Teksti suurus:

Muhu Vallavolikogu 26.03.2014 määruse nr 13 „Muhu Lasteaia arengukava kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2015, 19

Muhu Vallavolikogu 26.03.2014 määruse nr 13 „Muhu Lasteaia arengukava kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 16.12.2015 nr 39

Määrus antakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 alusel.

§ 1.  Muuta peatükk 5 pealkirja, määrates Tegevuskava perioodiks 2016-2018 ja asendades tegevuskava tabel alljärgneva tabeliga:

Eestvedamine ja strateegiline juhtimine
Eesmärgid, tegevused201620172018fin.allikasvastutaja
Sisehindamise aruande esitaminexlasteaia direktor
Õppeaastat lõpetav kokkuvõte pidajalexxxlasteaia direktor
Täiendatud õppekavaxlasteaia direktor/ pedagoogiline nõukogu
Kuuenda õpetaja olemasoluxKOVlasteaia direktor/ KOV
Arengukava tegevuskava läbivaatamine ja uuendaminexxxlasteaia direktor
Lasteaiale kodulehe loominexKOV lasteaia direktor/ ITspetsialist
Personalijuhtimine
Eesmärgid, tegevused201620172018fin.allikasvastutaja
Koolituste korraldamine, koolitustel osaleminexxxKOV/projektidlasteaia/ koostööpartnerid
Õppeväljasõidud personalilexxxKOVlasteaia direktor
Koostöö huvigruppidega
Eesmärgid, tegevused201620172018fin.allikasvastutaja
Kodulooteemaliste töölehtede xprojektidlasteaia direktor/ pedagoogiline nõukogu
Erinevate ürituste korraldaminexxxlasteaia direktor/ pedagoogiline nõukogu
Ressursside juhtimine
Eesmärgid, tegevused201620172018fin.allikasvastutaja
Köögisektsiooni remont söögisaaliksxKOV KOV/ lasteaia direktor
Kabinettide remontx KOV KOV/ lasteaia direktor
Varjualuste kinniehitaminex KOV KOV/ lasteaia direktor
Õppe-ja kasvatusprotsess
Eesmärgid, tegevused 2016 2017 2018 fin.allikas vastutaja
Kaasaegsete õppevahendite muretsemine (klaver, muud muusikavahendid, nuku- nurgad jne) x x xKOV lasteaia direktor/ pedagoogiline nõukogu
Mängu- ja spordiväljaku arendamine x x x KOV lasteaia direktor/ pedagoogiline nõukogu/ KOV

§ 2.  Määrus jõustub 01.01.2016.a

Ain Saaremäel
volikogu esimees