Teksti suurus:

Meremäe Vallavolikogu 21. detsembri 2010. a määruse nr 18 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2015, 3

Meremäe Vallavolikogu 21. detsembri 2010. a määruse nr 18 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 11.12.2015 nr 22

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekandeseaduse“ § 282 lõike 5 ja § 41 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Meremäe Vallavolikogu 21. detsembri 2010. a määruse nr 18 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“ paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:
„10) hooldatava hoolduse korraldamine muude teenustega, mis tagavad isiku toimetuleku koduses keskkonnas.“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Vares
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json