KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Viimsi vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2020, 29

Viimsi vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 15.12.2015 nr 23
RT IV, 23.12.2015, 12
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.01.2017RT IV, 21.01.2017, 124.01.2017
28.04.2020RT IV, 06.05.2020, 409.05.2020, määruse tekstis asendatakse sõna „amet“ sõnaga „osakond“ vastavas käändes.
16.06.2020RT IV, 20.06.2020, 2323.06.2020

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse avaliku ürituse (edaspidi üritus) korraldamise ja pidamise nõuded Viimsi valla haldusterritooriumil.

  (2) Spordiürituste korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus. Spordiseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituste korraldamiseks loa andmine toimub spordiseaduses sätestatud korras. Muude spordiürituste korraldamisel rakendatakse käesolevat määrust.

  (3) Avaliku koosoleku korraldamise ja pidamise nõuded sätestab korrakaitseseadus.

  (4) Ilutulestiku korraldamist reguleerib Viimsi Vallavalitsuse 03.11.2015 määrus nr 23 „Ilutulestiku korraldamise loa taotlemise ja menetlemise kord Viimsi vallas“.

  (5) Avaliku ürituse raames välireklaami paigaldamisele kohaldatakse Viimsi Vallavolikogu 29.08.2017 määrust nr 12 „Viimsi valla reklaamimäärus“.
[RT IV, 06.05.2020, 4 - jõust. 09.05.2020]

  (6) Avaliku ürituse raames teede ja tänavate sulgemisel kohaldatakse Viimsi Vallavolikogu 27. jaanuari 2015 määrust nr 2 „Viimsi valla teede ja tänavate sulgemise maks“.

§ 2.   Avalik üritus

  (1) Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek.

  (2) Kõrgendatud turvariskiga avalik üritus on üritus, mille pidamisel:
  1) toimub alkohoolsete jookide pakkumine ja/või jaemüük;
  2) kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, teisaldatav lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutada võivat lisainventari;
  3) kasutatakse pürotehnilisi tooteid või lahtist tuld.

  (3) Avalikku üritust võib korraldada teovõimeline füüsiline isik, juriidiline isik, juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus käesoleva määruse alusel väljastatud avaliku ürituse korraldamise loa olemasolul ja selles märgitud tingimusi arvestades.

2. peatükk AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE LOA TAOTLEMINE 

§ 3.   Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Avaliku ürituse korraldamise loa (edaspidi loa) saamiseks esitab avaliku ürituse korraldaja (edaspidi korraldaja) Viimsi Vallavalitsuse järelevalveosakonnale (edaspidi osakond) vormikohase ja allkirjastatud avaliku ürituse korraldamise taotluse (edaspidi taotlus) koos kõigi nõutavate lisadokumentidega.
[RT IV, 06.05.2020, 4 - jõust. 09.05.2020]

  (2) Taotlus tuleb esitada hiljemalt 14 päeva, kuid mitte varem kui 6 kuud enne ürituse toimumist.

  (3) Luba ei ole vaja taotleda ürituse korraldamiseks piiratud territooriumil või ehitises (siseruumides), kui üritus vastab sellise territooriumi või ehitise kasutusotstarbele ja sellega ei kaasne kõrgendatud turvariski ja/või liikluse ümberkorraldamise vajadust. Korraldaja teavitab vallavalitsust sellise ürituse toimumisest vähemalt 14 (neliteist) päeva enne ürituse läbiviimise päeva elektronposti aadressil [email protected].
[RT IV, 06.05.2020, 4 - jõust. 09.05.2020]

  (4) Taotluse ja loa vormi kinnitab Viimsi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) oma korraldusega. Taotluse vorm on kättesaadav Viimsi valla veebilehel www.viimsivald.ee.
[RT IV, 06.05.2020, 4 - jõust. 09.05.2020]

§ 4.   Avaliku ürituse korraldamise taotlus

  (1) Taotluses märgitakse ürituse toimumise kohta järgmised andmed:
  1) avaliku ürituse korraldaja andmed;
  2) avaliku ürituse vastutav isik ja tema kontakttelefon üritusel;
  3) avaliku ürituse nimetus;
  4) avaliku ürituse toimumise koht;
  5) avaliku ürituse korraldamiseks territooriumi kasutusse võtmise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaajad;
  6) avaliku ürituse toimumise aeg;
  7) avaliku ürituse eeldatav osavõtjate arv;
  8) märge avalikul üritusel kaubanduse korraldamise kavatsuse kohta;
  9) märge avalikul üritusel alkohoolsete jookide pakkumise ja jaemüügi korraldamise kavatsuse kohta;
  10) märge avaliku ürituse raames välireklaami paigaldamise kohta;
  11) märge ilutulestiku korraldamise kohta;
  12) märge lõkke tegemise kohta;
  13) märge teede ja tänavate sulgemise vajaduse kohta (k.a liikluse ümberkorraldus).

