Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Tasulise parkimise korraldamine ja parkimistasu kehtestamine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2015, 32

Tasulise parkimise korraldamine ja parkimistasu kehtestamine

Vastu võetud 18.12.2014 nr 24
RT IV, 23.12.2014, 32
jõustumine 27.12.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.05.2015RT IV, 03.06.2015, 906.06.2015
17.12.2015RT IV, 23.12.2015, 1626.12.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 2, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 3 lõike 2, § 5 punkti 10 ja liiklusseaduse § 187 lõigete 1 ja 2 ning § 188 lõike 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja mõisted

  (1) Määrusega kehtestatakse Harku valla avalikul parkimisalal tasulise parkimise ala (edaspidi tasuline parkimise ala), mille piires parkimisel peab mootorsõidukijuht maksma parkimistasu mootorsõiduki ja selle haagise eest, parkimistasu maksumäär ja soodustused, viivistasu määr ning reguleeritakse teisi parkimise korraldamisega seonduvaid küsimusi.

  (2) Määruses kasutatakse mõisteid liiklusseaduse tähenduses, kui määrusest ei tulene teisiti.

  (3) Parkimistasu on avalikul tasulisel parkimisalal parkimise korraldamise eesmärgil kehtestatud kohalik maks.

§ 2.   Tasulise parkimise ala

  (1) Tasulise parkimise alad on Vääna-Jõesuu külas asuvad parklad:
[RT IV, 23.12.2015, 16 - jõust. 26.12.2015]
  1) Luige tee 9 parkla, mis paikneb kinnisasjal katastritunnusega 19801:011:1070 (lisa 1);
  2) Rannaparkla, mis paikneb kinnisasjal katastritunnusega 19801:011:1073 (lisa 2);
  3) Rannasüdame tee parkla, mis paikneb maaüksusel katastritunnusega 19801:011:0825 (lisa 3).
[RT IV, 23.12.2015, 16 - jõust. 26.12.2015]

  (2) Tasuline parkimise ala tähistatakse liikluskorraldusvahenditega. Parkimisala piirile paigaldatakse kohapealset parkimiskorraldust kajastav teabetahvel.

§ 3.   Tasulise parkimise aeg

  Mootorsõiduki ja selle haagise tasulise parkimise aeg on ajavahemikul 1. juunist kuni 31. augustini kell 10.00-20.00.

§ 4.   Maksuobjekt

  Maksuobjekt on tasulisele parkimise alale pargitud mootorsõiduk ja selle haagis . Mootorsõiduki ja selle haagise parkimisel peab mootorsõiduki juht parkimistasu maksma nii sõiduki kui ka haagise eest.

§ 5.   Maksumaksja

  Maksumaksja on mootorsõiduki juht, kes pargib mootorsõiduki ja selle haagise tasulise parkimise alale.

§ 6.   Parkimistasu määr

  (1) Parkimistasu määr (maksumäär) iga alustatud parkimisminuti kohta on 0,04 eurot.

  (2) Parkimistasu määr ühe päeva kohta on 5 eurot.

§ 7.   Parkimistasu maksmine

  (1) Mootorsõiduki ja selle haagise juht peab parkimistasu maksma enne või vahetult pärast parkimise alustamist. Kui mootorsõiduki juht on parkimise algusaja kirjalikult või parkimiskella abil teada andnud, siis tekib parkimistasu maksmise kohustus 15 minuti möödumisel parkimise alustamise hetkest.

  (2) Parkimise õigust tõendav dokument, parkimiskell või kirjalik teade parkimise algusaja kohta peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nähtavale kohale nii, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada parkimisaja algus või dokumendi kehtivus.

  (3) Haagise parkimisel peab parkimisõigust tõendav dokument olema paigaldatud haagise tiislile nii, et oleks võimalik tuvastada parkimisaja algus või dokumendi kehtivus.

  (4) Liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht paneb sõiduki esi- või tagaklaasile liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi.

