rae valla haridusasutuse arengukava kinnitamise kord

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2014, 97

Rae valla haridusasutuse arengukava kinnitamise kord

Vastu võetud 16.12.2014 nr 29

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3 ja Rae Vallavolikogu 19.11.2013 otsuse nr 13 „Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse delegeerimine Rae Vallavalitsusele“ alusel.

§ 1.   Reguleerimisala


Määrusega kehtestatakse koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvialakooli arengukava kinnitamise kord.

§ 2.   Arengukava koostamine

  (1) Järjepideva arengu tagamiseks koostab Rae valla munitsipaalharidusasutus (edaspidi haridusasutus) arengukava vähemalt kolmeks aastaks.

  (2) Koolieelse lasteasutuse arengukavas määratakse:
  1) lasteasutuse arenduse põhisuunad ja -valdkonnad;
  2) tegevuskava kolmeks aastaks;
  3) arengukava uuendamise kord.

  (3) Üldhariduskooli ja huvialakooli arengukavas määratakse:
  1) kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad;
  2) arengukava uuendamise kord.

  (4) Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks haridusasutuse hoolekogule, õpilasesindusele (selle olemasolul) ja pedagoogide esindusele.

  (5) Haridusasutused esitavad kooskõlastatud arengukava eelnõu Rae Vallavalitsusele arvamuse andmiseks ja kinnitamiseks kaks kuud enne kehtiva arengukava perioodi lõppu.

  (6) Koolieelne lasteasutus ja huvialakool lisab arengukava eelnõule hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu arvamuse.

  (7) Kool lisab arengukava eelnõule hoolekogu, õppenõukogu ja õpilasesinduse arvamuse.

§ 3.   Arengukava kinnitamine, muutmine ja selle täitmisest aruandmine

  (1) Haridusasutuse arengukava kinnitab ja teeb selles muudatusi direktori ettepaneku alusel Rae vallavalitsus.

  (2) Ettepanekud haridusasutuse kehtiva arengukava muutmiseks esitatakse samas korras arengukava kinnitamisega.

  (3) Haridusasutuse direktor korraldab arengukava avalikustamise haridusasutuse veebilehel.

  (4) Haridusasutuse direktor annab arengukava täitmisest aru Rae vallavalitsuse esindajaga peetava arenguvestluse käigus.

§ 4.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Mart Võrklaev
Vallavanem

Martin Minn
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json