Teksti suurus:

Kaasava eelarve rakendamine Haljala valla eelarves

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2015, 36

Kaasava eelarve rakendamine Haljala valla eelarves

Vastu võetud 20.10.2015 nr 45
RT IV, 28.10.2015, 2
jõustumine 31.10.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2015RT IV, 23.12.2015, 2026.12.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja objekt

  (1) Käesolev määrus reguleerib Haljala valla eelarve koostamisel kaasava eelarve menetlusprotsessi.

  (2) Kaasava eelarve koostamisega kaasatakse elanikkonda vallaeelarve koostamisse ja antakse kohaliku kogukonna liikmetele võimalus vallaeelarve koostamisel teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

  (3) Kaasava eelarve objektiks on Haljala vallaga seotud investeeringute tegemine, projektide elluviimine või ürituste korraldamine. Kaasava eelarve tulemusel eluviidav peab pakkuma avalikku hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses ning selle teostamise tulemusel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

  (4) Kaasava eelarve osa suurus määratakse igal aastal Haljala valla eelarve eelnõu esimesel lugemisel.

§ 2.   Kaasava eelarve menetlusest teavitamine

  Vallavalitsus tutvustab kaasava eelarve menetlust avalikkusele valla infolehes „Haljala Valla Sõnumid“, valla veebilehel, valla facebooki-i lehel, valla raamatukogudes ja valla infostendidel.

§ 3.   Ettepanekute esitamine ja avaldamine

  (1) Ettepanekute esitamise kuulutab vallavalitsus välja peale Haljala valla 2016. aasta eelarve eelnõu esimest lugemise lõppemist.

  (2) Ettepanekuid saab esitada kahe nädala jooksul.

  (3) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepanekuid esitada iga vähemalt 16-aastane isik.

  (4) Ettepanekud esitatakse vallavalitsusele paberkandjal aadressil Rakvere mnt 3, 45301 Haljala alevik või e-postiga aadressile [email protected].

  (5) Ettepanek peab sisaldama:
  1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
  2) kirjeldust, mis iseloomustab lühidalt ettepaneku sisu, eesmärki ja olulisust Haljala valla jaoks;
  3) sihtrühma, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest kasu, ürituse korral hinnangulist sihtrühma suurust või eeldatavat osalejate arvu.
  4) hinnangulist maksumust;
  5) muud olulist infot (teostamise eeldatavat ajakava ja kirjeldust sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).

  (6) Ettepanek peab olema teostatav ühe eelarveaasta jooksul.

§ 4.   Ettepanekute hindamine ja valimine

  (1) Ettepanekuid analüüsib ja hindab vallavalitsuse ametnikest koosnev komisjon. Komisjon annab ettepaneku esitajale võimaluse ettepaneku täpsustamiseks ja parandamiseks.

  (2) Ettepanekuid hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) esitatud ettepaneku originaalsus;
  2) esitatud ettepaneku realiseerimisest kasu saajate hulk;
  3) esitatud ettepaneku teostatavus.

  (3) Ettepanekud, mis ei vasta käesoleva määruse paragrahvis 3 nimetatud nõuetele, ületavad ilmselgelt määruse paragrahvi 1 lõikes 4 nimetatud rahalist mahtu või ei ole realiseeritavad ühe eelarveaasta jooksul, kõrvaldatakse menetlusest.

  (4) Hindamise läbinud ja nõuetele vastavad ettepanekud avaldatakse muuhulgas valla veebilehel ja facebooki-i lehel ning pannakse rahvahääletusele.

  (5) Hääletus viiakse läbi 10 päeva jooksul.

  (6) Hääletada saab iga vähemalt 16-aastane isik kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletamise hetkel Haljala vallas.

  (7) Hääletada saab paberkandjal vallavalitsuse kantseleis, valla raamatukogudes, koolis, lasteaias, noortekeskuses ja päevakeskuses (esitades isikut tõendava dokumendi) ning elektrooniliselt Haljala valla kodulehel.
[RT IV, 23.12.2015, 20 - jõust. 26.12.2015]

  (8) Hääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust.

  (9) Hääletuse tulemusena selgunud paremusjärjestuse ja realiseerimisele kuuluvad ettepanekud kinnitab vallavalitsus ja informeerib sellest Haljala Vallavolikogu. Tulemused avaldatakse muuhulgas valla infolehes „Haljala Valla Sõnumid“, valla veebilehel ja valla facebooki-i lehel.

§ 5.   Ettepaneku realiseerimine

  (1) Realiseerimisele kuulub üks või mitu paremusjärjestuses enam hääli saanud ettepanekut, mille eeldatav maksumus kokku ei ületa eelarve eelnõus etteantud summat, kuni olukorrani kus paremusjärjestuses järgmist ideed ei ole võimalik enam täies mahus rahastada. Ülejääv summa kandub vallaeelarve reservfondi.

  (2) Kui ei laeku ühtegi realiseeritavat ettepanekut kandub kogu eelarve etteantud summa vallaeelarve reservfondi.

  (3) Hääletuse tulemusena selgunud paremusjärjestuse ja realiseerimisele kuuluvad ettepanekud kinnitab vallavalitsus. Vallavalitsus ja informeerib sellest Haljala Vallavolikogu.

  (4) Rahvahääletusel toetust leidnud investeeringu realiseerimise korraldab vallavalitsus.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json