  (5) Kui mootorsõiduki juht ei ole parkimise alustamisel parkimisaja algust kirjalikult või parkimiskella abil parkimistasu maksmise kontrollijale nähtavalt ja arusaadavalt teada andnud, tekib mootorsõiduki juhil parkimistasu maksmise kohustus parkimise alustamise hetkest.

  (6) Mobiilsideoperaatori kaudu parkimistasu tasumisel tuleb mootorsõiduki juhil juhinduda teenust pakkuva mobiilsideoperaatori juhistest.

§ 8.   Parkimistasu maksmist tõendavad dokumendid

  Parkimistasu maksmist tõendab:
  1) parkimispilet;
  2) mobiilsideoperaatori kinnitus antud mootorsõiduki parkimise kohta tasulisel parkimise alal;
  3) muu parkimistasu tasumise identifitseerimise vahend.

§ 9.   Maksuvabastus

  Parkimistasu maksmisest on vabastatud:
  1) liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht sotsiaalministri määrusega kehtestatud vormi kohase parkimiskaardi olemasolul;
  2) Harku vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ametnikud ja töötajad töökohustuste täitmisel;
  3) juht kaherattalise mootorsõiduki parkimisel.

§ 10.   Viivistasu

  (1) Parkimistasu maksmata jätmise, tasutud parkimisaja ületamise või tasulise parkimise õigust tõendava dokumendi mittenõuetekohase täitmise või paigaldamise korral teeb parkimistasu järelevalvet teostav ametisik liiklusseaduse § 188 sätestatud alustel ja korras viivistasu määramise otsuse (edaspidi viivistasu otsus).

  (2) Viivistasu määr on 20 eurot ööpäevas.

  (3) Viivistasu maksja on mootorsõiduki või selle haagise omanik. Kui liiklusregistrisse on kantud mootorsõiduki või selle haagise vastutav kasutaja, on viivistasu maksja vastutav kasutaja.

  (4) Kui mootorsõidukit või selle haagist ei ole tasulise parkimise kohast eemaldatud, on parkimisjärelevalvet teostaval ametiisikul õigus vähemalt 24 tunni möödudes teha uus viivistasu otsus.

  (5) Viivistasu maksmise tähtaeg on 14 päeva mootorsõiduki või selle haagise omanikule või kasutajale viivistasu otsuse kättetoimetamisest arvates.

  (6) Viivistasu tähtajaks maksmata jätmise korral võib maksuhaldur esitada viivistasu nõude koheseks sundtäitmiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras.

§ 11.   Parkimise korraldamine ja parkimistasu haldamine

  (1) Parkimisjärelevalvet, parkimistasu maksmise kontrollimist, viivistasu määramist ja viivistasu sissenõudmist ning parkimistasu haldamise toiminguid teostab maksuhaldurina vallavalitsus.

  (2) Maksuhalduri volitused on vallavalitsuse järgmistel ametnikel ja töötajatel:
  1) arendus- ja haldusosakonna juhataja;
  2) järelevalve spetsialist;
  3) pearaamatupidaja;
  4) ökonomist;
  5) jurist.

  (3) Vallavalitsus võib parkimisjärelevalve teostamise, parkimistasu maksmise kontrollimise, viivistasu määramise, viivistasu otsuse kolmanda eksemplari edastamise ja viivistasu otsuse sundtäitmiseks esitamise halduslepingu alusel üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule.

  (4) Parkimisjärelevalvet tegeval ametnikul (maksuhalduril) on parkimistasu kogumisel kõik kohalike maksude seaduses, maksukorralduse seaduses ja liiklusseaduses sätestatud õigused. Eraisiku juriidilise isiku töötaja on volitatud teostama maksuhalduri õigusi halduslepingus määratud ulatuses.

§ 12.   Vaidlustamine

  Isik, kes leiab, et maksuhalduri otsusega või toiminguga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide vallavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1  Luige tee 9 parkla

Lisa 2  Rannaparkla

Lisa 3  Rannasüdame tee parkla

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json