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) avaliku ürituse toimumise asukoha skeem koos vajaliku atribuutika paigaldamise plaaniga;
  2) avaliku ürituse kirjeldus ja ajakava;
  3) kinnistu omaniku või maa-ala omaniku nõusolek kinnistu või maa-ala kasutamiseks;
  4) territooriumi heakorra tagamise kava (vajadusel garantiikiri või lepingu koopia koristusfirmaga, sealhulgas prügikastide arvu ja tualettruumide kasutamise võimaluse äranäitamisega;
  5) liikluse ümberkorraldamisel liiklusskeem. Vastav skeem tuleb esitada paberkandjal või elektrooniliselt mõõtkavas 1:1000 ja ristmike skeemid mõõtkavas 1:500, milles on näidatud vajalikud liikluskorraldusvahendid ja nende asukohad, parkimisvõimalused, liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed;
  6) sõidukite parkimise võimalused, kui liiklusskeem ei ole nõutav;
  7) kõrgendatud turvariski korral turvaplaan. Vastava vormi kinnitab vallavalitsus.

§ 5.   Avaliku ürituse korraldamise taotluse menetlemine

  (1) Taotluse vaatab läbi osakond.

  (2) Kui korraldaja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või esitatud dokumentides on puudusi, määrab osakond taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumentide esitamiseks. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitatakse taotluse esitajat.

3. peatükk AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE LOA VÄLJASTAMINE 

§ 6.   Avaliku ürituse korraldamise loa andmine ja otsusest teavitamine

  (1) Loa andmise või sellest keeldumise otsustab osakond taotluse saamisest 10 päeva jooksul.

  (2) Loa andmisel on osakonnal õigus:
  1) näha avaliku korra, liikluse ja osavõtjate turvalisuse tagamiseks ette põhjendatud lisatingimusi, sh lepingu(te) sõlmimist;
  2) teha ettepanek ürituse koha, marsruudi või aja muutmiseks;
  3) näha ette muid põhjendatud lisatingimusi avaliku ürituse läbiviimiseks.

§ 7.   Avaliku ürituse korraldamise loa andmisest keeldumine

  (1) Osakond võib keeldub loa andmisest, kui:
  1) taotlus ei ole esitatud tähtaegselt;
  2) korraldaja ei täida loa saamiseks vallavalitsuse poolt esitatud tingimusi;
  3) avaliku üritust soovitakse läbi viia 01. septembrist kuni 31. maini ajavahemikus kella 23.00-st kuni 07.00-ni ning 01. juunist kuni 31. augustini ajavahemikus kella 24.00-st kuni 06.00-ni;
  4) korraldaja on jätnud täitmata eelmis(t)e avalike üritus(t)e korraldamisel õigusaktidest või avaliku ürituse korraldamise loast tulenevad nõuded või jätnud hüvitamata üritusega Viimsi vallale tekitatud varalise kahju või on korraldanud avaliku ürituse ilma loata.

  (2) Osakond keeldub loa andmisest kui:
  1) esitatud taotlus ei vasta nõuetele;
  2) avalik üritus on vastuolus kõlblusnormidega;
  3) samal ajal ja/või samas piirkonnas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldamine, juhul kui üritused võivad hakata üksteist segama.

§ 8.   Avaliku ürituse korraldamise luba

  (1) Osakond väljastab loa kui esitatud taotlus vastab kõikidele nõuetele.
[RT IV, 20.06.2020, 23 - jõust. 23.06.2020]

  (2) Loas märgitakse:
  1) avaliku ürituse korraldaja andmed;
  2) avaliku ürituse nimetus;
  3) avaliku ürituse toimumise koht;
  4) avaliku ürituse toimumise aeg;
  5) avaliku ürituse korraldamise lisatingimused.

