Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi linna 2015. aasta alaeelarvete kinnitamine

Viljandi linna 2015. aasta alaeelarvete kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2015, 55

  Viljandi linna 2015. aasta alaeelarvete kinnitamine

  Vastu võetud 21.12.2015 nr 26

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 2, Viljandi Linnavolikogu 31.08.2011 määruse nr 83 „Viljandi linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord“ § 4 lõike 14 ja Viljandi Linnavolikogu 29.01.2015. a määrusega nr 49 kinnitatud „Viljandi linna 2015. aasta eelarve“ ning 26.11.2015. a määrusega nr 71 kinnitatud „Viljandi linna 2015. aasta lisaeelarve“ alusel.

  § 1.   Kinnitada Viljandi linna 2015. aasta alaeelarved vastavalt määruse lisadele järgmiselt:

    (1) Lisa nr 1 - Hallatavate asutuste haldusalade tulude ja kulude alaeelarved.

    (2) Lisa nr 2 - Linnavalitsuse struktuuriüksuste haldusalade tulude alaeelarved.

    (3) Lisa nr 3 - Linnavolikogu, linnavalitsuse ja linnavalitsuse struktuuriüksuste haldusalade kulude alaeelarved.

  § 2.   Hallatavate asutuste eelarvete täitmise eest vastutavad asutuste juhid.

  § 3.   Linnavalitsuse struktuuriüksuste vastutusalas olevate eelarveridade täitmise eest vastutavad vastava eelarverea ees nimetatud isikud.

  § 4.   Hallatavate asutuste juhid kinnitavad peale käesoleva määruse jõustumist viie tööpäeva jooksul oma asutuse eelarve nelja- ja viiekohaliste tulu- ja kululiikide kaupa, arvestades linnavalitsuse kinnitatud kahekohalise kontogrupi koondsummat. Käskkirja koopia esitatakse viie tööpäeva jooksul rahandusametile.

  § 5.   Linnavalitsuse poolt kinnitatud alaeelarvete muutmine eelarveaasta jooksul.

    (1) Linnavalitsuse poolt kinnitatud alaeelarvete muutmiseks teeb eelarve täitmise eest vastutav isik rahandusametile kirjaliku taotluse, milles sisalduvad:
    1) muudetavate eelarveridade nimetused;
    2) muudatuste summad;
    3) muudatuste tegemise põhjendused ja selgitused.

    (2) Rahandusamet koostab esitatud taotluste alusel kas alaeelarvete muutmise määruse eelnõu linnavalitsusele või lisaeelarve eelnõu volikogule.

    (3) Eelarve muutmise linnavalitsuse poolt kinnitatud kahekohalise kontogrupi siseselt kinnitab hallatava asutuse juht käskkirjaga. Käskkirja koopia esitatakse viie tööpäeva jooksul rahandusametile.

  § 6.   Reservfondi kasutamine toimub vastavalt Viljandi Linnavolikogu 31.03.2010 määrusele nr 29 „Reservfondi kasutamise kord“ linnavalitsuse korralduse alusel. Muude eelarveridade kasutamine, mis on sisuliselt samuti reservid (nt investeeringute reserv, hariduse reserv, sotsiaalvaldkonna reserv, kultuuri reserv vms) kasutamine toimub linnavalitsuse protokollilise otsuse alusel.

  § 7.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 07.12.2015 määrus nr 24 „Viljandi linna 2015. aasta alaeelarvete kinnitamine“.

  § 8.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Kalvi Märtin
  abilinnapea linnapea ülesannetes

  Ene Rink
  linnasekretär

  Lisa 1 Hallatavate asutuste haldusalade tulude ja kulude alaeelarved

  Lisa 2 Linnavalitsuse struktuuriüksuste haldusalade tulude alaeelarved

  Lisa 3 Linnavolikogu, linnavalitsuse ja linnavalitsuse struktuuriüksuste haldusalade kulude alaeelarved

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json