  (3) [Kehtetu - RT IV, 06.05.2020, 4 - jõust. 09.05.2020]

§ 9.   Avaliku ürituse korraldamise loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Osakond võib põhjendatud otsusega tunnistada loa kehtetuks, kui:
  1) avaliku ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses valeandmeid;
  2) avaliku ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamisel ja pidamisel õigusaktides sätestatud nõudeid;
  3) korraldaja rikub käesoleva määruse § 10 sätestatuid kohustusi ja loal märgitud tingimusi;
  4) loa kehtetuks tunnistamise tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Loa kehtetuks tunnistamisest teavitab osakond koheselt korraldajat.

4. peatükk AVALIKU ÜRITUSE PIDAMISE NÕUDED, VASTUTUS JA JÄRELEVALVE 

§ 10.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  (1) Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) tagama avaliku ürituse korraldamise vastavalt avaliku ürituse korraldamise loal toodud tingimustele;
  2) tagama, et avaliku ürituse eest vastutav isik on ürituse ajal ja kohas kättesaadav;
  3) tagama avaliku ürituse rahumeelse toimumise;
  4) tagama avaliku üritusest osavõtjate ohutuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad;
  5) osakonna nõudmisel tagama avaliku ürituse toimumise ajal ja läbiviimise kohas meditsiinilise teenindamise;
  6) täitma politsei ning meditsiini- ja päästeametnike korraldusi;
  7) katkestama avaliku ürituse, kui üritusel toimuv muutub vägivaldseks ning ohustab avalikku korda, osalejate elu või tervist;
  8) tagama avalikul üritusel osalejatele WC-de kasutamise võimaluse;
  9) korraldama omal kulul ürituse toimumise ajal toimumiskohas ja selle lähipiirkonnas liikluse sulgemise, ümbersõidu ja sõidukite parkimise;
  10) tagama parkimise korraldamisel ürituse toimumise piirkonnas asuvatele hoonetele või kinnistutele juurdepääsu;
  11) tagama ürituse ajal heakorra ja korrastama ürituse territooriumi hiljemalt 4 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse korraldamise loal märgitud ajaks;
  12) tagama järelevalvet teostavatele ametiisikutele juurdepääsu üritusele järelevalve teostamiseks;
  13) esitama üritusel avaliku ürituse korraldamise loa politseile ja teistele järelevalvet teostavatele ametiisikutele;
  14) tagama, et alkohoolse joogi jaemüügi korral on majandustegevuse registrile esitatud kehtiv majandustegevusteade;
  15) tasuma teede ja tänavate sulgemise maksu;
[RT IV, 06.05.2020, 4 - jõust. 09.05.2020]
  16) tagama, et üritusel kogutakse igas kogumiskohas liigiti vähemalt segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid. Jäätmemahutile peab olema selgelt ja arusaadavalt märgitud kogutavate jäätmete liik;
[RT IV, 06.05.2020, 4 - jõust. 09.05.2020]
  17) tagama, et üritusel ei serveerita toitu ja jooki ühekordselt kasutatavates nõudes (nt taldrikud, kausid, joogitopsid, joogitopside kaaned) ega kasutata ühekordselt kasutatavaid söögiriistu (nt noad, kahvlid, lusikad, söögipulgad, kõrred, joogisegamispulgad), mis sisaldavad plasti. Lubatud on kasutada muude loodussõbralike toodete (bambus, papp, suhkruroog) kõrval biolagunevast plastist nõusid ja söögiriistu, mis on komposteeritavad ja millel on EVS-EN 13432 standardile või sellega samaväärsele standardile vastavust tõendav sertifikaat.
[RT IV, 06.05.2020, 4 - jõust. 09.05.2020]

  (2) Avaliku ürituse ettevalmistamisel või korraldamisel tekitatud varalise kahju, keskkonnareostuse ja muu kahju hüvitab ürituse korraldaja vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 11.   Avaliku ürituse katkestamine
[Kehtetu - RT IV, 06.05.2020, 4 - jõust. 09.05.2020]

§ 12.   Järelevalve

  Järelevalvet käesolevas määruses ja avaliku ürituse korraldamise loas toodud tingimuste täitmise üle teostavad vallavalitsuse ametnikud, kellele see on ametijuhendiga ülesandeks pandud ning Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 13.   Üleminekusäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist avaliku ürituse korraldamise loa saanud ürituste puhul toimub avalik üritus avaliku ürituse korraldamise loas sätestatud tingimustel ja korras.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.
[RT IV, 20.06.2020, 23 - jõust. 23.06.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json